Żydowska okupacja Polski, polega na czasowym zajęciu: terytorium POLSKI, POLSKICH instytucji, POLSKICH zakładów pracy itp. w celu ostatecznie władczego przejęcia terytorium Polski, pod żydowskie państwo.

 Okupacja http://sjp.pwn.pl/sjp/okupacja;2494962.html
1. «czasowe zajęcie obcego terytorium przy użyciu siły zbrojnej; też: czas trwania tego stanu»
2. «czasowe zajęcie jakiegoś miejsca, instytucji, zakładu pracy itp. dla osiągnięcia pewnego celu»

Dlatego, aby przeszkodzić żydowskiemu okupantowi w przejęciu terytorium POLSKI, należy przerwać tą żydowską okupację, czyli: należy usunąć (wypędzić żydków z Polski)! 

Innej możliwości przerwania żydowskiej okupacji na terytorium POLSKI – BRAK!

Żydzi, są świadomi swoich zbrodniczych czynów, zachowań, sami wstydzą się być żydami, w każdym przypadku żydzi dużo by oddali, aby ukryć swoje żydowskie pochodzenie.

Dlatego źida, koczujący na terytorium POLSKI, podszywają się pod Polaków. Np. Duda pod każdym słowem POLAK, POLSKA podstawia odpowiednio tylko: żyd. Polin.

Marzeniem okupujących POLSKĘ żydów, jest eksterminować w całości tubylców (Słowian, LACHÓW), aby móc się podszywać, pod wymordowanych POLAKÓW po przejęciu terytorium Słowian (POLAKÓW).

Okupacja Palestyny i Polski przez żydów, przebiega identycznie. Watykan i Izrael, na potrzeby tworzonego NWO, zmierzają uprzednio do utworzenia żydowskiego POLIN na terytorium Polski, na razie z POLAKAMI rdzennymi, jako pozornie pełnoprawnymi obywatelami. Jednak, wszystkie struktury transformacji, służące do przejęcia POLSKI przez źida POLIN, są przygotowane na całkowite unicestwienie POLAKÓW (rdzennych), tak jak to robią źida z PALESTYŃCZYKAMI.

„Dla Watykanu sprawa uznania Izraela ma wyłącznie wymiar polityczny. Sprawę będą rozważali, ale obecnie pełne nawiązanie stosunków dyplomatyczbnych nie wchodzi w rachubę. Zasadniczymi przeszkodami są: nie rozwiązany problem palestyński, status Jerozolimy, oraz obawy o ewentualne represje wobec chrześcijan w krajach arabskich. Kluczem do nawiązania stosunków, jest zawarcie przez Izrael, pokoju z Jordanią, który rozwiązałby sprawę statusu Jerozolimy i ew. problem palestyński. „KI” wyniósł z rozmowy przekonanie, że Watykan nie jest zainteresowany powstaniem państwa palestyńskiego, które umocniłoby pozycję islamu na BW, komplikowałoby sprawę Jerozolimy i sterowało zagrożenie rozszerzenia się fundmentalizmu muzułmańskiego. Chętniej widzieliby Palestyńczyków w ramach Jordanii lub jako pełnoprawnych obywateli państwa Izrael. Źródło tkwi w obiekcie, informacja wiarygodna”.

Powstaje pytanie: Jak to się mogło stać, że POLACY dotąd  nie przerwali żydowskiej okupacji Polski? 

Odpowiedź jest prozaiczna: Źida okłamują Polaków, na wszelkie znane im sposoby.

Platon ujął kłamstwo w trzech aspektach: metafizycznym, epistemologicznym i etycznym (Chudy 2001, s. 372):

1) Aspekt metafizyczny sprowadzony jest do myślenia opierającego się na poszukiwaniu prawdy, wyrażającej się jako idea. Z tego punktu widzenia wszystko to, co oddala człowieka od prawdy (idei) i pogrąża go w świecie ułudy, to fałsz poznawczy. Zatem fałsz poznawczy jest przypisaniem istnienia czemuś, co nie istnieje.

2) Aspekt epistemologiczny odnosi się natomiast do odróżnienia tak zwanego mniemania od poznania prawdziwego. Platon wyjaśnia, że złem jest trwanie w przekonaniu, że coś jest skończoną prawdą. Złem bezwzględnym jest branie fałszu za prawdę, mylenie się, czy popełnianie błędu poznawczego.

3) Aspekt etyczny z kolei zawiera w sobie koncepcję intelektualizmu etycznego. Platon zawarł tę koncepcję w swych dialogach, w których opisuje dwóch kłamców: pierwsze- go, który wprowadza w błąd bez świadomości (kłamca faktyczny) i drugiego, który czyni to z premedytacją (kłamca rozmyślny). Opisem tym Platon niejako wyjaśnia, że istnieją czyny złe nieumyślne i czyny złe umyślne (Chudy 2001a, ss. 372-380).

