Obecnie istnieje bezwzględny obowiązek, rodowy nakaz, dotyczący każdego POLAKA, rozsyłania wici, celem zwołania pospolitego ruszenia POLAKÓW, w związku z faktem nieistnienia Rzeczypospolitej POLSKIEJ, a tym samym nieistnienia ważnej władzy w POLSCE!

Aby móc zrozumieć tytuł artykułu: "skuteczne obalenie domniemania istnienia Rzeczypospolitej Polskiej" , należy najpierw sobie  przybliżyć pojęcie "domniemania".

http://encyklopediaprawa.fm.interiowo.pl/d/domniemania.html

"Domniemania prawne są to przepisy prawne nakazujące uznawać w określonych warunkach określonego rodzaju fakty za prawnie ustalone.
Wyróżnia się:

  • domniemania prawne formalne: nakazują przyjmować, że ma lub miał miejsce określony fakt, dopóki nie zostanie wykazane, że ma lub miał miejsce fakt przeciwny (np. domniemanie, że dziecko urodziło się żywe)
  • domniemania prawne materialne: polegają, na tym że na podstawie przepisu prawnego należy uznawać pewien poszukiwany fakt za ustalony, jeżeli został odpowiednio ustalony inny fakt (np. domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, jeżeli urodziło się w czasie trwania małżeństwa).

Zarówno POLSKA, jak i jej alias (nazwa zastępcza): "Rzeczpospolita Polska", nie mają prawomocnych symboli narodowych.

alias http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/alias

Polska, jako państwo ma swoje terytorium, ale nie ma prawomocnych symboli narodowych. W takiej sytuacji, Polska istnieje jako państwo, ale jest w stanie zawieszenia bytu, do czasu opracowania i uprawomocnienia swoich symboli narodowych.

W okresie tzw. zawieszenia bytu POLSKI, nikt w imieniu POLSKI, nie może podejmować jakichkolwiek czynności prawnych, do czasu odwieszenia Jej bytu.

Tą wadliwą sytuację na terytorium POLSKI, podstępnie wykorzystali masoni/żydzi, którzy winni są właśnie do doprowadzenia do takiej nieporządanej sytuacji.

W takiej sytuacji masoni/żydzi na terytorium POLSKI podstępnie stworzyli alias państwa POLSKI, o nazwie Rzeczpospolita Polska.

Jednak msońsko/żydowska podróbka (alias) państwa, o nazwie Rzeczpospolita Polska, nie posiada swojego terytorium, tym samym nie przysługuje jej prawo do posiadania prawomocnych symboli narodowych, a tym samym oznacza, że masoni /żydzi, jako podstępny okupant POLSKI, nie może legalnie sprawować prawomocnej władzy na terytorium POLSKI.  

Taka wadliwa sytuacja prawna, powoduje nielegalność tzw. Rzeczypospolitej Polskiej ex-tunc (wstecz) i skutkuje tym, że wszystkie tzw. organy Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium POLSKI są nielegalne, gdyż nie mogą wydać ani jednego ważnego aktu prawnego, podlegającego skutecznemu wykonaniu lub zaskarżeniu, z powodu że organy te nie mają prawomocnych pieczęci urzędowych okrągłych, a tym samym nie są władne wydać ani jednego ważnego aktu prawnego, podlegającego wykonaniu i ewentualnie zaskarżeniu!

Wykonaniu, zaskarżeniu podlega tylko pismo, które uzyskało postać formalną dokumentu urzędowego.

Bez prawomocnej (ważnej) pieczęci urzędowej (ogrągłej), określonej w ustawie o godle i symbolach narodowych, żadne pismo nie uzyska postaci dokumentu urzędowego, a więc nie może zostać uznane, za akt prawny. 

Co oznacza, że władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza, w żydowsko/masońskiej Rzeczypospolitej, nie może wydać ani jednego ważnego aktu prawnego podlegajacego wykonaniu.

Skoro masońsko/żydowska władza na terytorium POLSKI, nie może wydać ani jednego ważnego aktu prawnego, to oznacza, że nie może też skutecznie dokonywać doręczeń stronom aktów prawnych (których nie może wydać), tym samym nie rozpoczyna się nigdy termin do zaskarżenia pozornych aktów prawnych.

Skoro termin doręczenia, nigdy nie może rozpocząć biegu i nigdy nie może dobiec końca, to i nigdy nie może rozpocząć biegu i dobiec końca, termin zaskarżenia takich wadliwych pism, które nie uzyskały formalnej mocy postaci dokumentu urzędowego (brak ważnej pieczęci urzędowej (okrągłej)) i brak ważnego podpisu, gdyż żadna z osób zatrudnionych w nielegalnych organach władzy, nie ma i nie może mieć w sposób trwały ważnego aktu zatrudnienia na zajmowanym stanowisku (przełożeni ich nie mają ważnej pieczęci urzędowej (okrągłej)), a więc są niekompetentni, nie posiadają legitymacji do sprawowania władzy, na zajmowanym stanowisku pracy/służby.

