Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
160 postów 2721 komentarzy

Rozliczmy specsłużby i wymiar sprawiedliwości

Krystyna Trzcińska - projektant/programista komputerów

Talmudyczna lustracja żyda Wałęsy, w okupowanej POLSCE

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Poniżej jeden z dowodów na okoliczność, że w okupowanej przez żydów POLSCE, masoni (żydzi), pozorowali tylko prowadzenie lustracji!

 

Dnia 29.03.2018 r. na twitterze zobaczyłam poniżej zaprezentowany odpis dokumentu, mający pozorować orzeczenie lustracyjne żyda Lecha Wałęsy (pic. 1).

pic. 1

 

Po przeanalizowaniu powyżej prezentowanego, pozornego wyroku z lustracji Wałęsy, faktycznie  (nieaktu), należy domniemywać, że pozostałe żydki w Polsce, zostały zlustrowane pozytywnie, również tylko na podstawie nieaktów, w treści jako oświadczeń wiedzy (informacji), sfabrykowanych w trybie pozaprocesowym, a nie na podstawie oświadczeń woli (rozstrzygnięcie mające charakter wiążący), tzw. sądu lustracyjnego (żydowskiego?), w okupowanej przez żydków Polsce.

Z odpisu "orzeczenia" z lustracji Wałęsy (pic. 1), wynika wprost, że SŁOWIANIE (NARÓD POLSKI) zostaliśmy oszukani przez żydowskiego okupanta terytorium POLSKI, przez fałszywe poinformowanie Nas, że Wałęsa został pozytywnie zlustrowany, na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. - o ujawnieniu pracy lub słuzby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (jednolity tekst Dz.U.Nr 42 z 1999 r. poz. 428 z późniejszymi zmianami), a z powyżej zaprezentowanej kopii  z odpisu tzw. orzeczenia z lustracji Wałęsy (pic. 1) wynika wprost, że Wałęsa nigdy nie miał sporządzonego i skutecznie doręczonego wiążącego orzeczenia z lustracji, co umożliwiało żydowi Wałęsie, udział w wyborach na Prezydenta Polski, pobieranie nienależnych świadczeń ze Skarbu Państwa Polskiego np. na prowadzenie biura, i innych świadczeń w upoważnieniu wynikającym ze sfabrykowanego, pozornego orzeczenia (faktycznie nieaktu), z rzekomo pozytywnie zlustrowanego żyda Wałęsy.

Poniżej, przeprowadzę analizę pozornego orzeczenia z lustracji Wałęsy (pic. 3), z którego to dokumentu (nieaktu) wynika wprost "expessis verbis" (z pominięciem jakiegokolwiek postępowania sądowego), że Wałęsa nie został do nadal, zlustrowany, w tym i pozytywnie, co wynika z nieaktu zatytułowanego orzeczenie z dnia 11 sierpnia 2000 r. (pic. 1).

Nieakt, nie może wejść do obrotu prawnego!

Dlaczego orzeczenie z lustracji Wałęsy jest nieaktem, inaczej orzeczeniem nieistniejącym (pozornym)? Dlatego, że orzeczenie nie zostało opatrzone pieczęcią nagłówkową (podłużną) sądu właściwego do załatwienia sprawy. Ta wada formalna, jest nienaprawialna, po bezskutecznym w każdym przypadku doręczeniu wadliwego orzeczenia stronie.

Orzeczenie musi mieć moc dowodową. Moc dowodową ma jedynie - dokument urzędowy (pic. 3). Orzeczenie sądu, musi być opisane na dokumencie urzędowym, czyli musi być:

a) opatrzone pieczęcią nagłówkową (podłużną), wskazujacą organ właściwy do załatwienia sprawy i jego adres pocztowy. Pieczęć nagłówkowa (podłużna), jest pierwszym elementem dokumentu urzędowego, umieszczoną w lewym skrajnym rogu dokumentu (miejsce oznaczone "1" na (pic. 3). Sprawdzamy że na (pic. 1), czyli na odpisie orzeczenia lustracyjnego Wałęsy nie ma pieczęci nagłówkowej (podłużnej), co oznacza, że odpis orzeczenia lustracyjnego Wałęsy  nie został opatrzony pieczęcią nagłówkową (podłużną), a to znaczy że orzeczenie lustracyjne Wałęsy jest nieaktem, nie podlega zaskarżeniu, ani wykonaniu. Sfabrykowane Wałęsie orzeczenie lustracyjne jako nieakt, nie ma mocy dowodowej, nie wchodzi do obrotu prawnego, i nigdy nie może się uprawomocnić!   Brak pieczęci nagłówkowej na tzw. orzeczeniu jest wadą tak poważną, że dokument mający robić za orzeczenie, nie podlega już dalszej kontroli formalnej. 

b) opatrzone pieczęcią urzędową (okrągłą). Pieczęć urzędowa (okrągła) zamyka dokument urzędowy (pic. 2). Z czego wynika, że na ważnym pod wzgledem formalnym orzeczeniu muszą być dwa rodzaje pieczęci: pieczęć nagłówkowa podłużna i pieczęcie urzędowe (okrągłe).

Jeden rodzaj pieczęci na dokumencie, nic nie znaczy, oprócz tego że oznacza, że orzeczenie jest wadliwe pod względem formalnym, nie ma mocy dowodowej i nie podlega zaskarżeniu ani wykonaniu, nigdy nie może się uprawomocnić! Powstaje pytanie, o co tutaj chodzi z tymi pieczęciami na orzeczeniu, dlaczego ważne pod względem formalnym orzeczenie, musi być opatrzone dwoma rodzajami pieczęci?

Treść orzeczenia ma moc dowodową jedynie wtedy, gdy dokument rozpoczyna pieczęć nagłówkowa (podłużna), a kończy dokument pieczęć urzędowa (okrągła).

§ 26. Pieczęć urzędową sądu (okrągłą) umieszcza się na pismach określonych w przepisach szczególnych, a także uwierzytelnionych odpisach orzeczeń, protokołów i innych dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, zaświadczeniach wydawanych na podstawie akt i ksiąg biurowych, wypisach i odpisach z ksiąg wieczystych, a na polecenie przewodniczącego wydziału również na innych pismach.ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej

Na czym polega ta moc dowodowa dokumentu urzędowego? Aby orzeczenie można było poddać kontroli formalnej, musi być opatrzone pieczęcią nagłówkową. Jeśli brak jest pieczęci nagłówkowej, to znaczy że mamy do czynienia z nieaktem i nie przeprowadza się już dalszej kontroli dokumentu, gdyż nie ma możliwości!  

Pieczęć nagłówkowa wskazuje sąd właściwy, do załatwienia sprawy. Ta sama nazwa sądu, musi być w otoku pieczęci urzędowej (okrągłej). Jeśli nie ma pieczęci nagłówkowej, to nazwa sądu wskazana w otoku pieczęci urzędowej (okrągłej) nie wiadomo, czy wskazuje właściwy sąd do załatwienia sprawy. Jeśli brak jest pieczęci nagłówkowej, jedynie władnej wskazywać sąd właściwy do załatwienia sprawy, to nie możemy też sprawdzić, czy sędziowie i ewentualnu ławnicy, wskazani w komparycji orzeczenia, są właściwi miejscowo i rzeczowo

Odcisk pieczęci urzędowej okrągłej umieszcza się na pismach uprzednio podpisanych przez osobę upoważnioną, po lewej stronie podpisu. Jeśli brak jest pieczęci urzędowej, tzn. że podpis złożyła nieupoważniona osoba. 

"(..) iż wymóg zamieszczenia pieczęci (okrągłej), o której mowa jest istotny jedynie dla identyfikacji organu wydającego akt,
4. Odcisk pieczęci urzędowej okrągłej umieszcza się na pismach uprzednio podpisanych przez osobę upoważnioną, po lewej stronie podpisu".
Wyrok z dnia 13 lipca 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie II OSK 471/09 nietezowane LEX nr 552871

Jeśli brak jest pieczęci nagłówkowej (podłużnej), to również na orzeczeniu brak jest adresu pocztowego sądu "wydającego" orzeczenie. Gdyby takie orzeczenie miało być ważne, to po latach np. potomni, nie wiedzieliby jakiego sądu mają szukać, żeby pobrać odpis orzeczenia, potrzebnego np. w innej sprawie. 