Żida od lat stosują wobec POLAKÓW tzw. fałsz poznawczy. Fałsz poznawczy jest przypisaniem istnienia czemuś, co nie istnieje. Np. rozporządzenie o godle z 1927 r. jest bezskuteczne (nieistnieje), z bardzo wielu nieprawidłowości formalnych. Dla POLAKÓW rozporządzenie to, stanowi fałsz poznawczy, gdyż POLACY przeważnie nie wiedzą, że rozporządzenie to jest tylko pozorne). Bezskuteczność rozporządzenia o godle z 1927 r. posiada wadę nienaprawialną. Naprawić rozporządzenie o godle, można jedynie, poprzez ponowne poprawne ustalenie symboli narodowych Polski i ich uprawomocnienie. Następnie poprawne ustalenie treści konstytucji i jej uprawomocnienie.

Jeśli my Polacy nie dokończymy etapu, utworzenia wolnej, suwerennej POLSKI, to żydzi nam ukradną POLSKĘ i utworzą dla siebie, na naszym terytorium - źida POLIN.

Złem bezwzględnym POLAKÓW, jest trwanie w przekonaniu (błędzie poznawczym), że źida kłamcy są legalnie w POLSCE, żę istnieje państwo: Rzeczypospolita Polska i że źida w Polsce sprawują władzę legalnie, na podstawie ważnych przepisów prawa.

„Platon wyjaśnia, że złem jest trwanie w przekonaniu, że coś jest skończoną prawdą. Złem bezwzględnym jest branie fałszu za prawdę, mylenie się, czy popełnianie błędu poznawczego”.

To, że POLSKA w sposób planowy ma zniknąć z map, jest winą polityki Watykanu i międzynarodowego źida (Izraela) i masonów:

Przykładowy cytat z książki: „Prawodawstwo Polskie względem żydów”:

„W trzecim okresie, w okresie królów-elektów, już władza królewska jest zerem; nie przestawają wprawdzie królowie wydawać przywilejów i reskryptów, ale te bez potwierdzenia sejmu żadnej już nie mają wagi.
Ale także i sejmów władza i powaga upadły.
Najcharakterystyczniejszą i najsmutniejszą zarazem cechą upadającej Polski czasów elekcyjnych, jest moralny upadek szlachty (dopisek autora: pod szlachtę podszywają się żydzi). Ona jedyna stanowiła istotę i świetną treść narodu polskiego. Upadek ducha jej w XVII wieku pociągnął za sobą zupełną jej demoralizacyę, której skutkiem był rozbiór kraju.
Nie dziw więc, że w trzecim okresie władza sejmów była tylko nominalną.
Ponad zniszczoną władzą królewską, ponad nominalną władzą szlachty i sejmów, wzrastała silna duchem, silniejsza jeszcze instytucyami swemi władza hierarchii rzymskiej, duchowieństwa katolickiego i jezuitów.
Można śmiało powiedzieć, że w Polsce trzeciego okresu, w Polsce upadającej, ster rządu był w ręku duchowieństwa katolickiego, jezuitów.
Oni istotną dzierżyli władzę , i wyższą oświatą swoją wszystkiem kierowali, nad wszystkiem panowali”.

Obecnie terytorium POLSKI przejmują masoni/żydzi wskutek kłamstwa, oszustwa. Winą, złem bezwzględnym obciążającym POLAKÓW, jest: 1) branie źida informacji, faktycznie w każdym przypadku fałszu, za prawdę, 2) dawanie się żydkom oszukiwać, 3) popełnianie błędu poznawczego, przyjmowanie fikcji prawnej (źida prasa w każdym przypadku podaje kłamliwie wystąpienie pewnego faktu prawnego np. 1) zainicjowane wybory na podstawie nieistniejącej (pozornej konstytucji) przez nieistniejącego, pozornego prezydenta, 2) wskazanie przez prasę, TV, rzekomo wybranego prezydenta w nieistniejących (pozornych wyborach), za faktycznego prezydenta na terytorium Polski. POLACY rdzenni, nie mogą się tak dawać oszukiwać!

Fikcja prawna https://pl.wikipedia.org/wiki/Fikcja_prawna – norma prawna nakazująca kontrfaktyczne uznanie wystąpienia pewnego faktu prawnego, który w rzeczywistości nie miał miejsca.

POLACY (rdzenni), musimy pamiętać, że każda okupacja państwa, jeśli nie zostanie przerwana poprzez przejęcie władzy, w naszym przypadku na terytorium POLSKI przez rdzennych POLAKÓW, co polega na wypędzeniu żydów z POLSKI, to takie zaniechanie POLAKÓW musi skutkować przejęciem terytorium POLSKI, w tym obecnym przypadku, przez żydowskiego okupanta POLSKI!

Ażeby POLACY mogli przejąć władzę na terytoriium POLSKI, muszą uprzednio ustalić i uprawomocnić symbole narodowe POLSKI, ustalić i uprawomocnić Konstytucję Polski.

