Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
160 postów 2751 komentarzy

Rozliczmy specsłużby i wymiar sprawiedliwości

Krystyna Trzcińska - projektant/programista komputerów

Walka o żydowską prywatną firmę: Trybunał Konstytucyjny

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

„Żyd jako sędzia obowiązany jest brać stronę żyda przeciwko gojowi, jak uczy Baba Kamma 113a. Żyd nie może świadczyć w sądzie gojowskim na niekorzyść żyda, ale może świadczyć na niekorzyść goja (Choszen Hamiszpat § 28, art. 3 i 4)”

Obecnie obserwujemy wzmożoną walkę polskojęzycznych żydów - o władzę na terytorium POLSKI.

Prześledzmy tę walkę: zła ze złem, czyli walkę ogólnie: żydów PO, KOD, z żydami PiS, na przykładzie ich walki o władzę - w Trybunale Konstytucyjnym.

 

Dnia 09.03.2016 r. polskojęzyczni żydzi pozorowali „wydanie” wyroku w Trybunale Konstytucyjnym sygn. akt 47/15, który został też tego dnia w całości udostępniony w internecie. Poniżej jego pierwsza strona:

 

Już na pierwszy rzut oka widzimy, że to coś, co ma robić za „wyrok” TK z dnia 09.03.2016 r, faktycznie, z powodu jego wad formalnych, jest nieaktem, ponieważ w jego lewym górnym rogu, brak jest pieczęci nagłówkowej, wskazującej nazwę organu właściwego do rozpoznania sprawy i jego adresu pocztowego. 

 

Co znaczy, jeśli w lewym górnym rogu wyroku, brak jest pieczęci nagłówkowej, oprócz tego, że pismo takie bezspornie nie jest aktem prawnym?

 

Brak pieczęci nagłówkowej na „wyroku”. „postanowieniu”, „zarządzeniu”, oznacza że w treści: „wyrok”, „postanowienie”, „zarządzenie”, zostały sporządzone przez „organ” inny niż upoważniony, na podstawie innych przepisów niż powszechnie obowiązujące. Taką interpretację tego wadliwego zjawiska w sądzie, wskazał sąd w uzasadnieniu swego orzeczenia.

 

Na udostępnionym w internecie piśmie TK sygn. akt 47/15 zatytyłowanym „wyrok”, bezspornie brak jest pieczęci nagłówkowej, to powstaje pytanie: jaki to „organ” inny niż upoważniony fabrykował „wyrok” z dnia 09.03.2016 r i na podstawie jakich to, innych przepisach, niż powszechnie obowiązujące, został rzekomo „wydany”?

 

Oczywistym jest fakt że treść pisma zatytułowanego „wyrok” z dnia 09.03.2016 r, została sfabrykowana przez tzw. „sędziów” żydów, działających pod jurysdykcją talmudyczną, czyli zgodnie z nakazami/zakazami Talmudu.

 

Pismo zatytułowane „wyrok” z dnia 09.03.2016 r. pozbawione pieczęci nagłówkowej jest tylko nieaktem i nie moze być nazwane dokumentem.

 

Aby można było pismo zakwalifikować jako dokument, to to pismo musi być opatrzone choćby tylko jedną pieczęcią, np. nagłówkową lub urzędową (okrągłą).

 

Pismo zatytułowane „wyrok” z dnia 09.03.2016 r. nie zostało opatrzone żadną pieczęcią. Co świadczy w sposób ewidentny, bezsporny, że pismo to jest – nieaktem (nie jest aktem prawnym).

 

Pismo będące nieaktem, a opatrzone godłem (można potraktować tylko jako projekt „wyroku”, ale pismo opatrzone godłem, nie mogło wyjść na zewnątrz budynku Trybunału Konstytucyjnego (a wyszło), jeszcze przed datą 09.03.2016 r, czyli przed datą jego rzekomego „wydania”.

 

Pismo będące nieaktem, jako że bezspornie nie jest dokumentem urzędowym, to nie podlega zaskarżeniu.

Pismo będące nieaktem, nigdy nie może się uprawomocnić, nie ma mocy władczej, a tym samym nie podlega wykonaniu i opublikowaniu w Dz. U.

 

Pismo będące nieaktem nie korzysta z domniemania prawdziwości, zgodności z prawem i prawdą.

 

Ponieważ pismo sygn. akt 47/15 z dnia 09.03.2016 r, nie jest aktem prawnym, o czym świadczy brak pieczęci nagłówkowej, w górnym lewym rogu pisma, to nie podlega już konieczności wykazywanie innych wad formalnych tego pisma, do stwierdzenia jego bezskuteczności i nieistnienia w obiegu prawnym.

 

Gdyż pismo będące nieaktem, nie musi spełniać jakichkolwiek innych wymogów formalnych dokumentu urzędowego, jakie obligatoryjnie musi spełniać WYROK prawidłowy pod względem formalnym!

 

Orzeczenie (wyrok, postanowienie, zarzadzenie) nie spełniające wymogów formalnych dokumentu urzędowego, nie może być skutecznie ogłoszone, wydane, doręczone ani opublikowane w Dz. U.

 

Udostępniony w internecie „wyrok” (nieakt) z dnia 09.03.2016 r. sygn. akt 47/15 nie ma charakteru wiążącego, a jako bezskuteczny, nieistniejący (pozorny), nie może wejść do obiegu i obrotu prawnego!