Na podstawie pieczęci nagłówkowej podlegają kontroli formalnej informacje zawarte w komparycji orzeczenia jak: miejsce wydania wyroku, oznaczenie sądu i wydziału, w którym zapadł wyrok, wymienienie członków składu orzekającego oraz protokolanta, wskazanie prokuratora, jeśli brał udział w sprawie, miejsce rozpoznania sprawy oraz rodzaj posiedzenia, oznaczenie przedmiotu sprawy.

Państwo POLSKIE (zamieszkałe przez SŁOWIAN) inaczej zwane LECHIĄ,  bierze odpowiedzialność tylko za treść orzeczeń, które przybrały postać dokumentu urzędowego, czyli opatrzone ważnymi pieczęciami i podpisami złożonymi przez osoby upoważnione.

Odpowiedzialność materialną i karną, za fabrykowane orzeczenie pozorne (nieistniejące), przez żydowskiego okupanta Polski, ponosi żydowski, nieformalny okupant POLSKI, reprezentowany przez Izrael i Watykan, czyli w każdym przypadku żydzi!

Pojęcie dokumentu urzędowego zostało zdefiniowane w art. 244 § 1 k.p.c. Z ustawowej definicji dokumentu urzędowego wynikają następujące elementy:
a) istnienie w formie pisemnej (przepisanej formie),
b) autentyczność (prawdziwość),
c) formalna moc dowodowa (skuteczność prawna dokumentu).

1. Nadana przez ustawodawcę moc dowodowa dokumentu to: moc formalna, dotycząca tego, że wystawca dokumentu rzeczywiście "zaświadczył urzędowo", oraz moc materialna, która dotyczy znaczenia, skuteczności prawnej zawartego w dokumencie zaświadczenia, jego relewantności z punktu widzenia tematu dowodowego.

2. Dokumentem urzędowym zaś jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt. Wyrok z dnia 14 marca 2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie I OSK 389/07

pic. 2

Orzeczenie, musi być opisane na dokumencie urzędowym, aby sentencja i uzasadnienie orzeczenia (wyroku) miały moc dowodową. 

 

Z czego składa się wyrok sądowy?

http://www.tlumaczeniaprawnicze.com.pl/2011/07/02/z-czego-sklada-sie-wyrok-sadowy/ 

Autor wpisu: Renata Świgońska

"Zanim przystąpimy do tłumaczenia wyroków, dobrze wiedzieć jakie są elementy stałe wyroków sądowych.

Wyrok składa się z:

1/ sentencji
2/uzasadnienia

Ad. 1Sentencja wyroku składa się:
a/z części stałej (rubrum albo komparycja wyroku), oraz
b/ z części zmiennej (tenor wyroku).

Pod sentencją wyroku znajdują się podpisy wszystkich członków składu orzekającego.

Ad. a.W rubrum podawane są: sygnatura akt sprawy, data i miejsce wydania wyroku, oznaczenie sądu i wydziału, w którym zapadł wyrok, wymienienie członków składu orzekającego oraz protokolanta, wskazanie prokuratora, jeśli brał udział w sprawie, data i miejsce rozpoznania sprawy oraz rodzaj posiedzenia, oznaczenie stron,oznaczenie przedmiotu sprawy.

W nagłówku rubrum wyroku zamieszcza się sformułowanie ‘W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej’ poprzedzone wizerunkiem godła państwowego.

"W przypadku NSA kwestie te normuje regulamin wewnętrzny urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego (M.P. z 2010 r. nr 86, poz. 1007). Jego par. 70 jasno mówi, że na wstępie wyroku zamieszcza się wyrazy „Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej”, a nad tymi wyrazami wizerunek orła.