O uprawomocnieniu przez POLAKÓW rdzennych symboli narodowych i konstytucji, należy oficjalnie zawiadomić żydowskiego okupanta Polski, w taki sposób, aby ta wiadomość w sposób oczywisty dotarła do przedstawicieli źida okupanta na terytorium POLSKI, w tym należy zawiadomić miedzynarodowego źida (Izrael) i nakazać opuszczenia budynków rządowych i urzędowych przez źida okupantów pozorujacych sprawowanie władzy na terytorium POLSKI. Żida okupantów z zajmowanych nielegalnie (pozornie) stanowisk, Polacy nie muszą zwalniać, gdyż żydki nie mają ważnych powołań, mianowań, upoważniających do  wykonywania pracy/służby na zajmowanych stanowiskach. 

Ponieważ, historycznie ujmując, wszystkie konstytucje, masońsko/żydowscy prezydenci (innych nie było) i rzadzący na terytorium POLSKI, poczynając od Konstytucji 3 Maja, są – BEZSKUTECZN/E/NI, nie moga skutecznie sprawować władzy.

Tzw. żida prezydenci pozorni (nieistniejący), nie mogli skutecznie podejmować czynności prawnych, gdyż nie mieli ważnej pieczęci urzędowej (okrągłej), upoważniającej ich do władczego sprawowania władzy na arbitralnie (bez ważnej podstawy prawnej), zajmowanych stanowiskach (fikcja prawna).

Powstaje pytanie: dlaczego źida duda chce, aby w 2018 r. odbyło się referendum ws. konstytucji?

W ten sposób Zida okupant, obecnie już ogłosił, że przechodzi do kolejnego etapu okupacji POLSKI, czyli do ustalenia treści żydowskiej konstytucji i zapewne ustalenia i uprawomocnienia żydowskich symboli narodowych na terytorium POLSKI.

W ten sposób, zmierza do uprawomocnienia swojej władzy na terytorium POLSKI, inaczej mówiąc, źida okupant przechodzi do ostatniego etapu: przejęcia terytorium POLSKI pod źida POLIN, czyli ukradzenia, zawłaszczenia sobie terytorium POLSKI.

Przerwanie żydowskiej okupacji Polski polega na:

- obaleniu domniemania prawnego i faktycznego na okoliczność, istnienia ważnego systemu prawnego w Polsce, poprzez zażądanie przyznania się źida okupanta do niemożności wydania choćby jednego ważnego aktu prawnego, przez tzw. władzę: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, z powodu braku, w każdym przypadku, ważnej pieczęci urzędowej (okrągłej). A obalenie domniemania odbywa się exprssis verbis (z pominięciem jakiegokolwiek postępowania), wystarczy tylko, że ta wiadomość dojdzie, w sposób dowolny, z powodu braku przepisów prawa na tą okolczność, do źida uzurpatorów, faktycznie tylko pozorującym sprawowanie władzy na terytorium POLSKI. Żydowski okupant nie ma możliwości posiadania ważnej (prawomocnej) pieczęci urzędowej okrągłej, będącej koniecznym atrybutem, upoważniającym do sprawowania władzy na zajmowanym stanowisku: pracy/służby! Wada ta, dla żydów okupujących terytorium POLSKI, jest nienaprawialna!

Co znaczy, że masońsko/żydowski okupant terytorium Polski, od czasu pozorowanego powołania faktycznie nieistniejącej (pozornej) Konstytucji 3 Maja, do nadal, w żadnym okresie nie mógł sprawować skutecznie władzy na terytorium POLSKI (dawniej zwanej LECHIĄ), gdyż nie mógł wydać ani jednego ważnego aktu prawnego, spełniającego wymogi dokumentu urzędowego, będącego dowodem, na okoliczność jego treści.

Żydowski okupant Polski, w zamian ważnego prawa, pozorował sprawowanie władzy administracyjnej na terytorium Polski, stosując wobec POLAKÓW podstępnie, w sposób zakamuflowany jurysdykcję talmudyczną, czyli prawa żydowskie talmudyczne (nakazy, zakazy) talmudu.

Obecna tzw. Konstytucja RP, nie jest ważnym aktem prawnym, a tylko jest fikcją prawną.

Żida duda, nie może zadawać POLAKOM pytania: czy obecna konstytucja podoba się POLAKOM!! Ponieważ Konstytucja RP jest bezskuteczna z powodów formalnych, czyli bez wzgledu na jej treść! 

W POLSCE od czasu wprowadzenia przez masonów/żydów pozornej (nieistniejącej) Konstytucji 3 Maja, nie było ważnego prawodawcy.

„Fikcje prawne tworzone są przez prawodawcę i stosowane są w normalnym obiegu prawnym”.

A to znaczy, że od dnia pozorowanego uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w POLSCE nie funkcjonuje system prawny!

W Polsce pod masońsko/żydowską okupacją, wobec POLAKÓW podstępnie, nielegalnie stosowana jest jurysdykcja talmudyczna, zamiast prawa krajowego.

„Innym błędem jest odnoszenie pojęcia fikcji prawnej do faktycznego funkcjonowania systemu prawnego".