Z czego wynika wprost, że np. żaden urzędnik np. źida sędzia, źida prokurator, trwale nie mają ważnych aktów powołania/mianowania na zajmowane stanowisko.

A to znaczy, że np. wszystkie wyroki, jakie odsiadują POLACY, nie są aktami prawnymi, nie podlegają wykonaniu, a zostały tylko sfabrykowane w nieistniejących (pozornych) postępowaniach!

Oznacza jednocześnie, że POLAKOM rdzennym, masoni/żydzi zmarnowali życie np. w więzieniu, w psychiatrykach - arbitralnie, gdyż bez ważnej podstawy prawnej! Taka prawda!

Wadliwe pisma, tzw organów Rzeczypospolitej Polskiej (nieistniejącej, pozornej), w każdym przypadku są bezprawnie zatytułowane - orzeczenie (postanowienie, wyrok, decyzja, zarządzenie, wezwanie).

Co praktycznie POLAKÓW pozbawia prawa do sądu i do wymiaru sprawiedliwości, gdyż prawa do prawidłowo ukształtowanej procedury sądowej i prawa do uzyskania wiążącego rozstrzygniecia.

W takiej sytuacji, POLACY rdzenni mogą tylko skladać pisma do pozornych organów władzy masońsko/żydowskiej i z własnej woli lub pod przymusem komorniczym, wpłacać pieniądze, faktycznie wyłudzane arbitralnie, przez pozorowane organy władzy masońsko/żydowskiej na terytorium POLSKI, zawsze w sposób oszukańczy, w powołaniu na przepisy prawa organów masońsko/żydowskiej władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, które z powodu że nie uzyskały postaci dokumentu urzędowego (z powodów jak wyzej wykazałam), to nie są aktami prawnymi, nie mają mocy władczej, nie podlegają wykonaniu, gdyż jako nie akty prawne nigdy nie mogły się uprawomocnić, nigdy nie mogły zostać skutecznie opublikowane!  

Jak wyżej opisałam, nielegalność Rzeczpospolitej Polskiej ma charakter trwały, co ma taki skutek, że ten nielegalny twór masońsko/żydowski, nie może legalnie sprawować władzy na terytorium POLSKI, a tym samym nie jest uprawniony do nakładania i pobierania podatków, gdyż nie ma ważnych atrybutów upoważniających do sprawowania władzy na terytorium POLSKI - co wynika z faktu niezaprzeczalnego, że organy masońsko/żydowskiej władzy na terytorium POLSKI, nie posiadają ważnych pieczęci urzędowych okrągłych - atrybutów władzy, czyli ważnych upowaznień do sprawowania władzy na zajmowanych stanowiskach (bral legitymacji do sprawowania władzy). Co skutkuje tym, że wszystkie podpisy złożone przez osoby masońsko/zydowskie, nie mające legitymacji do zajmowania stanowiska, są bezskuteczne i nie mogą wywoływać skutków prawnych. Za nadanie biegu, takim bezskutecznym, pozornym pismom, które nie uzyskały wymaganej formalnej postaci aktu prawnego podlegajacego wykonaniu (dokumentu urzędowego), musi ponieść odpowiedzialność międzynarodowy żyd, reprezentowany obecnie przez nielegalny Izrael, który nie jest pańsstwem, bo nie ma swojego terytorium. terytorium zagrabione, w sposób przestępczy, nigdy nie może uzyskać aprobaty i uznania przez państwa na planecie Ziemia. taka prawda!!

Nielegalność Rzeczpospolitej Polskiej, jako aliasu POLSKI, ma charakter trwały. W okresie, kiedy POLSKA, jako państwo, jest w stanie zawieszenia bytu, z powodu że nie ma prawomocnych symboli narodowych, to nikt nie może podejmować ważnych czynności prawnych w imieniu POLSKI, nawet Rzeczpospolita Polska, jako alias POLSKI. Taka prawda!! 

Wadę nieistnienia prawowitych, prawomocnych organów władzy ma bezwzględny obowią

Dlatego, ja Krystyna Trzcińska, jako rdzenna POLKA, korzystając z prawa martwej ręki, wnoszę, do masońsko/żydowskich, bezprawnych uzurpatorów, pozorujących sprawowanie władzy na terytorium POLSKI o:

  • obalenia domniemania: 1) prawnego formalnego, 2) prawnego materialnego, na okoliczność istnienia Rzeczypospolitej POLSKIEJ, z powodu braku ważnych symboli narodowych, w tym ważych pieczęci urzędowych okrągłych, organów tzw. państwa - który to brak prawomocnych atrybutów władzy, skutkuje nieistnieniem Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym i nieistnieniem ważnej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, upoważniającej do wybierania organów władzy, sprawowania władzy przez te pozorne organy, ponieważ zostali bezskutecznie: 1) wybrani, 2) powołani, 3) mianowani, do nieistniejących (pozornych) organów, nieistniejącej (pozornej) Rzeczypospolitej Polskiej,
  • przyznania się i stwierdzenia exprssis verbis (z pominięciem jakiegokolwiek postępowania), nieistnienia ważnej pieczęci urzędowej (okrągłej) Rzeczypospolitej Polskiej i nieistnienia (bezskuteczności) jej organów władzy, upoważniających kogokolwiek, do sprawowana prawowitej władzy w tzw. Rzeczypospolitej Polskiej.

  •  

Każdy POLAK (rdzenny) z osobna, korzystając z prawa martwej ręki, ma równe prawo, obligatoryjnego, bezwzględnego, wręcz obowiązku ciążącego na Nim, działania na korzyść POLSKI, w tym i w sytuacji zawieszenia prawnego bytu POLSKI, z powodu braku prawomocnych symboli narodowych POLSKI, w tym i braku ważnych insygniów władzy - pieczęci urzędowej (okrągłej).

POLSKA ma swoje terytorium, ma swój rdzenny NARÓD POLSKI (suwerena), ale nie z własnej winy, nie posiada,  uprawomocnionych symboli narodowych, co powoduje ten skutek, że POLSKA, jako państwo jest praktycznie w stanie zawieszenia bytu, do czasu uprawomocnienia swoich symboli narodowych, w tym i insygniów władzy (pieczęci urzędowych okrągłych, przynależnym organom, do sprawowania w sposób wiążący władzy: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Która to prawomocność symboli narodowych, prawomocnych insygnów władzy,  warunkuje posiadanie bytu prawnego przez Rzeczypospolitą Polską, jako państwa prawa. 

Obecnie POLSKA, jako państwo, jest faktycznie w stanie zawieszenia bytu, z powodu nie posiadania prawomocnych symboli narodowych, fakt stwierdzony przez sąd (zał. 1), o bezskuteczności rozporządzenia: Dz.U. 1927 nr 115 poz. 980 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach, My wiemy że z powodu podpisania tego rozporządzenia o godle, przez niekompetentne osoby np. Piłsudski, nigdy nie posiadał ważnych, pod względem prawnym formalnym, dokumentów urzędowych, upoważniających go w sposób wiążący do sprawowania jakiegokolwiek urzędu w Rzeczypospolitej.

To dlatego do nadal, nikt nie może pozornego rozporządzenia o godle z 1927 r, skutecznie zmienić/uchylić, skutecznie zmienić granic POLSKI, nie może też skutecznie podejmować zobowiązań w imieniu POLSKI, do czasu - obalenia domniemania prawnego formalnego i prawnego materialnego, ważności i skuteczności, symboli narodowych Rzeczypospolitej i stwierdzeniem nieistnienia tego rozporządzenia z 1927 - ex-tunc (wstecz), czyli od chwili bezskutecznego go podpisania, przez Mościckiego, który tak jak i Piłsudski i inni niżej wymienieni (zał. 2), nie posiadali ważnych aktów powołania na zajmowane stanowiska, z powodu że nie mieli ważnych insygniów władzy, czyli ważnej pieczęci urzędowej okrągłej, jako insygniów władzy przynależnej do jej sprawowania na zajmowanym stanowisku.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozporz%C4%85dzenie_Prezydenta_Rzeczypospolitej

zał. 1

"Kontrola konstytucyjności rozporządzeń Prezydenta RP w II i III Rzeczypospolitej[edytuj]
Najwyższy Trybunał Administracyjny w Orzeczeniu z dnia 26 lutego 1929 r. (Dz.Urz. MSW z 1931 r. Nr 14, s. 483-485) orzekł, iż "przewidziane w art. 81 Konstytucji (...) ograniczenie sądów, w szczególności NTA, do badania ważności ustaw nie stosuje się do badania ważności rozporządzeń [Prezydenta Rzeczypospolitej] z mocą ustawy".
Sąd Najwyższy w Orzeczeniu z dnia 17 czerwca 1931 r., sygn. akt C. 29/31 (OSP 1931, poz. 433) stwierdził, że "rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, wydane z mocą ustawy, nie podlegają co do swej ważności badaniu sądu, i to zarówno co do swej wewnętrznej treści, jak i warunków, uprawniających Prezydenta do wydania rozporządzenia".
Obecnie rozporządzenia Prezydenta RP podlegają kontroli Trybunału Konstytucyjnego".

http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=F0BEBD724642CE16C0352F6BE7CC42D1?id=WDU19271150980&type=2

zał. 2.

