Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
160 postów 2742 komentarze

Rozliczmy specsłużby i wymiar sprawiedliwości

Krystyna Trzcińska - projektant/programista komputerów

NARÓD POLSKI, nielegalnie pozbawiony władztwa nad POLSKĄ

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Polacy, czyli Scytowie są narodem wybranym, pierwszym wśród wszystkich narodów świata, do którego ongiś należało panowanie nad światem i do którego niezadługo powróci, a język słowiański – pierwotnym językiem świata.

Autor: Wojciech Dembołęcki, franciszkanin, kapelan lisowczyków 
 
Źródło: Wywód jedynowłasnego państwa świata, że najstarodawniejsze w Europie Królestwo Polskie lubo scytyjskie samo tylko na świecie ma prawdziwe sukcesory, 1633
  

Żydowską Agenda 2030, przedstawia planowaną sytuację mieszkańców Ziemi po 2030 r, czyli po przejęciu władzy na Ziemi, przez żydowskie NWO.

Agenda 2030 opisuje sytuację na Ziemi, poprzedzoną eksterminacją, ludobójstwem, depopulacją ~7,5 mld mieszkańców Ziemi, co stanowi prawie tyle, ile obecnie żyje na Ziemi, gdyż planowana liczba ludności Świata do 2030 r. to ~ 9 mld, z pominięciem prowadzonego w tym czasie ludobójstwa, przez żydowskie siły NWO, na nieżydowskiej populacji  Ziemi.

OŚWIADCZENIE POLAKÓW (rdzennych), dotyczące NWO
http://trzcinska.neon24.pl/post/127025,oswiadczenie-polakow-rdzennych-dotyczace-nwo

Powstaje pytanie: co źidki z NWO, planują zrobić z rdzennymi POLAKAMI (SŁOWIANAMI) - NARODEM POLSKIM, zamieszkałym na terytorium POLSKI? A no, zaplanowana jest całkowita likwidacja NARODU POLSKIEGO. 

W takiej sytuacji powstaje kolejne pytanie: jak NARÓD POLSKI może się skutecznie obronić, przed zaplanowaną przez żydowskiego pasożyta, likwidacją NARODU POLSKIEGO?

Jakie NARÓD POLSKI, ma zagwarantowane, przewidziane prawem, możliwości ochrony siebie i swoich rodziń?

Jakie prawne środki ochrony gwarantuje Narodowi POLSKIEMU KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r? 

No cóż, Konstytucja RP jest prawnie - bezskuteczna (pozorna), o czym w poniższym linku.

Sposób POLAKÓW, na odzyskanie władzy na terytorium POLSKI.
http://trzcinska.neon24.pl/post/117104,sposob-polakow-na-odzyskanie-wladzy-na-terytorium-polski

Nim NARÓD POLSKI zrozumie, o co chodzi, dlaczego Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. jest - BEZSKUTECZNA (nieistniejąca, pozorna), przyjmijmy chwilowo, że ta Konstytucja RP jest - WAŻNA. 

Istnieje inny jeszcze problem, z którym POLACY, muszą sobie poradzić. NARÓD POLSKI nie wie, że dnia 16 kwietnia 1998 r, podstępnie, nielegalnie, został pozbawiony władztwa nad POLSKĄ, nielegalną uchwałą - "o ciągłości prawnej między II a III Rzeczypospolitą Polską".

POLACY (rdzenni), do chwili obecnej, nic nie wiedzą na ten temat, a tym samym nie wiedzą: w jaki sposób, przez kogo i na jakiej podstawie prawnej, NARÓD POLSKI został pozbawiony władztwa nad POLSKĄ! 

Ponadto, POLACY (rdzenni) nie wiedzą, czy te źidowskie manipulacje, wprost hochsztaplerka prowadzona wobec NARODU POLSKIEGO, przez międzynarodowego źida, ma charakter wiążący?

A jeśli tak, to w jaki sposób, zgodny z prawem, takie oszustwo, należy wyeliminować z obrotu prawnego, jeśli te źida machloje, mają charakter wiążący?  