 

Zastanawiające jest również, dlaczego pozorny „wyrok” TK (co najwyżej - projekt) z dnia 09.03.2016, opatrzony jest prywatnymi podpisami rzekomych sędziów TK, rzekomo właściwych do załatwienia sprawy sygn. akt 47/15, zamiast ich służbowymi podpisami?

Aby zgłębić tą wiedzę tajemną, należy zadać pytanie według mnie żydkom, pozorującym sędziów Trybunału Konstytucyjnego:

 

- na jakiej podstawie prawnej, złożyli podpisy prywatne pod pismem, które rzekomo podlega opublikowaniu w Dz. U, nie wskazując wraz ze skróconym podpisem, swego stanowiska służbowego w TK?

 

Podpis służbowy zgodnie z przepisami lex generalis, w każdym przypadku musi posiadać konieczne elementy: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, lub pieczęć stanowiskową i skrócony podpis. Brak choćby jednego z wymaganych elementów podpisu, świadczy o braku podpisu służbowego pod pismem. A brak jest przepisów lex specjalis upoważniajacych sędziów do składania innych podpisów, niż określone w przepisach lex generalis. #takaprawda

Lex generalis – lex specialis http://www.studentprawa.com.pl/lex-generalis-lex-specialis.html

Lex generalis – reguła powszechna. (Np. Kto zabija, podlega karze 15 lat więzienia.)

Lex specialis – reguła szczególna, ustanawiająca wyjątki od postanowień reguły powszechniej i ustalająca inne skutki prawne dla przypadków nią objętych albo też skutki te w ogóle wyłączająca. (Np. Kto zabija ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze 25 lat więzienia.) (Np. Kto zabija ze szczególnym okrucieństwem i pod wpływem alkoholu, podlega karze dożywotniego pozbawienia wolności)

 

Pismo urzędowe bez podpisu służbowego - nie istnieje! Może być tylko uznane za projekt dokumentu urzędowego, jeśli spełnia inne konieczne wymogi formalne dokumentu urzędowego, a w omawianym przykładzie mamy pismo - nieakt, będące formalnie, co najwyżej projektem wyroku.

 

Projekt wyroku nie podlega publikacji w Dz. U. Projekt dokumentu, który nie spełnia wymogów formalnych dokumentu urzędowego, nie może wyjść na zewnątrz budynku organu, w tym przypadku pozorującego Trybunał Konstytucyjny, a faktycznie prywatną żydowską firmę, pozorującą działanie organu państwa – Trybunału Konstytucyjnego.

 

W przypadku Trybunału Konstytucyjnego, a praktycznie żydowskiej firmy prywatnej na terytorium POLSKI, o czym świadczą prywatne podpisy pod pismem sygn. akt 47/15, brak pieczęci nagłówkowej sądu właściwego do załatwienia sprawy i jego adresu pocztowego, co oznacza, że tzw. "sędziowie"podszywają się bezprawnie pod organ PAŃSTWA POLSKIEGO, dlatego że nie moga mieć i nie mają ważnych powołań na stanowiska, za które mają płacone ze SKARBU PAŃSTWA POLSKIEGO (żaden organ na terytorium POLSKI, nie ma ważnej pieczęci urzędowej (okrągłej)) i dlatego nie mogą składać podpisów służbowych, nie mogą posługiwać się pieczęcią nagłówkową organu właściwego do załatwienia sprawy, a tylko składają podpisy prywatne, na zwykłej kartce papieru. Straszna draka!!

 

Poniżej przedstawiam kolejny dowód dołączony przez LOWPORO, w komentarzu do tego posta, na okoliczność że Trybunał Konstytucyjny, o którego wpływy wiodą boje żydki polskojęzyczne, jest prywatną firmą upadłego systemu na usługach żydowskiego okupanta na terytorium POLSKI.

 

Dowód z komentarza pod niżej podanym linkiem, którego treść również zacytowałam poniżej (zielony tekst). 

http://trzcinska.neon24.pl/post/130317,walka-o-zydowska-prywatna-firme-trybunal-konstytucyjny#comment_1287303, 

"Trybunał Konstytucyjny to prywatna firma upadłego systemu na usługach żydowskiego okupanta!


Oto poniżej wypis z UPIK w Waszyngtonie jako dowód, że Trybunał Konstytucyjny to prywatna firma handlowa zarejestrowana pod nr. 423137105, tak jak i wszystkie inne firmy symulujące instytucje państwowe w Polsce i na świecie. 

Świat nadal jest jednym wielkim przedsiębiorstwem, pomimo ogłoszenia 25.12.2012r. upadku prywatnego niewolniczego systemu zdelegalizowanej władzy Trój-Korony z Watykanem na czele. 

Każdy z nas jako Suweren ma prawo i obowiązek demontować stary, upadły system !

Każda osoba, a w szczególności istniejący personel służb wojskowych, której przysięga została anulowana przez zamknięcie korporacji dla której pracowała może być związana" Swiadomie, dobrowolnie oraz działajac w dobrej wierze " z OPPT "jako pomocnicy... po to, aby ochraniać i służyć istotom Naszego Stwórcy"

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130218,zakonczmy-zmowe-firm-pocztowych-z-okupantem 
http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129139,o-odszkodowania-za-okradanie-i-zniewalanie-polakow 

► Home► UPIK® datensatz
UPIK® Datensatz - L

L Eingetragener Firmenname TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil 
L D-U-N-S® Nummer 423137105
L Geschäftssitz Al. Jana Chrystiana Szucha 12a
L Postleitzahl 00-918
L Postalische Stadt Warszawa
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer 
Postfach Stadt 
L Telefon Nummer 226574547
Fax Nummer 
Name Hauptverantwortlicher "

Wszystkie osoby pozorujące sędziów Trybunału Konstytucyjnego na terytorium POLSKI, są według mnie żydami (innych możliwości - brak), wykonującymi w swojej pracu nakazy/zakazy Talmudu:

 

Żyd jako sędzia obowiązany jest brać stronę żyda przeciwko gojowi, jak uczy Baba Kamma 113a.