Analogicznie jest w przypadku SN. Przesądza o tym par. 95 ust. 1 regulaminu SN (M.P z 2003 r. nr 57, poz. 898). Na wstępie wyroku zamieszcza się wyrazy: „W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej” poprzedzone wizerunkiem godła – tak brzmi z kolei par. 87 ust. 1 regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz.U z 2007 r. nr 38, poz. 249).

Podobnie jest w sądach wojskowych".

Ad. b.Tenor zawiera rozstrzygnięcie sądu o żądaniach stron, postanowienia dodatkowe oraz orzeczenie o kosztach postępowania"

Ad. 2. Uzasadnienie sąd sporządza prawie wyłącznie na wniosek strony, nie z urzędu. W uzasadnieniu sąd wyjaśnia podstawy faktyczne i prawne wyroku.

W każdym przypadku brak pieczęci nagłowkowej na dokumencie, oznacza, że pismo jest nieakt'em.

"Nieakt nie wiąże  bowiem ani organu, ani strony, skąd dla uchylenia sie przed jego skutkami nie zachodzi konieczność stwierdzenia jego wadliwości". 

pic. 3

 

Na sfabrykowanym orzeczeniu lustracyjnym żyda Lecha Wałęsy, jest wiele innych wad formalnych. Np. powyżej (pic. 3) w pkt. "2" wskazuje miejsce, w którym brakuje symolu godła Polski. Pkt. "3" (pic. 3) wskazuje niekonsekwencje w tenorze wyroku, gdzie najpierw rzekomo sąd "orzeka", a dalej zmienia że "stwierdza".

Zwrot "orzeka" oznacza wydanie oświadczenia woli (w tym przypadku orzeczenie - charakter wiążący), a zwrot "stwierdza", oznacza wydanie oświadczenia wiedzy, które jest informacją. Informacja przybiera dwa stany: może być udzielona prawdziwa informacja lub fałszywa. Tzw. sąd lustracyjny udzielił fałszywej informacji, której nadał charakter wiążący na podstawie talmudu, gdyż innej możliwości - brak! (oszukać goja)!

Postępowanie o wznowienie, można wnieść tylko od prawomocnego orzeczenia.

Ponieważ, w postępowaniu lustracyjnym, sąd nie sporządził Wałęsie poprawnego formalnie orzeczenia lustracyjnego, to zarówno Wałęsa jak i nikt inny nie może skutecznie wszcząć postępowania - o wznowienie sprawy lustracyjnej Wałęsy.

Wałęsa nie może skutecznie się powoływać na pozytywne zlustrowanie go w postępowaniu lustracyjnym, gdyż wyrok lustracyjny nie został Wałęsie skutecznie doręczony. Skutecznie można doręczyć tylko orzeczenie sporządzone (spełniające wymogi formalne dokumentu urzędowego). A prawdą jest, że Wałęsa nie otrzymał i nie posiada odpisu wyroku lustracyjnego, spełniającego wymogi formalne dokumentu urzędowego. Wada formalna wyroku lustracyjnego, jaki otrzymał Wałęsa jest nienaprawialna!

Sąd, nie może poprawić tego nieistniejącego (pozornego) orzeczenia (nieaktu)!

Sprawdźmy, przykładowo, co dotychczas napisano o tzw. lustracji Wałęsy:

IPN uznał dwa lata temu, że nie wystąpi o wznowienie lustracji Wałęsy
https://wiadomosci.wp.pl/ipn-uznal-dwa-lata-temu-ze-nie-wystapi-o-wznowienie-lustracji-walesy-6031286893745281a

"W lipcu 2010 r. pion lustracyjny Instytutu Pamięci Narodowej uznał, że nie wystąpi o wznowienie procesu lustracyjnego Lecha Wałęsy. Ujawniono to dopiero teraz. IPN tłumaczy, że w sprawie "nie zapadła żadna decyzja procesowa".