Pragnę od razu uspokoić NARÓD POLSKI, że z wielu powodów, ta źida hochsztaplerka, nie ma charakteru wiążącego.

Ale o tym niebezpieczeństwie, jakie nam zgotowało żydostwo, w celu przejęcia terytorium POLSKI pod NWO,  należy bezwzględdnie poinformować NARÓD POLSKI, co niniejszym czynię!!

NARÓD POLSKI, musi poinformować źida okupanta, administrującego nielegalnie POLSKĄ, wnosząc - o obalenie domniemania prawnego, faktycznego, na okoliczność ważności Konstytucji RO z dnia 2 kwietnia 1997 r. i uchwały Senatu z dnia 16 kwietnia 1998 r. "o ciągłości prawnej między II a III Rzeczypospolitą Polską"- z powodu że:

1) Konstytucja RP jest - bezskuteczna (ważne: konstytucja nie jest nieważna, a jest BEZSKUTECZNA)!! Nieważność Konstytucji musiałby orzec żydowski sąd (zakaz polityczny, talmudyczny, a do tego źidki by niedopuścili). Ponadto, faktycznie Konstytucja RP jest bezskuteczna z powodów formalnych, od chwili jej podpisania, przez niekompetentną osobę (brak ważnej pieczęci urzędowej okrągłej i brak ważnych na tą okoliczność podpisów). 

2) uchwała Senatu z dnia 16 kwietnia 1998 r. "o ciągłości prawnej między II a III Rzeczypospolita Polską" jest - BEZSKUTECZNA z powodów formalnych, od chwili jej podpisania, przez niekompetentne osoby (brak ważnej pieczęci urzędowej okrągłej i brak ważnych na tą okoliczność podpisów). Skoro Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. jest bezskuteczna, to i organ jakim jest SENAT - jest nielegalny, a jego działania - BEZSKUTECZNE (pozorne), nie wywołują skutków prawnych. Za działalność SENATU, SEJMU z okresu bezskutecznej Konstytucji RP, musi ponieść konsekwencje międzynarodowa - ŹIDA!! #takaprawda!!

Teraz proponuję, przeanalizujmy tą bezskuteczną uchwałę Senatu, którą NARÓD POLSKI został pozbawiony władztwa nad POLSKĄ, w okresie od 16 kwietnia 1998 r. do czasu dostarczenia przedstawicielom nielegalnej źida tzw. władzy, dokazującej na terytorium POLSKI - wniosku - oobalenie domniemania faktycznego i prawnego, a ponadto przyznanie się, że Konstytucja RP, uchwała z dnia 16 kwietnia 1998 r.i wszystkie inne źida uregulowania SEJMU, SENATU i wszelkich innych organów tzw. źida władzy, na terytorium POLSKI, od 2 kwietnia 1997 r. i wcześniej (ale chwilowo ten wątek pomijam), są BEZSKUTECZNE, jako że są nielegalne, pozorne, a tym samym nie podlegają wykonaniu. 

Za cały okres sprawowania nielegalnie przez źida władzy, na terytorium POLSKI, międzynarodowy źida musi, uregulować straty, szkody, jakie NARÓD POLSKI poniósł, z winy sprawowania arbitralnie (bez ważnej podstawy prawnej) władzy, przez źidków na terytorium POLSKI, wrogiej nacji wobec POLSKI i POLAKÓW, do tego stopnia, że międzynarodowa źida, władza (NWO), planowała przeprowadzić ludobójstwo na SŁOWIANACH (NARODZIE POLSKIM).

 

Faktem niepodważalnym jest, że dnia 16 kwietnia 1998 r, w sposób nielegalny (pozorny), NARÓD POLSKI został pozbawiony władztwa nad POLSKĄ, na podstawie bezskutecznej (pozornej) uchwały, nielegalnego (pozornego) Senatu, w nielegalnej (pozornej) Rzeczypospolitej Polskiej - "o ciągłości prawnej między II a III Rzeczypospolitą Polską". Pełna treść tej nielegalnej, wrogiej POLSCE uchwały poniżej, w zał. 1

zał. 1

zał. 2

Wykaz wrogich NARODOWI POLSKIEMU uchwał (poz. 200 i 201), jakie dnia 16 kwietnia 1998 r. nielegalna (pozorna), źida władza, na terytorium POLSKI, arbitralnie, w złej wierze i woli, implementowała, w celu okradzenia NARODU POLSKIEGO, a następnie i zlikwidowania rasy Słowian, zamieszkałych na planecie Ziemia.

Z uwagi, na fakt wydania dnia 16 kwietnia 1998 r. uchwały - w sprawie zadań stojących przed POLSKA, w związku z rozpoczynającymi się negocjacjami, o członkostwo w (źida) Unii Europejskiej (patrz powyżej zał. 2 poz. 201), źida władza nielegalna, arbitralna (bez podstawy prawnej), podstępnie, w tajemnicy, pozbawiła Naród POLSKI władztwa, nad terytorium POLSKI (patrz powyżej zał. 2 poz. 200), aby  POLACY nie mogli skutecznie przeciwstawić się podejmowanym staraniom przez źidków, w sprawie wejścia POLSKI, do Unii Europejskiej.

Śpieszę donieść POLAKOM, że ponieważ obie uchwały SENATU z dnia 16 kwietnia 2016 r,  z tych samych powodów są bezskuteczne (nieistniejące), zarówno ta z poz. 200 jak i z poz. 201 (zał. 2), to również i prowadzone negocjacje w sprawie wejścia POLSKI do Unii Europejskiej i samo wejście POLSKI do Unii Europejskiej, w tym i między innymi Traktat Lisboński są również - BEZSKUTECZNE (nieistniejące), nie podlegające wykonaniu, ani zaskarżeniu, jako że są nieaktami - podpisane przez niekompetentne osoby, działające bez podstawy prawnej, nie posiadające przy tym w dniu podpisywania i do nadal, ważnej pieczęci urzędowej (okrągłej), koniecznej do ważności podpisywanych aktów prawnych!! #takaprawda!! #niepodważalnie!

W punkcie 1. (treść poniżej zał. 3) nielegalnej (pozornej) uchwały  (patrz powyżej poz. 200 zał. 2) z dnia 16 kwietnia 1998 r, nielegalny (pozorny) tzw. Senat, rezydujący na terytorium POLSKI, samowładczo uznaje utworzone na terytorium POLSKI państwo, powstałe w wyniku II wojny światowej i funkcjonujące w latach 1944-1989 - za niedemoktatyczne państwo, o totalitarnym systemie władzy, pozbawione suwerenności, czyli innymi słowy, rzekomo  z relacji przechodniości, wynika że terytorium POLSKI od 1944 r. było i jest nadal - NICZYJE.

A utworzone państwo na tym terytorium, jako że jest dodatkowo niedemokratyczne, to ci którzy obecnie władają terytorium POLSKI, nie podlegają - zwierzchnictwu NARODU POLSKIEGO. Innymi słowy, żydki uchwałą z dnia 16.04.1998 r. przejmują władztwo nad POLSKĄ, i uznają, że ich władztwo nad POLSKĄ nie podlega zwierzchnictwu NARODU POLSKIEGO.

Tym zapisem poniżej (zał. 3) - NARÓD POLSKI został pozbawiony (bezskutecznie, pozornie), władztwa nad terytorium POLSKI. 

zał. 3

Źida tzw. Senat (pozorny), w pkt. 2 (treść w zał. 4) idzie dalej z przejmowaniem terytorium POLSKI, wypisując, że uznaje ciągłość prawną II i III Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażającą się w ich suwerennym i niepodległym bycie, pomimo że powyżej treść w (pkt. 1) źida Senat, uznał że w latach od 1944 r. do 1989 r. POLSKA LUDOWA (II RP) była pozbawiona suwerenności i zwierzchnictwa Narodu POLSKIEGO. Z czego należy wnioskować, że jeśli źida Senat uznaje ciągłość prawną II i III Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. że i III RP nadal nie jest państwem suwerennym i nie ma niepodległego bytu!

Po takim bezprawnym zapisie, w treści pkt. 2, w treści pozornej uchwały poz. 200 z dnia 16 kwietnia 1998 r. (poniżej zał. 4), źida już mogą z pominięciem stanowiska Narodu POLSKIEGO, przekazać terytorium POLSKI (niesuwerennej), wraz z POLAKAMI - pod zwierzchnictwo źida Unii Europejskiej. 

W dalszej części punktu 2 (zał. 4) Źida Senat nadal wydziwia: "Tym samym stwierdza, że narzucona w dniu 22 lipca 1952 r. konstytucja niesuwerennego państwa, nie podważyła legalnie mocy prawnej Ustawy Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 r, oraz opartego na niej porządku prawnego. Kiedy jakieś pismo, z powodu wad formalnych nie jest aktem prawnym, nie uzyskuje postaci formalnej dokumentu urzędowego, to wystarczy tylko stwierdzić bezskuteczność takiego pisma.

Dlatego też NARÓD POLSKI STWIERDZI, w sposób ogólnie dostępny, tak aby doszło do wiadomosci SENATU, działającego na podstawie bezskutecznej Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r, że uchwała z dnia 16 kwietnia 1998 r. (poz. 200) jest - BEZSKUTECZNA, pozorna, a tym samym nie ma mocy prawnej, nie podlega więc wykonaniu, a to znaczy, że NARÓD POLSKI, posiada władztwo nad terytorium POLSKI!!

zał. 4

Pkt. 3 analizowanej uchwały (ponizej treść zał. 5), obraża NARÓD POLSKI, gdyż tzw. organy państwa na uchodźstwie, nie były organami PAŃSTWA POLSKIEGO, a tylko  źida bandą, żerujacą na ukradzionym POLSCE złocie, które to źida na uchodźstwie, podszywając sie pod organy PAŃSTWA POLSKIEGO, działały: podstępnie, nielegalnie, z premedytacją i w złej wierze na koszt POLSKI, ale na niekorzyść Państwa Polskiego, a tylko pod potrzeby międzynarodowego źidostwa.

Dlatego to, do nadal międzynarodowa źida, ukradzionego POLSCE złota II RP, nie chce dobrowolnie zwrócić, gdyż w zamian planuje, przygotowuje i realizuje plan do roku 2030 w całości: eksterminacji, depopulacji SŁOWIAN na terytorium POLSKI, przy pomocy międzynarodowej źida władzy (NWO).

zał. 5

Zapis z pkt. 3 (patrz tekst zał. 5), jest dowodem na to, że źidki na uchodźstwie, aby móc źyć w rozpasaniu na koszt POLSKI, podszywali się pod organy Państwa POLSKIEGO.

Żidki/masoni podszywający się pod organy państwa polskiego, winni są wymordowania patriotów POLSKICH na ziemiach polskich, nielegalnie pozbawienia POLSKI,  części terytorium i przekazania ich żydkom/masonom.

W pkt. 3 (patrz tekst zał. 5), czytamy, jak to solidarnościowo/menorowe źidki, fabrykując w treści uchwałę z dnia 16.04.2017 r, wychwalają przy tym źida/masonów, podszywających się pod polskie organy władzy na uchodźstwie, o przysługi jakie wnieśli do uzyskania niepodległości i suwerenności dla źidków okrągłostołowych, z pod menory Solidarności.  

W pkt. 1 analizowanej uchwały solidarnościowo/menorowe źidki, pozbawili NARÓD POLSKI władztwa nad terytorium POLSKI, a wiec praktycznie tym podstępnym zapisem,  za plecami, pozbawiali POLAKÓW POLSKI, na rzecz, nielegalnie przebywających na terytorium POLSKI źidków.   

Z powyższego wynika wprost, że ponieważ POLACY odkryli źida spisek, zmierzający do pozbawienia POLAKÓW POLSKI, to teraz POLACY mają prawo i bezwzględny obowiązek, wypędzenia żydków z POLSKI, co do jednego!!

Jednak, takie miłosierne potraktowanie, dotyczy nie każdego żyda!! Trybunały Ludowe na terytorium POLSKI, będą wydawać wyroki skazujące, szczególnie zasłużonym żydkom, w wyrugowaniu POLAKÓW z władztwa nad POLSKĄ, jak również winni talmudycznych sądów nad POLAKAMI, czym zniszczyli życie całych rodzin SŁOWIAŃSKICH, winnych depopulacji itd. więcej: DEKRET ZWIERZCHNIKA WŁADZY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ youtu.be/tWh33H-fpIg

Zakonspirowana Rewolucja w POLSCE - od dnia 31.05.2017
http://trzcinska.neon24.pl/post/137796,zakonspirowana-rewolucja-w-polsce-od-dnia-31-05-2017-r
 

W pkt. 4 analizowanej uchwały (tekst poniżej w zał. 6), źida Senat, zabezpiecza: 1) obywatelstwo polskie dla źidków działających na szkodę POLSKI i NARODU POLSKIEGO, 2) odzyskiwanie nie swoich właśności na podstawie nakazów/zakazów Talmudu, jako że na podstawie talmudu, w porządku jest, gdy źida oszukuje goja. W porządku jest na podstawie Talmudu (czyli pod jurysdykcja talmudyczną w sądzie), okraść gojów, pozbawić życia, prawa pracy, prawa wykonywania zawody, tylko na podstawie pomówienia źida pasozyta rezydującego na terytorium POLSKI, itd .. itp...

zał. 6

zał. 7

My POLACY musimy pamietać, że wszystkie źida pasożyty przebywają na terytorium POLSKI - nielegalnie!! Wyłudzili nielegalne, bezskutecznie, obywatelstwo POLSKIE, na terytorium POLSKI.

Po sfabrykowaniu uchwały Senatu (poz. 200) z dnia 16.04.1998 r, źida pasozyty poczuli się do tego stopnia bezkarnie, że źida organy tzw. władzy na terytorium POLSKI, po pozbawieniu władztwa Narodu POLSKIEGO nad terytorium POLSKI, szli dalej, w celu grabienia i pozbawiania życia rdzennej ludności POLSKI (mordy rytualne), stosowane wobec POLAKÓW, przez źida organy tzw. władzy na terytorium POLSKI, wskutek stosowania podstępnie wobec POLAKÓW jurysdykcji talmudycznej, czyli Talmudu, zamiast prawa krajowego, co pozbawiało POLAKÓW rdzennych całkowicie prawa do sądu i prawa do wymiaru sprawiedliwości.

POLACY mogli tylko pisać do sądu, do organów tzw źida władzy, ale byli pozbawiani prawa do prawidlowo ukształtowanej procedury sądowej, prawa do uzyskania wiążącego rozsstrzygniecia, a tym samym i prawa do skutecznego zaskarżenia pozornych tzw, orzeczeń, czyli że całkowicie na terytorium POLSKI, POLACY byli pozbawieni prawa do obrony, przed zadziałaniami talmudycznych żydków, mających zapewnione utrzymanie w źida organach władzy na terytorium POLSKI, pozorujących działania w imieniu prawa, a faktycznie będąc talmudycznymi pasożytami, opłacanymi z pracy rdzennych POLAKÓW!!

Żydzi wprowadzili w POLSCE jurysdykcję talmudyczną
http://trzcinska.neon24.pl/post/119951,zydzi-wprowadzili-w-polsce-jurysdykcje-talmudyczna

Poniżej przyklad, jak to źida sądy, stosują wobec POLAKÓW rdzennych - jurysdykcję talmudyczną, czyli - TALMUD.

Jak rozpoznać, czy źida stosowły w sądzie wobec rdzennych POLAKÓW jurysdykcję talmudyczną? 

Źida sądy wobec rdzennych POLAKOW fabrykują w nieistniejących (pozornych) postępowaniach tzw, nieistniejące (pozorne) orzeczenia: wyroki, postanowienia, zarządzenia, uchwały, pod jurysdykcją talmudyczną, nie mające mocy władczej, a więc i nie podlegające wykonaniu, ponieważ pisma wysyłane pocztą, z tzw źida sądów, zatytułowane: wyrok/postanowienie, zarządzenie/uchwała, nie uzyskiwały formalnej postaci dokumentu urzędowego, to są nieaktami.

Nieakt nie podlega skutecznemu zaskarżeniu, nie podlega wykonaniu. Sukces źida sądów działających pod jurysdykcją talmudyczną, polega na tym, że w ramach zmowy przestępczej źida komornicy ekzekwują pisma z sądów, będące nieaktami, a więc nie podlegające wykonaniu.

Więzienia w POLSCE zapełnione są POLAKAMI, odsiadującymi talmudyczne tzw. wyroki, czyli na podstawie zwykłych kartek papieru, nie spełniających formalnych wymogów dokumentu urzędowego, a więc nie korzystających z domniemania prawdziwości, zgodności z prawdą i z prawem. Źida wsadzają do więzień osoby całkowicie niewinne, a tylko na podstawie źida pomówień. POLAK, to go wsadzić do więzienia, do psychiatryka, pozbawić go majątku, pozbawić zdrowia itd.... 

Każde orzeczenie: wyrok, postanowienie, zarządzenie, uchwała, powinno być opatrzone pieczęcią nagłówkową sądu właściwego do załatwienia sprawy.

Jednak POLACY rdzenni nie otrzymują orzeczeń, opatrzonych pieczęcią nagłówkową, co znaczy że, orzeczenie takie a raczej kartka papieru, pozorująca orzeczenie, w treści została sporządzona pod jurysdykcją talmudyczną, czyli na podstawie nakazów/zakazów Talmudu.

Źida, pozbawiając Naród POLSKI władztwa nad POLSKA, podstępnie zaczął stosować wobec POLAKÓW rdzennych swoje prawo, czyli nakazy/zakazy Talmudu. Nakazy/zakazy Talmudu nie wymagają jakiejś szczególnej formy, dlatego fabrykowane przez źida sądy kartki papieru, pozorujące orzeczenia, z uwagi na tytuł pisma, nie uzyskują postaci dokumentu urzędowego

Czyli że z uwagi na fakt opublikowania bezskutecznej uchwały z dnia 16.04.1998 r, która pozbawiono Naród POLSKI władztwa nad POLSKĄ, w dalszej konsekwencji, źida może bezkarnie zamordować POLAKa, bezkarnie okraść, oszukać itd. stosując wobec POLAKA, swoje prawo nakazy/zakazy Talmudu, pod jurysdykcją talmudyczną. 

Poniżej, przykład pobranego z internetu, talmudycznego, pozornego wyroku, nie spełniającego wymogów formalnych dokumentu urzędowego, a więc nie korzystającego z domniemania prawdziwości, zgodności z prawem i z prawdą, nie podlegającego wykonaniu ani zaskarżeniu. Wyroku, który nigdy nie może się uprawomocnić. 

Na zdjęciu poniżej, w miejscu ograniczonym otokiem czerwonym, oznaczonym nr. "1", powinna być pieczęć urzędowa okrągła, a jej nie ma. Tzn. że to nie jest akt prawny, nie podlega zaskarżeniu, nie podlega wykonaniu, nigdy nie może się uprawomocnić, pomimo że kartka ta została wysłana przez sąd, a list z tą kartką papieru (nieaktem), dostarczył listonosz.

Jednak komornicy, takie kartki papieru wykonują, w ten bezprawny sposób pozbawiając POLAKÓW : wolności, majątków, dzieci.

zał.8

Na kolejnym zdjęciu poniżej (zał. 9), z kolejnym przykładem pobranym z internetu, widzimy w polu ograniczonym czerwonym otokiem oznaczonym nr. 1, że orzeczenie w formie zarządzenia, jest opatrzone podłużną pieczęcią nagłówkową.

A to znaczy, że zarządzenie zostało wydane w istniejącym postępowaniu, na podstawie prawa krajowego. Kartka papieru, jest aktem prawnym. Pismo moze mieć jeszcze mnostwo innych wad formalnych, wpływających na to, ze pismo jest nieaktem. Ale w poscie tym rozpatruje tylko jedna wadę - brak pieczęci nagłówkowej na orzeczeniu, co wskazuje na to, że w budynku sądu, żydki wobec POLAKA, zastosowały Talmud.

zał. 9

 

 

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ULUBIENI AUTORZY