 

Żyd nie może świadczyć w sądzie gojowskim na niekorzyść żyda, ale może świadczyć na niekorzyść goja(Choszen Hamiszpat§ 28, art. 3 i 4)”

 

Powstaje pytanie: czy żyd może być sędzią na terytorium POLSKI, gdzie według żydowskiego Talmudu rdzenna ludność POLSKI – to goje?

 

Ponieważ osoby pozorujące sędziów Trybunału Konstytucyjnego z rozmysłem oszukują NARÓD POLSKI, to muszą zostać ukarane i zwrócić wszystkie pobrane dotąd bezprawnie uposażenia do SKARBU PAŃSTWA POLSKIEGO ex-tunc (wstecz)! #takaprawda

 

Według mnie, na podstawie Talmudu i z uwagi na nakazy/zakazy Izraela skierowane do okupacyjnego żydowskiego rządu na terytorium POLSKI, został również sfabrykowany wyrok TK z 10 grudnia 2014 r. w sprawie uboju rytualnego POLSKICH zwierząt (sygn. akt K 52/13). przez prywatną żydowską firmę, podszywającą się pod organ PAŃSTWA POLSKIEGO - jako Trybunał Konstytucyjny.

 

Z powyżej przytoczonych przykładów, wynika że bezczelność żydów na terytorium POLSKI, bezprawność ich działania, bezkarność, można powiedzieć że nie zna już granic i woła wręcz o pomstę do NIEBA!

 

Autor: Krystyna Trzcińska

KOMENTARZE

 • @LOWPORO 18:36:26
  Dzięki za pomocny komentarz. Pisząc posta, sama też myślałam, żeby na końcu treści posta wprowadzić info: ► Home► UPIK® datensatz
  UPIK® Datensatz - L, jako inny dowód, na okoliczność, że Trybunał Konstytucyjny na terytorium POLSKI, jest prywatną firmą upadłego systemu, na usługach żydowskiego okupanta. Jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam.
 • @chrisdigger 09:26:46
  Stwierdzenie nie merytoryczne. Co uniemożliwia mi całkowicie obronę. Nieładnie.
 • @Krystyna Trzcińska
  Cztery kroki Kaczyńskiego albo śmierć PiS....Okres po przełomowym zwycięstwie PIS nad PO oraz zainstalowaniem pisowskiego prezydenta Dudy wykorzystano w PiS-sie najgorzej, jak tylko możliwe (relatywnie do zmian wskaźników poparcia społecznego w nowym Sejmie – tj. wywindowanie Nowoczesnej na lidera opozycji). Nawet biorąc pod uwagę te fałszywe wyniki wyborów, wg których Nowoczesna rzekomo przekroczyła próg wyborczy, to ocena rozgrywania polityki przez PiS jest negatywna.

  A już biorąc pod uwagę to, że Nowoczesna jest w Sejmie skutkiem oszustwa wyborczego, bo faktycznie mogła dostać około 2% głosów, to ocena polityki PiS w relacji do wzrostu popularności partii żyda Petru z tym zastępem ordynarnych chamów na mównicy jest tak druzgocą, że należy zastanowić się, czy aby najbardziej księżycowe w swej niewiarygodności teorie konspiracji, tu faktycznie nie są przypadkiem w stu procentach wiarygodne.

  Bo rezultat popularności Petru w stosunku do prawie żadnego poparcia wyborczego można wytłumaczyć jedynie beznadziejnym postępowaniem PIS – a co może być zaaranżowane.

  Potworny cham Petru, który na oczach posłów pisiaków bezkarnie obraża ich partyjną koleżankę K. Pawłowicz, bezkarnie – bo nie jest za to walony w mordę przez normalnego mężczyznę z PiS, daje nam żenujący obraz tej partii – nie tylko jako bezmózgowców, ale też facetów bez jaj. I sytuacja PiS tak właśnie wygląda – tam nie ma ani mózgu, ani jaj. Co zatem robić?

  No właśnie!?

  Dziś nasz Jarosław został pokazany na demonstracji PiS w otoczeniu autentycznego babińca, baba z lewa, baba z prawa, baba z tyłu, baba deklamuje wiersze wzywające do boju. Etc., etc. Nie dziwota, że Pis-owi idzie tak jak idzie, bo kobiety nie nadają się do życia publicznego i ich udział w takim życiu zawsze i wszędzie doprowadza społeczeństwa do degradacji, czego Polska jest najlepszym przykładem. https://i0.wp.com/gazetawarszawska.com/images/Kaczynski_marsz2.jpg Lew i Lwice.

  Czy damskie towarzystwo Kaczyńskiego

  odstraszy żydowskich rabusiów (same samce) grabiących Polskę?