(..) Wcześniej przez dwa lata pion lustracyjny IPN sprawdzał, czy można na jej podstawie wznowić proces lustracyjny byłego prezydenta. Ostateczna decyzja: nie można. Ale IPN do dziś nie ogłosił tego publicznie - podała "GW".

Rzecznik IPN Andrzej Arseniuk powiedział, że nie ogłaszano tego, bo w całej sprawie prokurator IPN nie wydał żadnego postanowienia; była tylko notatka jednego z prokuratorów o braku wystarczającej podstawy do wystąpienia o wznowienie lustracji Wałęsy. - Gdyby IPN skierował wniosek o wznowienie sprawy, opinia publiczna zostałaby o tym poinformowana - dodał rzecznik IPN.

W 2005 r. Wałęsa dostał od IPN status pokrzywdzonego (status taki zlikwidowała nowa ustawa o IPN, uchwalona w 2006 r. na wniosek PiS).

Były lider Solidarności zapowiedział wtedy, że będzie pozywał każdego, kto by twierdził, że był on tajnym współpracownikiem SB. Autorów tej książki nie pozwał" .

Nizieński o lustracji Wałęsy z 2000 roku: "Mój zastępca Krzysztof Kauba nie miał wtedy tych dokumentów..."
https://wpolityce.pl/polityka/282436-nizienski-o-lustracji-walesy-z-2000-roku-moj-zastepca-krzysztof-kauba-nie-mial-wtedy-tych-dokumentow

" (..) powiedział PAP Bogusław Nizieński, pierwszy Rzecznik Interesu Publicznego. Przypomniał, że nie można już wznowić tej lustracji.

(..) W 2000 r. Wałęsa poddał się lustracji jako kandydat na prezydenta (wszyscy kandydaci urodzeni przed 30 maja 1972 r. mają taki obowiązek). Zastępca Rzecznika Interesu Publicznego Krzysztof Kauba wnosił wtedy o umorzenie tego procesu wobec braku wystarczających dowodów pozwalających ocenić, czy oświadczenie Wałęsy o braku współpracy jest zgodne z prawdą. Sąd Lustracyjny orzekł, że Wałęsa złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne, iż nie był agentem służb PRL. Sąd uznał wówczas, że SB fałszowała akta dotyczące Wałęsy i nie ma - oprócz wypisu z rejestru SB - jakiegokolwiek dowodu, który potwierdzałby fakt współpracy Wałęsy jako TW „Bolek”.

(..) Nizieński przypomniał też, że zgodnie z prawem postępowanie lustracyjne na niekorzyść osoby lustrowanej można wznowić najpóźniej w terminie do 6 miesięcy po prawomocnym zakończeniu sprawy (co nastąpiło w 2000 r.).„Na niekorzyść postępowanie można wznowić zawsze, nawet po śmierci osoby lustrowanej. Był taki zapis o 10 latach na wznowienie - o co walczyła marszałek Senatu Alicja Grześkowiak, ale on został zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny i ta możliwość odpadła, tak więc dziś już wyjść z wnioskiem o wznowienie nie można” - wyjaśnił".

Poniżej w (pic. 4) pkt. "1" podaję przyklad, że sąd ma bezwzględny obowiązek sporządzania orzeczeń, które uzyskają postać dokumentu urzędowego, czyli że sąd ma obowiązek przystawiania pięczeci nagłówkowej (podłużnej) na wydanym orzeczeniu (podpisanym i ogłoszonym). Prezentowane postanowienie zostało opatrzone pieczęcia nagłówkową sądu właściwego do rozpoznania sprawy, ale w niewłaściwym miejscu (nie jest pierwszym elementem dokumentu urzędowego. Gdyby uznać że jest pierwszym elementem dokumentu urzędowego, to by znaczyło że musimy pominać element komparycji postanowienia, czyli sygn. akt .

pic. 4

Podsumowując: Orzeczenie (orzeczenie, wyrok, postanowienie, zarządzenie, decyzja administracyjna), aby mogło korzystać z charakteru wiążącego (prawomocności), musi uzyskać poprawną formalnie postać dokumentu urzędowego, musi być wpisane w dokument urzędowy.