Powyżej widzimy, że zarówno w otoku pieczęci Mościckiego jak i Kwaśniewskiego znajdują się nielegalne symbole żydowsko/masońsko/jezuickie.

Żydzi na terytorium POLSKI, pozorują tylko sprawowanie władzy, podczas gdy zgodnie z prawem, żaden tzw organ państwa (nieistniejącego, pozornego), nie może wydać ani jednego ważnego aktu prawnego (dokumentu urzędowego), mającego moc władczą i podlegającego wykonaniu!

Co znaczy, że bezskutecznego rozporządzenia o godle z 1927 r, nie można było do chwili obecnej skutecznie zmienić, uchylić, gdyż z powodu jego wad formalnych, rozporządzenie to nigdy nie mogło wejść do obrotu prawnego, nigdy nie miało charakteru wiążącego, nikt na jego podstawie nie mógł wywodzić sobie jakichkolwiek skutków prawnych, a nieistnienie prawomocnych symboli narodowych Rzeczpospolitej, stanowiło o fakcie  nieistnienia Rzeczypospolitej Polskiej.

A to świadczy, że w okresie tego źida bezprawia, w organach władzy, żydzi/masoni/jezuici (Watykan), bezprawnie stosowali wobec rdzennych POLAKÓW jurysdykcję talmudyczną, czyli stosowali nakazy/zakazy Talmudu! Wskutecz czego, rdzenni POLACY, w okresie bezprawia - nieistnienia POLSKI jako państwa, byli/są całkowicie pozbawieni prawa do sądu i do wymiaru sprawiedliwości!

Polacy mogli tylko składać pisma, wpłacać pieniądze żądane przez sąd, ale nigdy nie uzyskiwali wiążących rozstrzygnięć, co pozbawiało rdzennych POLAKÓW prawa do zaskarżenia tych źida kartek papieru w treści opartych na nakazach/zakazach talmudu, których to treści POLACY nie mogli skutecznie zaskarżyć, gdyż były to nieistniejące, pozorne orzeczenia, a faktycznie zwykłe kartki papieru nie podlegające skutecznemu zaskarżeniu, które źida sąd przesyłał  pocztą, jako rzekome orzeczenia, a źida komornicy bezprawnie wykonywali.

W ten bezprawny sposób, miliony POLAKÓW rdzennych, było/jest okradanych nadal przez źida/masońsko/jezuicko/mossadowską mafię, rezydującą w organach tzw. źida władzy, otrzymujących przy tym najwyższe z możliwych uposażeń, jako nagrodę za eksterminację POLAKÓW rdzennych (LACHÓW/SŁOWIAN), gdyz innego uzasadnienia na tą okoliczność - BRAK!

Skoro rozporządzenie o godle z 1927 r. było - bezskuteczne (pozorne, nieistniejące), to i każda Konstytucja RP, bez względu na to, kto ją podpisywał po 1927 r, to i tak wszyscy byli niekompetentni, jako że nie mogli mieć i nie mieli ważnych insygniów władzy - czyli odpowiedniej do zajmowanego stanowiska, prawomocnej pieczęci urzędowej (okrągłej), upoważniajacej do skutecznego podpisania np. Konstytucji RP. A to znaczy że od 1927 r. nikt nie był upoważniony na terytorium POLSKI do skutecznego sprawowania władzy! 

Jednak ten bezprawny stan rzeczy na terytorium Polski, wykorzystali żydzi/masoni/jezuici (Watykan), do okradania POLSKI i POLAKÓW, którzy z powody nieistnienia Rzeczypospolitej (brak ważnej władzy), zostali narażeni na stosowanie bezprawnie wobec POLAKÓW rdzennych, jurysdykcji talmudycznej, czyli nakazów/zakazów źida Talmudu, które to nakazy/zakazy Talmudu nie podlegają skutecznemu zaskarżeniu przez nie żydów!

Wystarczyło, tylko że dowolny źida, wskazał na Polaka, nadającego się do okradzenia, gdyż był w posiadaniu wiedzy, że POLAK rdzenny, posiada jakiś majątek! Już POLAK był ograbiony, oszukany, pozbawiony pracy, środków do życia a jak było jeszcze mu mało i dochodzić chciał sprawiedliwości, to źida kierowali rdzennego POLAKA do psychiatryka. 

Taki los rdzennym POLAKOM zgotowali źida/masoni/jezuici (Watykan), teraz będą musieli ponieść konsekwencje. Wypędzenie takich źida z POLSKI, to najmniejsza kara. 

Trzeba pamiętać, że to z winy: intryg, podstępów, oszustw, machlojek, kłamstw masonów/żydów, 1) którzy bezprawnie przybłąkali i zagnieździli na terytorium POLSKI, 2) jak również masonów/żydów z poza terytorium POLSKI, POLSKA jako państwo, nie  ma prawomocnych symboli narodowych!

Dlatego, winni tego stanu rzeczy żydzi/masoni, muszą zostać wypędzeni z POLSKI i ex-tunc (wstecz) obciążeni kosztami, pozorowania sprawowania władzy na terytorium POLSKI, faktycznie przez niekompetentnych masonów/żydów, w imieniu nieistniejącej (pozornej) Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż zgodnie z prawdą obiektywną, nie mogli skutecznie sporządzić, wydać, ani jednego ważnego aktu prawnego, w tym i nie byli kompetentni do podpisania w sposób wiążący ani jednej ważnej umowy międzynarodowej, nie byli kompetentni do zaciągnięcia w sposób wiążący w Imieniu POLSKI, choćby jednej pożyczki. Pożyczki zaciągniete przez niekompetentne źida osoby, w nieistniejacej POLSCE, musi spłacić międzynarodowa źida, gdyż POLACY rdzenni z zaciągniętymi kredytami w imieniu POLSKI, nie maja nic wspólnego.

POLACY, w okresie nieistnienia POLSKI (praktycznie w okresie zawieszenia jej bytu), nie mogli skutecznie się przeciwstawić źida bezprawiu. 

Bezskuteczność działania nieistniejących, pozornych organów tzw. masońsko/żydowskiej władzy na terytorium POLSKI, skutkuje bezwzględnym obowiązkiem międzynarodowego żydostwa (zmowa przestępcza), do naprawienia szkód  i krzywd wyrządzonych NARODOWI POLSKIEMU (rdzennym POLAKOM, LACHOM, SŁOWIANOM), ex tunc (wstecz), od dnia bezskutecznego podpisania rozporządzenia o godle, przez niekompetentne osoby (Mościcki, Piłsudski i inni (zał. 1)) i wykonywania tego bezskutecznego rozporządzenia przez masonów/żydów: funkcjonowanie nielegalne Sejmu, Senatu, rządu, prezydentów, organów władzy państwowej: sądy, prokuratury, i inne .., przy jednoczesnym z premedytacją i w złej wierze  ukrywaniu przed rdzennymi POLAKAMI faktu bezprawności działania tzw. organów państwa, czyli z premedytacją i w złej wierze, woli, wprowadzaniu w błąd rdzennych POLAKÓW (źida propaganda, media) poprzez ukrywanie braku ważności symboli narodowych, czyli ukrywania przed Narodem Polskim faktu nieistnienia PAŃSTWA POLSKIEGO.

Jak już wspomniałam wyżej, niepodważalnym faktem jest, że obecnie na terytorium POLSKI nie ma prawowitej, ważnej władzy, z powodu faktycznego nieistnienia państwa - Rzeczpospolita Polska, a władza wobec POLAKÓW jest z rozmysłem sprawowana arbitralnie, bez ważnej podstawy prawnej, pod jurysdykcją talmudyczną, na podstawie Talmudu.

Dlatego, istnieje konieczność, a wręcz nawet bezwzględny obowiązek powiadomienia wszystkich rdzennych POLAKÓW, zgodnie z prawdą obiektywną, o prawnym formalnie i prawnym materialnie, nieistnieniu Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym faktycznym braku ważnej władzy na terytorium POLSKI, który to fakt podstępnie wykorzystuje żydowsko/masońskie plemię, które bezprawnie, arbitralnie (bez ważnej podstawy prawnej), zalęgło się na terytorium POLSKI, jak niechciana stonka.

Dlatego, obecnie istnieje bezwzględny obowiązek, wręcz rodowy nakaz, dotyczący każdego POLAKA, rozsyłania wici, celem zwołania pospolitego ruszenia POLAKÓW, w związku z faktem nieistnienia Rzeczypospolitej POLSKIEJ, a tym samym nieistnienia ważnej władzy w POLSCE!

Co wymusza obligatoryją, konieczność przejęcia władzy w POLSCE, w całości przez rdzennych POLAKÓW!!

Aby POLACY rdzenni mogli skutecznie przejąć władzę w POLSCE, należy w tym celu, starym słowiańskim zwyczajem, rozesłać wici z informacją zawartą w niniejszym artykule.

Wici https://pl.wikipedia.org/wiki/Wici

"Wici – starodawny sposób zwoływania wojowników i rycerzy na wyprawę wojenną.
Początkowo były to pęki łoziny lub powrozów rozsyłane przez króla do najważniejszych urzędników w regionie (wojewodów,starostów, kasztelanów), którzy dalej przekazywali je swoim podwładnym za pomocą posłańców używając systemu sztafetowego. Pęki powrozów były symbolem kary na uchylających się od powinności.
W późniejszym okresie wici zostały zastąpione pisemnym listem zwołującym pospolite ruszenie.
Słanie wici wpisywane było do Libri Inscriptionum Metryki Koronnej.
Obecnie, używane jako przenośnia, oznacza komunikat o ważnych sprawach".

Wraz z rozsyłaniem wici, należy przygotowywać się, do pospolitego ruszenia.

Pospolite ruszenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pospolite_ruszenie

„Pospolite ruszenie (fr. levée en masse) – polegało na powoływaniu pod broń całej męskiej ludności państwa lub tylko pewnej części uprawnionej i zobowiązanej do tego rodzaju służby. Mobilizacja pospolitego ruszenia była powszechnym sposobem prowadzenia wojny w średniowiecznej Europie i innych rejonach świata przed wprowadzeniem armii zawodowych – zaciężnych lub z poboru. Członkowie pospolitego ruszenia zobowiązani byli sami dbać o swoje wyposażenie i uzbrojenie – regulowały to osobne przepisy”.

Poniżej zacytowałam informację/pouczenie, przekazane przez Tadeusza Cichockiego dla rdzennych POLAKÓW, rozsyłających wici i tych, których dotyczy powołanie do pospolitego ruszenia:

"Tadeusz Cichocki <tcichocki@tcichocki.pl>
Do Undisclosed-Recipient@ kwi 14 o godz. 10:50 AM

Witam.

Wiadomości przesłane w załączeniu odnoszą się do najistotniejszych spraw społeczno-politycznych wszystkich Polaków i naszej Ojczyzny. Mowa jest o nielegalnym funkcjonowaniu organów w państwie, nielegalnym prawie, braku obowiązku opłacania podatków na rzecz uzurpatorów i składania deklaracji podatkowych, ..., konieczności zmian!

Nie są one w rozumieniu art. 2.2 oraz 9.2 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z dn. 15.07.2016 r. poz. 1030) spamem, czyli informacjami handlowymi podlegającymi zakazowi przesyłania. Próby wprowadzenia w dyrektywie UE zakazu rozsyłania wiadomości o charakterze społeczno-politycznym zostały w 2002 r. odrzucone przez Parlament Europejski.

Adres pozyskany został z ogólnodostępnych informacji internetowych. Udostępnienie jego uznane zostało za zaproszenie do nawiązania kontaktu. Na żądanie adres zostanie usunięty z bazy kontaktów.

Inne dokumenty/informacje dostępne są (i okresowo uzupełniane o kolejne) na:
http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm.


Polecam też krótki film:
http://porozmawiajmy.tv/mozesz-odmowic-posluszenstwa-nielegalnej-wladzy-tadeusz-cichocki.


Wszystkie osoby zgadzające się z treścią wiadomości proszę o pomoc w ich rozpowszechnianiu.

Z poważaniem
Tadeusz CICHOCKI"

  1. Zakonspirowana Rewolucja w POLSCE - od dnia 31.05.2017 r http://trzcinska.neon24.pl/post/137796,zakonspirowana-rewolucja-w-polsce-od-dnia-31-05-2017-r
  2.  Tadeusz Cichocki: Do Narodu Polskiego - List Otwarty  http://trzcinska.neon24.pl/post/137886,tadeusz-cichocki-do-narodu-polskiego-list-otwarty

==========================================================================================

Nielegalna uchwała nielegalnego Senatu nieistniejacej (pozornej) Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 1998 r. w (pkt. 2) uznaje ciągłość nieistnienia II i III RP, gdy wyraża ciągłość suwerennego i niepodległego bytu źida nieistniejącej pozornej władzy na terytorium POLSKi. Xida nieistniejacy (pozorny) Senat stwierdza, że nieistniejąca  (pozorna) konstytucja z dnia 22 lipca 1952 r. niesuwerennej POLSKI, będącej w stanie zawieszenia bytu, nie podważyła w sposób legalny mocy prawnej Konstytucji RP z dnia 23 kwietnia 1935 r, oraz opartego na niej porządku prawnego, co potwierdz mój wcześniejszy wywód, na okoliczność że skoro ustawa o godle z 1927 r. jest nieistniejąca (pozorna), to każda Konstytucja po tym okresie też jest bezskuteczna (pozorna). A to znaczy, że istnieje ciagłość bezprawnego działania źidków na terytorium POLSKI zarówno w okresie II jak i tzw III RP. Co tylko potwierdza, to co w tym poście, powyżej napisałam. 

My, Polacy rdzenni, rościmy sobie przestrzegania przez zydów prawa, wynikające z dekretu sejmowego z 1570 r, na okoliczność, że źidki przebywające faktycznie nielegalnie na terytorium POLSKI, nie mogą uzyskać obywatelstwa i mieszkania w miastach królewskich, duchownych i szlacheckich, w mieście Starej i Nowej Warszawie i jej przedmieściach nie mogą mieszkać i przebywać nawet chwilowo to za pozwoleniem magistratu, na czas załatwienia sprawy w Warszawie. Żydzi na dwie mile od Warszawy mieszkać i handlowac nie mogą, pod karą konfiskaty dóbr. Egzekucja rugowania żydów z warszawy i okolic zgodnie z dekretem sejmowym z 1570 r. ma charakter trwały, czyli obowiązuje na zawsze, czyli po wsze czasy!!

To ja się pytam, kto wypędzi żydów z Warszawy!! Skoro żydówka, Hanna Gronkiewicz-Waltz (Haka Grundbaum) nielegalnie (bezskutecznie) sprawuje urząd prezydenta Warszawy, a więc wbrew POLSKIEMU prawodawstwu, wbrew obowiązującemu do nadal dekretowi sejmowemu z 1570 r, bezprawnie przebywa, wbrew zakazowi pracuje (pozoruje pracę) i mieszka na terytorium Warszawy, czyli kpi sobie z POLSKIEGO prawodawstwa, mającego do nadal charakter wiążący!!  

Skoro Rzeczpospolita Polska nieistnieje w sensie prawnym, nie ma bytu prawnego, to czyim prezydentem jest żydek Duda i dlaczego jako żyd przebywa, pozoruje prace i mieszka na terytorium Warszawy? Skoro każda Konstytucja RP po 1927 r. (bezskuteczne rozporzadzeie o godle) jest bezskuteczna, to czyja władzę sprawuje Duda? Duda jest nielegalnie prezydentem na podstawie uchwały nr. 4 nielegalnego Instytutu żydowskiego nielegalnie mieszczącego sie w warszawie, czyli wbrew zakazowi dekretu sejmowego z 1570 r, który ma charakter wiążący po wsze czasy, a więc obowiązuje do nadal!! 

Uzupełnienie wyjaśnienia i uzasadnienie na okoliczność nieistnienie Rzeczypospolitej Polskiej, zawarłam w poniższych linkach:

1. Sposób POLAKÓW, na odzyskanie władzy na terytorium POLSKI.
http://trzcinska.neon24.pl/post/117104,sposob-polakow-na-odzyskanie-wladzy-na-terytorium-polski?hc_location=ufi

2. ODEZWA DO NARODU POLSKIEGO
http://trzcinska.neon24.pl/post/118788,odezwa-do-narodu-polskiego

3. Czy w POLSCE "prezydent" wydaje nieistniejące akty prawne?
http://trzcinska.neon24.pl/post/114886,czy-w-polsce-prezydent-wydaje-nieistniejace-akty-prawne

W takiej sytuacji, oświadczamy żydowskim uzurpatorom, winnym bezprawnego sprawowania pozornej władzy na terytorium POLSKI, że Naród POLSKI (rdzenny) władny jest przejąć, w trybie natychmiastowym władzę na terytorium POLSKI, z racji tego że uchwała Senatu z dnia 16 kwietnia 1998 r. - o ciągłości prawnej między II i III Rzeczypospolitą Polską, jest - BEZSKUTECZNA, nie wywołuje skutków prawnych ex-tunc (wstecz), a tym samym oznacza że Naród POLSKI, do nadal posiada władzę zwierzchnią nad terytorium POLSKI.

Ponadto, niniejszym moim pismem, Naród Polski przerywa ciągłość źida/masońsko/jezuickiej (Watykańskiej) bezprawności działania II i III nieistniejącej (pozornej) Rzeczypospolitej Polskiej!

 

Eksterminacja w POLSCE nie-żydów, pod żydowską okupacją
http://trzcinska.neon24.pl/post/130952,eksterminacja-w-polsce-nie-zydow-pod-zydowska-okupacja

Dramat pana Andrzeja! Skatowali go w sądzie, bo nie dał się przeszukać
http://www.se.pl/wiadomosci/polska/skatowali-mnie-w-sadzie-bo-nie-dalem-sie-przeszukac_583263.html

 

NARÓD POLSKI, nielegalnie pozbawiony władztwa nad POLSKĄ
http://trzcinska.neon24.pl/post/137807,narod-polski-nielegalnie-pozbawiony-wladztwa-nad-polska
 
Naród Polski zobowiązuje się też, po obligatoryjnym/bezwzględnym przejęciu władzy na terytorium POLSKI, do natychmiastowego, bezwzględnego uprawomocnienia symboli narodowych dla terytorium POLSKI, wraz z powrotem do przedchrześcijańskiej nazwy państwa Polskiego, czyli np. do nazwy - LACHYSTAN, z symbolem państwa - w formie biało czerwonej szachownicy (16 kanałów krwi <16 lini krwi>).

Z ostatniej pozycji powyższej tabelki wynika wprost, że Żydki, mają wadliwy kod DNA.

Prawie wszystkie żydki rodzą się z genem choroby psychicznej.

Dla Nas rdzennych POLAKÓW żydzi sa więc BEZUŻYCZECZNI, gdyż nie dość że żydzi to genetyczni pasożyty, to jeszcz i chorzy psychicznie!! #LOL

Choroby genetyczne w populacji Żydów aszkenazyjskich https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroby_genetyczne_w_populacji_%C5%BByd%C3%B3w_aszkenazyjskich

‘CZY CHOROBA UMYSŁOWA TO ŻYDOWSKA PRZYPADŁOŚĆ?’ http://wolna-polska.pl/psychopatologia-judaizmu/czy-choroba-umyslowa-to-zydowska-przypadlosc

Dla niektórych żydów Chazarów, uszlachetnienie ich krwi, czyli wymieszanie ich krwi  ze Słowianami, Arianami, jest tak zaszczytny dla nich - 13 kanałów krwi, że tak uzyskana przewagę nad innymi rasami, eksponują na fladze Izraela, którą to liczbę 13 kanałów krwi, obrazuje gwiazda Dawida. 

"Zamówiłem, zatem niebiesko-biały sztandar z namalowaną na nim gwiazdą Dawida. I tak właśnie flaga powiewająca nad Salą Kongresową stała się naszą flagą narodową. Nikt nie był zaskoczony, nikt też nie pytał, jak i skąd się wzięła."

My POLACY rdzenni, mamy doskonałe DNA i 16 kanałów krwi (linii krwi) - (patrz 5 poz. w powyższej tabeli), co z samej tylko natury wynika, że panujemy nad chazarską dziczą.

Moim zdaniem, ta naturalna przewagę Słowian (dawniej zwanych LACHAMI) -  16 kanałów krwi i doskonałe DNA, nad źida chazarami - 13 kanałów krwi - powinniśmy wyeksponowac również na fladze, poprzez umieszczenie szachownicy, obrazującej 16 kanałów krwi, czyli najwięcej, a więc i świadczącej o posiadaniu przez Słowian doskonałego kodu DNA. 


Dlaczego przy okazji uprawomocniania symboli narodowych POLSKI, zaproponowałam potrzebę zmiany nazwy państwa POLSKA na LACHYSTAN? Oczywiście w celu wyeliminowania w całości żydów z terytorium Polski. Tam, gdzie flaga POLSKI ma wyeksponowane 16 kanałów krwi Słowian, Lachów, nie ma miejsca dla żydków 13 kanałowych. Już nie jest im takie proste mając 13 kanałów krwi (max), podszywać się pod POLAKÓW 16 kanałów krwi. 

Dlaczego chciałabym powrotu nazwy państwa POLSKI do jej wcześniejszej nazwy LACHY?

Bo w nowej nazwie państwa POLSKA przekształconej w jej przedchrześcijańską nazwę LACHYSTAN, od razu nie byłoby miejsca dla żydów!! LACHYSTAN - bez żydów!! 

Dlaczego proponuję przywrócenia dla POLSKI nazwy przedchrześcijańskiej - LACHYSTAN?

Uzasadnienie zawiera zacytowany poniżej Facebook'owy post NEon'owej blogerki Teresy Bejda: 

"Słowo Lah/Leh, obecnie pisane jako Lech  jest utożsamiane z naszym Państwem od starożytności. Starożytna nazwa grecka naszego Państwa to Lachia (kraj Panów), po ukraińsku nadal zwie się nas Lachami, stąd powiedzenia: “Strachy na Lachy” oraz “Pamitaj Lasze, szo po Wislu, to nasze”. Litwini, mimo osiemsetletniej indoktrynacji chrześcijańskiej oraz pięćsetletniej wspólnej państwowości z Polską, nigdy nie zmienili nazwy Polski na chrześcijańską i do tej pory Polska po litewsku to Lenkija (Lęchija), a Polak to Lenkas. Węgrzy zwą nas Lengyel i jest to połączenie dwóch słów: Lech i Angyel (Pan i Anioł), a nasze państwo zwą Lengyelorszag, co dosłownie oznacza Państwo Panów Aniołów. Ważne jest, by zrozumieć, że są to wszystkie narody ościenne Polski, które nie były chrześcijańskie w momencie zmiany nazwy Lechia na Polska i właśnie z tego powodu jej nie zmieniły. Czechy i Niemcy były chrześcijańskie i natychmiast zmieniły nazewnictwo na chrześcijańskie.

W świecie nazwa Lechia pozostała do dziś u narodów niechrześcijańskich. I tak po turecku Polska to Lehistan, a po persku i arabsku to Lahestan. Warto zauważyć, że słowo “stan” oznacza po persku po prostu “państwo” (i w tej formie przeniknęło do innych języków) i jest dość popularne w regionie: Kirgistan, Pakistan, Uzbekistan, Afganistan, Kazachstan, Turkmenistan itp. Zawsze składają się z części oznaczającej naród + państwo np. Turkmenistan to Państwo tureckich mężów, a Lehistan oznacza państwo Lachów".