  A niech nas nie myli „symetryczny” udział bab w partii Petru. Bo tamte wrzaskliwe baby, to żydówki, to jakieś tam bliższe lub dalsze pomioty pokolenia Wand Falkowskich, które przecież nie są ujęte takim samym etosem etyczno-kulturowym jak Polki i jako takie funkcjonują zupełnie odmiennie, a wszelkie porównania nie są tu w żaden sposób wymierne.

  Kiedy Petru rzuca łajnem na PIS, po imieniu obraża jego posłanki i Polak widzi, jak pisiaki chowają się pod stołami, to mamy łatwy do przewidzenia obraz przyszłości następnych 2-3 miesięcy, gdzie rozdygotany Kaczyński nic już nie może i ewentualnie ogłasza przedterminowe wybory, w których Petru ma nawet większość i to kto wie, czy nie w pojedynkę.

  Tchórzliwy, zdezorientowany PIS zasługuje na naszą całkowitą pogardę, otrzymał zwycięstwo niejako mimo woli z rąk zdesperowanego społeczeństwa, które w samotności musiało dodatkowo pilnować skrzynek wyborczych, bo PiS nawet o takie rzeczy nie umiał zadbać! PIS to niegodne barany popychane na rzeź przez tego przybłędę z Rumunii, demonstracyjnie na nich plującego i rozdającego im siarczyste kopniaki.

  Nie mielibyśmy jakiegokolwiek współczucia, bo „tak masz, jak na to pozwalasz”, ale chodzi nam tu o Polskę, o Naszą Ojczyznę, która jest zakładnikiem – z jednej strony tchórzostwa, a drugiej strony gangsterskiego chamstwa nastawionego na wielkie i ostateczne łupy – rozbiory Polski.

  Te cztery kroki ratunkowe PIS to:

  1. Usunięcie Szydło jako premiera i przejęcie rządu przez Kaczyńskiego.
  2. Likwidacja TK z dniem 2 lipca 2015 (retroaktywnie) – z powodu utraty atrybutów sądowych przez Trybunał z powodu rażących błędów prawnych dokonanych przez sam trybunał – co wyklucza jakąkolwiek dyskusję o czymkolwiek.
  3. Przejęcie totalnej władzy nad mediami.
  4. Reorganizacja PKW jako organu – służby mundurowej – w celu uczynienia go absolutnie szczelnym na oszustwa wyborcze.

  Rozwińmy nieco te cztery punkty.
  Ad.1. Kaczyński musi podziękować Szydło za pracę i sam zacząć być premierem rządu. Przy czym musi skupić wokół siebie zwykłych, normalnych mężczyzn i samemu przejść na jakąś testosteronową dietę w konsultacji z jakimś dobrym gastrologiem, bo właściwy poziom testosteronu we krwi jest niezbędny do podejmowania decyzji. Nie są to jakiś podśmiechiwajki, ale piszemy to na poważnie. W historii nasza Królowa Jadwiga, Marysieńka, Bona, caryca Katarzyna, królowa Wiktoria, a obecna Merkel (gorsza dla Niemców i Polaków niż Hitler) to jedynie potwierdzenie tego, że rządy kobiet prowadzą te społeczeństwa do zagłady. Jeśli Polacy chcą się ratować, to Szydło musi odejść.
  Ad.2. Trybunał podejmując w lecie całkowicie błędne orzeczenia utracił moc formalno-merytoryczną do dalszego orzekania, a nawet i egzystencji. Z powodu utraty tych niezbędnych atrybutów sądowych TK musi zostać orzeczony przez Sejm jako nieistniejący z dniem wydania tamtych rażąco błędnych wyroków. W takim wypadku TK jest uznany (retroaktywnie) za nieistniejący z oczywistymi skutkami dla wszystkich aktów prawych aktywnych i biernych dotyczących tego trybunału po tamtym czasie. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, również dla Andrzeja Dudy, który nie będzie ryzykował rzekomych trybunałów stanu – wilk syty i owca cała.
  Ad.3. Media muszą być przejęte przez rząd – w trybie natychmiastowym – i przekazane pod społeczną radę narodową, która będzie kontrolowała politykę programową i kadrową mediów państwowych czy społecznych. Media prywatne będą zmuszone do sprzedania 51% akcji w ręce akcjonariatu społecznego, ale tylko polskiego (np. przez giełdę). Udział kapitału zagranicznego nie może przekraczać 20 % w spółkach medialnych. Rząd nałoży powszechny podatek od działalności gospodarczej na międzynarodowe giganty internetowe działające na polskim rynku i niepłacące podatku takie jak: Facebook, YouTube, Yahoo etc. Da to dziesiątki miliardów dolarów do kasy państwowej tak, że będzie można dać nie 500, ale 1000 złotych na dziecko, a i dla emeryta wystarczy na jakieś tam lekarstwa. Polska nie musi wprowadzać tu nowych ustaw, a tylko ściągnąć podatki wg obowiązujących reguł i to łącznie z zaległościami podatkowymi od dziesięcioleci plus odsetki karne. A gdyby przedstawiciele tych molochów w Polsce mieli jakie wątpliwości, to należy podciągnąć sprawę pod przestępczość zorganizowaną i tych przedstawicieli zamknąć w poczet długów wobec skarbu państwa. Serwery obsługujące polski ruch przesyłu danych muszą stać w Polsce i podlegać kontroli polskich służb.
  Wspomniana Rada Narodowa Medialna będzie wybierana w wyborach samorządowych lub podobnych i mieć podobny status prawny.
  Ad.4. Należy utworzyć profesjonalną służbę Państwowej Komisji Wyborczej, o rygorach bezpieczeństwa i kar za przestępstwa na poziomie zasad podobnych do wytwórni papierów wartościowych. Należy określić górną granicę wieku członków PKW oraz wykluczyć osoby, które należały do PZPR, są naturyzowane w Polsce lub podobne. Należy powołać instytut PKW, który jako placówka naukowa będzie pracował nad zasadami formalno-prawnymi regulującym prawidłowy przebieg samych wyborów, jak i ich kontroli.
  Ten punkt 4-ty jest arcyważny z punktu psychologicznego. Szybkie ustanowienie takiego „wodoszczelnego” systemu może odżegnać pokusę „zamachu stanu” w sejmie. Wisi to w powietrzu, a zamach ten ma być wykonany przez Petru, tzn. na jego konto jako czarnego konia w przyspieszonych wyborach. Oczywiście Petru jest za głupi do tego, aby taki „zamach stanu” przeprowadzić, ale już oszuści wyborczy mogą się o to pokusić. Tak było poprzednio wiele razy, np. Palikot czy wybory samorządowe z PSL-em w roli zwycięzcy.