Wizualne rozpoznanie ważności dokumentu, czyli sprawdzenie poprawności sporządzonego pod względem formalnym orzeczenia, polega na sprawdzeniu, czy treść orzeczenia jest wiarygodna formalnie.

Aby treść orzeczenia (oświadczenie woli), była wiarygodna formalnie, musi być poświadczona dwiema ważnymi pieczęciami, które rozpoczynają i kończą orzeczenie. Pierwszym elementem dokumentu urzędowego, jest pieczęć nagłówkowa (podłużna) organu właściwego do załatwienia sprawy, podająca nazwę organu i jego adres pocztowy, umieszczana w lewym skrajnym rogu dokumentu. Ostatnim elementem dokumentu urzędowego jest pieczęć urzędowa okrągła, zamykająca dokument. Pieczęcie te nie są elementami orzeczenia, ale są koniecznymi elementami dokumentu urzędowego.

Na (pic. 3 pod pozycją oznaczoną "1" (czerwone oznakowania na grafice powyższej), wskazałam wadliwe miejsce w odpisie wyroku lustracyjnego Wałęsy z dnia 11 sierpnia 2000 r, pozbawiające go formalnej mocy dowodowej. Dokument sądowy, mający robić za odpis orzeczenia lustracyjnego Wałęsy, posiada wady formalne, gdyż np. nie został opatrzony podłużną pieczęcią nagłówkową sądu właściwego do rozpoznania sprawy, a tym samym brak jest wskazania w nagłówku orzeczenia, sądu właściwego do rozpoznania sprawy i adresu pocztowego sądu właściwego do rozpoznania sprawy lustracyjnej.

Pierwszy element dokumentu urzędowego nie musi być pieczęcią, może być nadrukiem komputerowym lub odręcznym napisem, z informacjami winnymi znajdować się na pieczęci podłużnej (nagłówkowej), czyli: nazwą sądu właściwego do załatwienia danej sprawy i jego adres pocztowy, ale z (pic. 1) wynika, że  na orzeczeniu lustracyjnym Wałęsy, brak jest pierwszego elementu dokumentu urzędowego, czyli wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy lustracyjnej i jego adresu pocztowego, co pozbawia ten dokument mocy dowodowej i powoduje ten skutek, że dokument ten należy bezwzględnie zakwalifikować jako nieakt (nie jest aktem prawnym, nie rozpoczyna biegu terminu: doręczenia tego dokumentu, zaskarżenia, a tym samym oznacza że dany dokument nigdy nie może się uprawomocnić, co oznacza że dokument ten też nigdy nie może podlegać wykonanu.

Pozorowane orzeczenie lustracyjne Wałęsy, jako że jest nieaktem, to jest tylko dokumentem pozorującym orzeczenie, a więc jest dokumentem (orzeczeniem) nieistniejącym (pozornym), jest sfabrykowanym orzeczeniem talmudycznym, nie mającym mocy dowodowej, a jako że jestnieaktem, to nigdy nie może się uprawomocnić.

Co powoduje ten skutek że sprawa w której został sfabrykowany nieistniejący (pozorny) dokument nie może być wznowiona. Gdyż mozna wznowić sprawę tylko zakończoną już prawomocnym rozstrzygnięciem, a sfabrykowany nieakt z lustracji Wałęsy nigdy nie może się uprawomocnić i nikt nie jest władny nic zmienić w pozornym tzw. orzeczeniu. 

W sytuacji, gdy we wszczętym postępowaniu lustracyjnym Wałęsy, żydy (innych możliwości brak), sfabrykowały nieistniejące (pozorne orzeczenie), to należy rozpoznać sprawę lustracyjną Wałęsy od nowai wydać wiążące orzeczenie, gdyż we wcześniej wszczętej sprawie lustracyjnej Wałesy, sąd do nadal nie wydał wiążącego rozstrzygnięcia.

Postępowanie lustracyjne Wałęsy zostało wszczęte w 2010 r. i do nadal, nie wydano wiążącego rozstrzygnięcia mającego charakter wiążący!

Jestem osobiście zainteresowana przekazaniem sprawy fabrykowania talmudycznych orzeczeń, jako nieistniejących (pozornych) orzeczeń, w formie nieaktów, gdyż sama doznałam tej żydowskiej, talmudycznej krzywdy jako SŁOWIANKA zamieszkałą na odwiecznym terytorium SŁOWIAN, na którym żydzi obecnie niewyobrażalnie wprost dokazują. 

Wobec żyda Wałęsy zastosowano jurysdykcję talmudyczną, aby żyda chronić, a poniżej przyklad zastosowania jurysdykcji talmydycznej wobec mnie jako Słowianki, w celu arbitralnego, a tylko na podstawie talmudu (innej możliwości brak) niedopuszczania mnie  do służby od 01.07.2001 r. do nadal, jako funkcjonariusza celnego mianowanego, obecnie pełniącego służbę w Ministerstwie Finansów i bezprawnego zaniechania wypłacania mi uposazenia i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Wady formalne poniższego wyroku (pic. 5), przeanalizowałam już wyżej, na przykladzie orzeczenia lustracyjnego żyda Wałęsy.

pic. 5

pic. 6

A oto poniżej przykład, na okoliczność, jakie w treści orzeczenie wyda Europejski Trybunał Praw Człowieka w Sztrasburgu, w sytuacji złożenia skargi na nieakt, jakim jest nieistniejące pozorne orzeczenie (pic. 5).

W sytuacji złożenia skargi do Trybunału na nieistniejący akt, występuje niedopuszczalność przedmiotowa skargi - skarga została złożona na akt nieistniejący (np. decyzję niedoręczoną lub nieogłoszoną).

"Skarga nie spełnia warunków określonych w art 34 35
Na podstawie przedstawionego materiału dowodowego i oceniajac skargę w granicach swych kompetencji Trybunał uznał że nie miało miejsca naruszenie praw i wolności zawartych w Konwencji i ich protokołach dodatkowych".  

Skoro wobec mnie, w Głównym Urzędzie Ceł nie wydano żadnego wiążącego rozstrzygnięcia (pic.5), a tylko jestem niedopuszczana do służby arbitralnie przez żydów i nie mam wypłacanego uposażenia od 01.07.2001 r. do nadal, to na podstawie Konwencji i ich protokołów dodatkowych nie są naruszane wobec mnie prawa i wolności. 

Gdyż Trybunał w Sztrasburgu, rozpoznaje merytorycznie tylko sprawy zakończone prawomocnym wyrokiem, decyzja administracyjną. A ja w sprawie, nie otrzymałam ani jednego wążnego rozstrzygnięcia: orzeczenia, wyroku czy też decyzji.

Ponizej zacytowałam 

1. W odniesieniu do skargi wniesionej na podstawie artykułu 34 komitet może, na zasadzie jednomyślności,
a uznać ją za niedopuszczalną lub skreślić z listy spraw, jeśli taka decyzja może zostać podjęta bez dalszego rozpatrywania; lub
b uznać ją za dopuszczalną i wydać w tym samym czasie wyrok w sprawie przedmiotu skargi, jeśli tkwiące u podstaw sprawy zagadnienie dotyczące wykładni lub stosowania niniejszej konwencji lub jej protokołów jest już przedmiotem ugruntowanego orzecznictwa Trybunału.
2. Decyzje i wyroki wydane na podstawie ustępu 2 są ostateczne.
3. Jeśli sędzia wybrany z ramienia Wysokiej Układającej się Strony nie jest członkiem komitetu, komitet może na każdym etapie postępowania zaprosić tego sędziego do zajęcia miejsca jednego z członków komitetu, mając na względzie wszystkie istotne czynniki, włączając to, czy ta Strona sprzeciwiła się zastosowaniu procedury na podstawie ustępu 1.b.