  Jeśli Grupa Trzymająca Władzę (GTW) zorientuje się, że „zamach stanu” Petru w przyspieszonych wyborach jest niemożliwy, to i w Sejmie sytuacja będzie uspokojona. Bo to, co robi Petru obecnie, to jedna wielka kampania przedwyborcza, skierowana prawdopodobnie na wybory wiosenne lub przedwakacyjne, a najpóźniej jesienne.

  Powyższe słowa napisaliśmy oczywiście z myślą nawet i o PiS, ale jest wątpliwe, czy takie dotrą do świadomości (mentalności bardziej) liderów tej partii. Słowa te kierujemy chyba głównie do młodego pokolenia Polaków, którzy podjęli walkę o Polskę na przeróżnych posterunkach. Tak postępuje Prawdziwy Polak, on nie ogląda się na nikogo, a organizuje walkę. Szybkie budowanie samorządów, szybkie wyłanianie liderów – to nasze narodowe cechy i nie wierzmy w te żydowskie kłamstwa propagandowe mówiące o tym, że my jesteśmy chorobliwymi indywidualistami. Polak potrafi!

  Widzimy wspaniały przykład ludzi od RKW, którzy są przecież głównymi sprawcami tego zwycięskiego dla PiS-u układu w Sejmie.

  Apelujmy do wszystkich działaczy RKW o natychmiastowe przekształcenie się w partię polityczną, która przygotuje się do walki wyborczej w następnych wyborach i do Sejmu, a kto wie, czy nie w przyspieszonych wyborach na Prezydenta. Bo Andrzej Duda w oparach świeczek chanukowych utracił niezbędne atrybuty prezydenckie i chyba będzie zmuszony odejść przed upływem kadencji, gdyż nie ma nic gorszego w polityce, jak utrata prestiżu politycznego.

  Tak czy owak te cztery punkty to ratunek dla PiS w Sejmie, a w przypadku nowych wyborów jest przyczynek do dyskusji nad programem dla nowej partii, która Daj Boże wyłoni się z grona działaczy RKW.

  RKW to przecież ruch społeczny – taki sam, jaki wyłonił się z „Solidarności” 35 lat temu. Wtedy upadł razem z „Solidarnością”, a teraz może jesteśmy trochę bogatsi o doświadczenia i chociaż dużo słabsi, to i tak powinniśmy umieć rozegrać to dużo lepiej niż wtedy.
  Krzysztof Cierpisz

  13-XII-2015

  http://gazetawarszawska.com/pugnae/2799-cztery-kroki-kaczynskiego-albo-smierc
 • @chrisdigger
  Dawid Wildstein nowym szefem publicystyki w TVP Info. Dawid Wildstein został powołany przez zarząd Telewizji Polskiej na stanowisko zastępcy dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej ds. publicystyki. Poprzednio tę funkcję pełnił Michał Rachoń. Gdy hiena zostaje dziennikarzem - Hiena https://wirtualnapolonia.files.wordpress.com/2014/09/hiena.jpg I tak oto lobby żydowskie w pełnym natarciu. Zawsze to szabesgoj pewniejszy niż Goj… Coś mi się wydaje, że Jacek Kurski wykonuje polecenia a nie realizuje swoich myśli. Awantura u konserwatystów. Wildstein pobił rannego narodowca

  http://pikio.pl/awantura-u-konserwatystow-wildstein-pobil-rannego-narodowca/

  „Jak relacjonuje reżyser Jerzy Zalewski Dawid Wildstein pobił rannego narodowca Jerzego Wasiukiewicza butelką. Mało tego, zakrwawionego aktywistę próbował „dobić” szklanką.”

  Komentarz pod relacją Wildsteina z Marszu – „W ramach anegdotki – w pewnym momencie jakiś strażnik marszu mnie zobaczył i zanucił pod nosem „precz z żydowską okupacją” ale zaraz został uspokojony.” Ps...Szanowni internauci żydzi są w kongresie Stanów Zjednoczonych, żydzi są w UE, żydzi są w polskich interesach. Bo gdzie jest interes/handełe tam musi być żyd.
  W Polsce od wieków krążyło takie powiedzenie: jak nie masz pieniędzy to idź do żyda.
  Niema polityki bez żydów.
  Jarosław Kaczyński też to rozumnie, bo bez żydów by nie istniała żadna partia w Polsce.
  Więc nie ma się co dziwić.
 • @chrisdigger 09:57:36
  Banderowskie i żydowskie krety są już wszędzie. Coś mi się wydaje, że PiS nie dotrwa do końca kadencji. No to już wiadomo kto wpłynął na Kurskiego…Lobby żydowskie w pełnym natarciu.
 • @chrisdigger 09:57:36
  Jak oddzielić plewę ukraińską i żydowską od polskiego ziarna ? Ukraińcy opanowali polską policję i nią trzęsą – zaczynają prześladować w III RP etnicznych Polaków aktywnych politycznie broniących polskiego interesu narodowego. Tych Ukraińców wspierają żydzi i Niemcy zamieszkali w Polsce agresywnie, brutalnie wykorzystując całkowitą destabilizacje prawną w III RP, którą skonstruował anty-polski przekupiony gangster sabotażysta Donald Tusk z Komorowskim, żydem Seremetem …. itd razem z jego przestępczym anty-polskim gangiem PO.

  Anntypolska władza żydowska po 1991 roku w Warszawie wyhodowała następnego po żydach wewnętrznego wroga Polaków czyli Ukraińców z polskim obywatelstwem.

  Na dodatek żydostwo Tusk, Komorowski, Kwaśniewskim, tw. Bolkiem Wałęsą …. i wieloma innymi wrogami Polski dokonali sabotażu i sprowadzili w ostatnich latach do Polski ponad 2 miliony rasowych banderowców, nacjonalistów Ukraińców z gównianej sezonowej bandyckiej Ukrainy, którzy utworzyli V kolumnę w III RP wspierani przez żydów i Niemców ! Poczytajcie poniżej(link) jak Ukraińcy zaczynają się panoszyć w III RP, dlatego, że opanowali struktury polskiej policji i nią trzęsą: „Łowicki policjant chwali się wujkiem-Ukraińcem w polskim ministerstwie” :

  http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130293,ukraincy-do-brutalnych-dzialan-przeciwko-polakom-w-polsce

  Jeśli chcesz się dowiedzieć jak UKRAIŃCY rozepchnęli się w „polskiej” policji i nią faktycznie rządzą, szarogęszą i ja OPANOWALI to przeczytaj sobie artykuł z dnia 2014-11-14 (piątek) pt.

  „Ukraińcy w polskiej policji”

  kliknij link: https://marucha.wordpress.com/2014/11/14/ukraincy-w-polskiej-policji/

  Oto poniżej przekopiowany fragment tego artykułu:

  Ukraińcy zamieszkali w Polsce są najliczniejszą grupą z pośród studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, jedynej uczelni w kraju, która kształci kadry oficerskie policji. W okolicach Szczytna, Elbląga, Giżycka, Olsztyna mieszka bardzo liczna mniejszość ukraińska, przesiedlona tam 1947 roku, z tradycjami banderowskimi UPA, która biologicznie nienawidzi Polaków i mści się na Polakach. Oczywiście w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w kadrze dydaktycznej i administracji szkoły też jest wielu Ukraińców.
  Stało się to już tradycją, że to właśnie Ukraińcy są adeptami Szkoły Policji w Szczytnie ale także Szkół Policji w Słupsku i Katowicach. W okolicach Słupska na Pomorzu też jest bardzo liczna mniejszość ukraińska, która chętnie wstępuje do lokalnej szkoły policji, bo szczególnie upodobali sobie zawód policjanta w Polsce. Być może do podejmowania tego zawodu nakłania ich bardzo aktywny i agresywnie działający Związek Ukraińców w Polsce. Ci ukraińscy studenci z polskim obywatelstwem w szkołach policji w Polsce nawet posługują się w prywatnych rozmowach między sobą językiem ukraińskim. Faktycznie w obecnej „polskiej” POlicji rządzą Ukraińcy po czystce zrobionej w resorcie policji w 2012 roku przez gang PO Tuska. Dzięki temu generalnie Ukraińcy są bardzo wpływowi w III RP/PRL bis. To ci teoretycznie „polscy POlicjanci” ale faktycznie Ukraińcy tak bardzo nienawidzą polskiej biało-czerwonej flagi i zwalczają zajadle świętowanie przez Polaków Święta Odzyskania Niepodległości Polski 11 listopada.
  . . . . itd.

  dalsza część artykułu tutaj:

  https://marucha.wordpress.com/2014/11/14/ukraincy-w-polskiej-policji/

  Z cała pewnością należy natychmiast zlikwidować Wyższą Policji w Szczytnie i Legionowie i ją gdzieś przenieść w inne miejsce w Polsce tam gdzie nie ma tak licznej ukraińskiej populacji w Polsce. Po przeniesieniu szkoły w inne miejsce bardzo i to bardzo dokładnie sprawdzić „kto jest kto” przy werbowaniu nowej kadry w nowej szkole.

  Święto Policji 2015 http://www.podlaska.policja.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/74/74-77656.jpg
 • na razie dwie prawnicze gnidy wporowadził do TK pomarksistowski władca gebelsowswkich kręgow podejrzeń
  Według Marksa porawo jest wyrazem woli "klasy panującej" czyli aktualnie władcy gebelsowskich kręgów podejrzeń i gruntowych ziobrohakow oraz praWA ŁASDKI MARIONETKI dUDY. Stary TKJ ma wprowadzone dwie raczej wyciekowemaeionetki prawnicze z kamaryli wielkiego pureca więc do żydowskiej firmy prywatnej jeszcze dealeklo mimo, że jest tam Kieres zaslużony dla talmudycznej rasy jak bliźniak lizbońskiego wspolojca i warszawskiego nie a nawet ratyfikatora traktatu UE
 • @fan-wolności 10:45:49
  Przypominam Ci, że żyd pisze się z małej litery, a Izraelczyk z dużej!
 • @chrisdigger 09:57:36
  Dzięki za osłodę. Osłoda super. Miło.

  "When all are one and one is all
  To be a rock and not to roll.

  And she's buying a stairway to heaven..."

  Czerwony, nie jest moim ulubionym kolorem. Ale nie przeszkadza mi. :D
 • @Krystyna Trzcińska przypomnę tylko, że...
  Nad zapisami Konstytucji RP przyjętej w 1997 r pracowali żydowscy i niemieccy agenci. Sympozjum pt. "Konstytucja a porządek gospodarczy" zorg. w dn. 18-19.11.1994 r przez ATK, Fundację Konrada Adenauera. Ps...Widać Stolzman był za głupi i zapijaczony. POnoć w jej pisaniu POmagała mu niepiśmienna i po zaocznym powszechniaku była qurwa trójmiejska ostatniego sortu alkoholiczka żydówka Krzywonos? sama to publicznie mówiła w TVP!
 • @kula Lis 66 13:19:40
  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. jest bezskuteczna ex-tunc (wstecz). I nie tylko ta z 1997 r. konstytucja jest bezskuteczna. Między innymi z tego powodu POLSKA jest w stanie zawieszenia bytu. O tym, że POLSKA jest w stanie zawieszenia bytu, wiedzą żydki i fakt ten wykorzystują. POLACY nie wiedzą, dlaczego POLSKA jest w stanie zawieszenia bytu, i nie wiedzą, że wszystkie rządy w POLSCE były żydowskie i zawsze bezskuteczne. Kiedy już w końcu dotrze do POLAKÓW, że władzę żydom oddali nieświadomie, z powodu nie pilnowania fabrykowanych przez żydków dokumentów, a tylko słuchając żydowskich mediów i wypowiedzi żydków, wierząc że jest tak jak żydki mówią, pomimo że faktycznie było odwrotnie. Np. POLAKOM ogłoszono że Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową. A na tą okoliczność brak jest ważnych dokumentów urzędowych. Zgodnie z prawdą obiektywną, Piłsudski nigdy nie był wodzem, na podstawie dokumentów. POLACY zostali oszukani przez masonów, żydów. Nikt nie sprawdził formalnej ważności dokumentów powołania satanisty/żyda Piłsudskiego na wodza. Brak jest ważnych dokumentów, świadczących o tym, że Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową. Wszystkie dalsze dokumenty fabrykowane przez masonów/żydów z uwzględnieniem tego że Piłsudski był wodzem, również były wadliwe pod względem formalnym, a więc były bezskuteczne!! Farsę tą należy przerwać. Żydki sami tej zabawy nie przerwą. Muszą to zrobic sami POLACY. Wszelkie grabieże POLSKI żydzi (Izrael) muszą POLSCE zgodnie z prawem zrekompensować z uwagi na fakt, że żydowskie rządy w POLSCE były zawsze - bezskuteczne ex-tunc (wstecz). Żydowskie rządy nie mogły wydać ani jednego ważnego aktu prawnego z uwagi na to, że nie mogli posługiwać się ważną pieczęcią urzędową (okrągłą). Inaczej: POLSKA nie ma ważnych, prawomocnych symboli narodowych, a to znaczy że POLSKA jest w stanie zawieszenia bytu, do czasu aż uzupełni prawidłowo - braki. #takaprawda :D Fakt ten umożliwi w sposób automatyczny przejęcia przez POLAKÓW rządów w POLSCE (będą mieli prawidłowe, prawomocne insygnia władzy (pieczęcie urzędowe (okrągłe), jakich nigdy nie mogli mieć żydzi na terytorium POLSKI. Tak mało brakuje, aby POLSKA znów była POLSKĄ i aby POLACY mogli zgodnie z prawem, wypędzić żydków z POLSKI, będących wrogami POLSKI i POLAKÓW.
 • @chrisdigger 15:41:27
  Przestań. Musisz mieć faktycznie niezłą chandrę. Nie wiem z czego ta Twoja chandra wynika.

  Ale odpowiem Ci: moje zaglądanie na NE, przeważnie żeby coś opublikować, wcale nie jest w ramach jakiejkolwiek pracy. Nikt mi za to nie płaci (to jeszcze gorzej o mnie świadczy?).

  Dla "parchów" świadomie, nic bym nigdy nie zrobiła, nie napisała, nawet za wszystkie pieniądze tego świata (hahahaha), które wcześniej ukradli spracowanym ludziom.

  Zastanowiło mnie tylko, dlaczego uważasz że moje teksty są na rękę "parchom"? Nic nie rozumiem. Proszę, odpowiedz.
 • @Krystyna Trzcińska 14:41:40
  Kompleks narodu na wschodnich opłotkach Europy tkwi w Polakach jak cierń w zadku. Widzieliście tych „komisarzy” z Wenecji? To jest jedno z takich ciał, które w latach 30-tych ubiegłego wieku udawało, że w Austrii i Czechosłowacji nic się nie stało, ale w kolonii nad Wisłą mogą się dowolnie pobawić modelowaniem „demokracji”. Oni nie podejmują żadnych decyzji, oni wykonują zlecenia. Podpisali wszystkie brednie sporządzone w Polsce przez właścicieli teczek z archiwum Z i zrobili to z jednego powodu. Rzecz jasna nie jakiś Rzepliński, czy Tusk sprawili, że paszkwil powstał i nabrał mocy międzynarodowego dokumentu. Zamówienie poszło od poważnych ludzi, którzy na zmianie władzy w Polsce tracą wszystko, pieniądze, wpływy, możliwości dalszych „prywatyzacji”. Z dowcipnisiami, że to Waszczykowski zgłosił się po opinię nie dyskutuję, ponieważ ten manewr prawdopodobnie i tak spowodował ograniczenie publicystycznych bzdur zawartych w rzekomym dokumencie prawnym.
 • @chrisdigger 15:41:27
  Dlaczego uważasz, że to co piszę, to są bzdury (w znaczeniu że teksty dotyczą bzdurnych, nieistotnych tematów)? Przyznam się, że nigdy tak o swoich publikowanych tekstach, nie myślałam. :D

  Coś czuję, że chyba to wszystko, co napisałeś w komentarzu, miało na celu, aby Twoja chandra przeszła na mnie? :D Zgadłam? :D Pozdrawiam Miłego spaceru w niedzielę :D
 • @chrisdigger 15:41:27
  Spokojnie, nic złego się nie dzieje. Opozycja, Komisja Wenecka, Komisja Europejska, Rada Europy i Parlament Europejski nie znają natury Polaków. Im większe naciski tym większy opór. Nic nie zmieni się w Polsce po myśli wymienionych do czasu wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Ja i większość Polaków głosowaliśmy na Dudę - przeciwko Komorowskiemu, w wyborach parlamentarnych głosowałem na PiS przeciwko PO/PSL, w następnych wyborach zagłosuję tak samo, chyba że na Prezydenta startował będzie Kowalski a Narodowcy Rzeczpospolitej Polskiej wystawią listy wyborcze do parlamentu. Jak dotychczas nie stało się nic takiego co mogłoby zmienić nasze decyzje wyborcze. Żaden majdan przygotowywany przez Schetynę nic nie zmieni. Do czego może doprowadzić polski majdan ? Do wojny domowej ? Nie, wojny domowej nie będzie . 90 % Polaków chce żyć w spokoju, utrzymywać rodziny, dbać o przyszłość swoją i swoich dzieci. Raz na 4 lata wybierać partię rządzącą a raz na 5 lat swojego Prezydenta. Tych którym nie podoba się demokracja w ramach której stracili władzę, synekury i przywileje jest tylko ok 3 milionów. Niech tworzą sobie majdany, marsze protestacyjne zmierzające donikąd. Obalenie rządu PiS bez wyborów jest nie możliwe w demokratycznej Polsce i Unii Europejskiej. Rząd PiS sam nie ustąpi. Przegrana PO/PSL nie była dla nich zaskoczeniem, oni już w 2014 (po taśmach prawdy) wiedzieli że PiS ma ponad 40 % poparcia Polaków. Liczyli że uda się im sfałszowanie wyborów, tak jak samorządowych ale dzięki Komitetom Kontroli Wyborów okazało się to nie możliwe.
  TK to ostatni bastion PO/PSL. Już długo nie pociągnie. Najwyżej do czasu odejścia Rzeplińskiego. Nowego Przewodniczącego TK wybierze Prezydent Andrzej Duda. Czas bardzo szybko biegnie.
 • @Krystyna Trzcińska
  Ukraińska Policja w Polsce działa bez zarzutu: Brawa dla Narodowców z Bielska-Białej! Niestety za to zostali spisani przez ukropolicję i zakazano im haseł przeciw #KOD! Taki banner wystawili:
  TATUŚ W ZOMO, SYNEK W KODZIE
  DEMOKRACJA ZAWSZE W MODZIE!
 • Czy odnalezione dokumenty to fałszywka?
  http://natemat.pl/171861,dlaczego-sb-interesowala-sie-rajmundem-kaczynskim
 • Dałem 5*
  Potrzebujemy ustawy dejudaizacyjnej nasze życie polityczne i gospodarcze.
 • @Krystyna Trzcińska polecam Tobie i wszystkim!
  Kto jest kim – piękne opracowanie postaci KOD!...Od kilku tygodni słyszymy w środkach masowego przekazu (czyt. masowego ogłupiania) o pewnej inicjatywie nazwanej Komitetem Obrony Demokracji. Ponieważ jak obrazują to sondaże większość Polaków nie interesuje się zamieszaniem wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz niespecjalnie przejmuje się jakimiś „komitetami” obrony czegoś co gdyby było zagrożone, nie pozwoliłoby takim komitetom istnieć, więc postanowiłem przybliżyć sylwetki osób, które tworzą ów inicjatywę. Zacznijmy więc od samej góry, chociaż jak się przekonacie czytając dalej ten artykuł, Ci na samej górze to jedynie pionki – marionetki wystawione do odgrywania swojej roli. Całość ze zdjęciami pod linkiem... http://www.piens.pl/kto-jest-kim-piekne-opracowanie-postaci-kod/

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ULUBIENI AUTORZY