Artykuł 27
KOMPETENCJA SĘDZIÓW ZASIADAJĄCYCH JEDNOOSOBOWO
1. Sędzia zasiadający jednoosobowo może uznać za niedopuszczalną lub skreślić z listy spraw w Trybunale skargę wniesioną na podstawie artykułu 34, jeśli taka decyzja może zostać podjęta bez dalszego rozpatrywania.
2. Decyzja taka jest ostateczna.
3. Jeśli sędzia zasiadający jednoosobowo nie uzna skargi za niedopuszczalną albo nie skreśli jej, sędzia ten przekazuje ją do komitetu lub do Izby w celu dalszego rozpatrywania.

Artykuł 28
KOMPETENCJA KOMITETÓW

Podstawowym warunkiem dotyczącym terminu jest wniesienie skargi do Trybunału nie później niż po upływie 6 miesięcy od podjęcia ostatecznej, prawomocnej decyzji (wyroku) w sprawie przez organy krajowe.

Praktyczne wskazówki dla Skarżących
1. Gdy wyczerpano wszystkie dostępne krajowe środki zaskarżenia
i orzeczenie (decyzja) stało się ostateczne (prawomocne),

Artykuł 34
SKARGI INDYWIDUALNE
Trybunał może przyjmować skargi każdej osoby, organizacji pozarządowej lub grupy jednostek, która uważa, że stała się ofiarą naruszenia przez jedną z Wysokich Układających się Stron praw zawartych w niniejszej konwencji lub jej protokołach. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się nie przeszkadzać w żaden sposób skutecznemu wykonywaniu tego prawa.

Artykuł 35
WYMOGI DOPUSZCZALNOŚCI

1. Trybunał może rozpatrywać sprawę dopiero po wyczerpaniu wszystkich środków odwoławczych, przewidzianych prawem wewnętrznym, zgodnie z powszechnie uznanymi zasadami prawa międzynarodowego, i jeśli sprawa została wniesiona w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia ostatecznej decyzji.
2. Trybunał nie rozpatruje żadnej skargi wniesionej w trybie artykułu 34, która: a) jest anonimowa lub b) jest co do istoty identyczna ze sprawą już rozpatrzoną przez Trybunał lub ze sprawą, która została poddana innej międzynarodowej procedurze dochodzenia lub rozstrzygnięcia, i jeśli skarga nie zawiera nowych, istotnych informacji.
3. Trybunał uznaje za niedopuszczalną każdą skargę indywidualną wniesioną w trybie artykułu 34, jeśli uważa, że:
a) skarga nie daje się pogodzić z postanowieniami niniejszej konwencji lub jej protokołów, jest w sposób oczywisty nieuzasadniona lub stanowi nadużycie prawa do skargi; lub
b) skarżący nie doznał znaczącego uszczerbku, chyba że poszanowanie praw człowieka w rozumieniu niniejszej konwencji i jej protokołów wymaga rozpatrzenia przedmiotu skargi oraz pod warunkiem, że żadna sprawa, która nie została należycie rozpatrzona przez sąd krajowy, nie może być odrzucona na tej podstawie.
4. Trybunał odrzuca każdą skargę, którą uzna za niedopuszczalną w myśl niniejszego artykułu. Trybunał może tak zdecydować w każdej fazie postępowania.

pic. 7

 

W Polsce obowiązuje żydowskie prawo? Tak uważa Jonny Daniels, przyjaciel „dobrej zmiany” [WIDEO] http://dzienniknarodowy.pl/polsce/

 

KOMENTARZE

 • Sami swoi
  referat tow. Jakuba Bermana wygłoszony na posiedzeniu egzekutywy komitetu żydowskiego ( jego fragment)
  Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli. Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. drugi garnitur. Przyjmować POLSKIE nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie.Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa opinie i utwierdzić go w przekonaniu, że rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgrywają w państwie żadnej roli.
  W WARSZAWSKIEJ GAZECIE” 22 III 2003
  link: http://niepoprawni.pl/blog/2218/tow-jakub-berman-tajny-referat

  Nazwiska : https://prawdaxlxpl.wordpress.com/2010/09/07/prawdziwe-nazwiska-elity-polskiej/

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY