„Żyd jako sędzia obowiązany jest brać stronę żyda przeciwko gojowi, jak uczy Baba Kamma 113a. Żyd nie może świadczyć w sądzie gojowskim na niekorzyść żyda, ale może świadczyć na niekorzyść goja (Choszen Hamiszpat § 28, art. 3 i 4)”

Obecnie obserwujemy wzmożoną walkę polskojęzycznych żydów - o władzę na terytorium POLSKI.

Prześledzmy tę walkę: zła ze złem, czyli walkę ogólnie: żydów PO, KOD, z żydami PiS, na przykładzie ich walki o władzę - w Trybunale Konstytucyjnym.

 

Dnia 09.03.2016 r. polskojęzyczni żydzi pozorowali „wydanie” wyroku w Trybunale Konstytucyjnym sygn. akt 47/15, który został też tego dnia w całości udostępniony w internecie. Poniżej jego pierwsza strona:

 

Już na pierwszy rzut oka widzimy, że to coś, co ma robić za „wyrok” TK z dnia 09.03.2016 r, faktycznie, z powodu jego wad formalnych, jest nieaktem, ponieważ w jego lewym górnym rogu, brak jest pieczęci nagłówkowej, wskazującej nazwę organu właściwego do rozpoznania sprawy i jego adresu pocztowego. 

 

Co znaczy, jeśli w lewym górnym rogu wyroku, brak jest pieczęci nagłówkowej, oprócz tego, że pismo takie bezspornie nie jest aktem prawnym?

 

Brak pieczęci nagłówkowej na „wyroku”. „postanowieniu”, „zarządzeniu”, oznacza że w treści: „wyrok”, „postanowienie”, „zarządzenie”, zostały sporządzone przez „organ” inny niż upoważniony, na podstawie innych przepisów niż powszechnie obowiązujące. Taką interpretację tego wadliwego zjawiska w sądzie, wskazał sąd w uzasadnieniu swego orzeczenia.

 

Na udostępnionym w internecie piśmie TK sygn. akt 47/15 zatytyłowanym „wyrok”, bezspornie brak jest pieczęci nagłówkowej, to powstaje pytanie: jaki to „organ” inny niż upoważniony fabrykował „wyrok” z dnia 09.03.2016 r i na podstawie jakich to, innych przepisach, niż powszechnie obowiązujące, został rzekomo „wydany”?

 

Oczywistym jest fakt że treść pisma zatytułowanego „wyrok” z dnia 09.03.2016 r, została sfabrykowana przez tzw. „sędziów” żydów, działających pod jurysdykcją talmudyczną, czyli zgodnie z nakazami/zakazami Talmudu.

 

Pismo zatytułowane „wyrok” z dnia 09.03.2016 r. pozbawione pieczęci nagłówkowej jest tylko nieaktem i nie moze być nazwane dokumentem.

 

Aby można było pismo zakwalifikować jako dokument, to to pismo musi być opatrzone choćby tylko jedną pieczęcią, np. nagłówkową lub urzędową (okrągłą).

 

Pismo zatytułowane „wyrok” z dnia 09.03.2016 r. nie zostało opatrzone żadną pieczęcią. Co świadczy w sposób ewidentny, bezsporny, że pismo to jest – nieaktem (nie jest aktem prawnym).

 

Pismo będące nieaktem, a opatrzone godłem (można potraktować tylko jako projekt „wyroku”, ale pismo opatrzone godłem, nie mogło wyjść na zewnątrz budynku Trybunału Konstytucyjnego (a wyszło), jeszcze przed datą 09.03.2016 r, czyli przed datą jego rzekomego „wydania”.

 

Pismo będące nieaktem, jako że bezspornie nie jest dokumentem urzędowym, to nie podlega zaskarżeniu.

Pismo będące nieaktem, nigdy nie może się uprawomocnić, nie ma mocy władczej, a tym samym nie podlega wykonaniu i opublikowaniu w Dz. U.

 

Pismo będące nieaktem nie korzysta z domniemania prawdziwości, zgodności z prawem i prawdą.

 

Ponieważ pismo sygn. akt 47/15 z dnia 09.03.2016 r, nie jest aktem prawnym, o czym świadczy brak pieczęci nagłówkowej, w górnym lewym rogu pisma, to nie podlega już konieczności wykazywanie innych wad formalnych tego pisma, do stwierdzenia jego bezskuteczności i nieistnienia w obiegu prawnym.

 

Gdyż pismo będące nieaktem, nie musi spełniać jakichkolwiek innych wymogów formalnych dokumentu urzędowego, jakie obligatoryjnie musi spełniać WYROK prawidłowy pod względem formalnym!

 

Orzeczenie (wyrok, postanowienie, zarzadzenie) nie spełniające wymogów formalnych dokumentu urzędowego, nie może być skutecznie ogłoszone, wydane, doręczone ani opublikowane w Dz. U.

 

Udostępniony w internecie „wyrok” (nieakt) z dnia 09.03.2016 r. sygn. akt 47/15 nie ma charakteru wiążącego, a jako bezskuteczny, nieistniejący (pozorny), nie może wejść do obiegu i obrotu prawnego!

 

Zastanawiające jest również, dlaczego pozorny „wyrok” TK (co najwyżej - projekt) z dnia 09.03.2016, opatrzony jest prywatnymi podpisami rzekomych sędziów TK, rzekomo właściwych do załatwienia sprawy sygn. akt 47/15, zamiast ich służbowymi podpisami?

Aby zgłębić tą wiedzę tajemną, należy zadać pytanie według mnie żydkom, pozorującym sędziów Trybunału Konstytucyjnego:

 

- na jakiej podstawie prawnej, złożyli podpisy prywatne pod pismem, które rzekomo podlega opublikowaniu w Dz. U, nie wskazując wraz ze skróconym podpisem, swego stanowiska służbowego w TK?

 

Podpis służbowy zgodnie z przepisami lex generalis, w każdym przypadku musi posiadać konieczne elementy: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, lub pieczęć stanowiskową i skrócony podpis. Brak choćby jednego z wymaganych elementów podpisu, świadczy o braku podpisu służbowego pod pismem. A brak jest przepisów lex specjalis upoważniajacych sędziów do składania innych podpisów, niż określone w przepisach lex generalis. #takaprawda

Lex generalis – lex specialis http://www.studentprawa.com.pl/lex-generalis-lex-specialis.html

Lex generalis – reguła powszechna. (Np. Kto zabija, podlega karze 15 lat więzienia.)

Lex specialis – reguła szczególna, ustanawiająca wyjątki od postanowień reguły powszechniej i ustalająca inne skutki prawne dla przypadków nią objętych albo też skutki te w ogóle wyłączająca. (Np. Kto zabija ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze 25 lat więzienia.) (Np. Kto zabija ze szczególnym okrucieństwem i pod wpływem alkoholu, podlega karze dożywotniego pozbawienia wolności)

 

Pismo urzędowe bez podpisu służbowego - nie istnieje! Może być tylko uznane za projekt dokumentu urzędowego, jeśli spełnia inne konieczne wymogi formalne dokumentu urzędowego, a w omawianym przykładzie mamy pismo - nieakt, będące formalnie, co najwyżej projektem wyroku.

 

Projekt wyroku nie podlega publikacji w Dz. U. Projekt dokumentu, który nie spełnia wymogów formalnych dokumentu urzędowego, nie może wyjść na zewnątrz budynku organu, w tym przypadku pozorującego Trybunał Konstytucyjny, a faktycznie prywatną żydowską firmę, pozorującą działanie organu państwa – Trybunału Konstytucyjnego.

 

W przypadku Trybunału Konstytucyjnego, a praktycznie żydowskiej firmy prywatnej na terytorium POLSKI, o czym świadczą prywatne podpisy pod pismem sygn. akt 47/15, brak pieczęci nagłówkowej sądu właściwego do załatwienia sprawy i jego adresu pocztowego, co oznacza, że tzw. "sędziowie"podszywają się bezprawnie pod organ PAŃSTWA POLSKIEGO, dlatego że nie moga mieć i nie mają ważnych powołań na stanowiska, za które mają płacone ze SKARBU PAŃSTWA POLSKIEGO (żaden organ na terytorium POLSKI, nie ma ważnej pieczęci urzędowej (okrągłej)) i dlatego nie mogą składać podpisów służbowych, nie mogą posługiwać się pieczęcią nagłówkową organu właściwego do załatwienia sprawy, a tylko składają podpisy prywatne, na zwykłej kartce papieru. Straszna draka!!

 

Poniżej przedstawiam kolejny dowód dołączony przez LOWPORO, w komentarzu do tego posta, na okoliczność że Trybunał Konstytucyjny, o którego wpływy wiodą boje żydki polskojęzyczne, jest prywatną firmą upadłego systemu na usługach żydowskiego okupanta na terytorium POLSKI.

 

Dowód z komentarza pod niżej podanym linkiem, którego treść również zacytowałam poniżej (zielony tekst). 

http://trzcinska.neon24.pl/post/130317,walka-o-zydowska-prywatna-firme-trybunal-konstytucyjny#comment_1287303, 

"Trybunał Konstytucyjny to prywatna firma upadłego systemu na usługach żydowskiego okupanta!


Oto poniżej wypis z UPIK w Waszyngtonie jako dowód, że Trybunał Konstytucyjny to prywatna firma handlowa zarejestrowana pod nr. 423137105, tak jak i wszystkie inne firmy symulujące instytucje państwowe w Polsce i na świecie. 

Świat nadal jest jednym wielkim przedsiębiorstwem, pomimo ogłoszenia 25.12.2012r. upadku prywatnego niewolniczego systemu zdelegalizowanej władzy Trój-Korony z Watykanem na czele. 

Każdy z nas jako Suweren ma prawo i obowiązek demontować stary, upadły system !

Każda osoba, a w szczególności istniejący personel służb wojskowych, której przysięga została anulowana przez zamknięcie korporacji dla której pracowała może być związana" Swiadomie, dobrowolnie oraz działajac w dobrej wierze " z OPPT "jako pomocnicy... po to, aby ochraniać i służyć istotom Naszego Stwórcy"

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130218,zakonczmy-zmowe-firm-pocztowych-z-okupantem 
http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129139,o-odszkodowania-za-okradanie-i-zniewalanie-polakow 

► Home► UPIK® datensatz
UPIK® Datensatz - L

L Eingetragener Firmenname TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil 
L D-U-N-S® Nummer 423137105
L Geschäftssitz Al. Jana Chrystiana Szucha 12a
L Postleitzahl 00-918
L Postalische Stadt Warszawa
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer 
Postfach Stadt 
L Telefon Nummer 226574547
Fax Nummer 
Name Hauptverantwortlicher "

Wszystkie osoby pozorujące sędziów Trybunału Konstytucyjnego na terytorium POLSKI, są według mnie żydami (innych możliwości - brak), wykonującymi w swojej pracu nakazy/zakazy Talmudu:

 

Żyd jako sędzia obowiązany jest brać stronę żyda przeciwko gojowi, jak uczy Baba Kamma 113a.

 

Żyd nie może świadczyć w sądzie gojowskim na niekorzyść żyda, ale może świadczyć na niekorzyść goja(Choszen Hamiszpat§ 28, art. 3 i 4)”

 

Powstaje pytanie: czy żyd może być sędzią na terytorium POLSKI, gdzie według żydowskiego Talmudu rdzenna ludność POLSKI – to goje?

 

Ponieważ osoby pozorujące sędziów Trybunału Konstytucyjnego z rozmysłem oszukują NARÓD POLSKI, to muszą zostać ukarane i zwrócić wszystkie pobrane dotąd bezprawnie uposażenia do SKARBU PAŃSTWA POLSKIEGO ex-tunc (wstecz)! #takaprawda

 

Według mnie, na podstawie Talmudu i z uwagi na nakazy/zakazy Izraela skierowane do okupacyjnego żydowskiego rządu na terytorium POLSKI, został również sfabrykowany wyrok TK z 10 grudnia 2014 r. w sprawie uboju rytualnego POLSKICH zwierząt (sygn. akt K 52/13). przez prywatną żydowską firmę, podszywającą się pod organ PAŃSTWA POLSKIEGO - jako Trybunał Konstytucyjny.

 

Z powyżej przytoczonych przykładów, wynika że bezczelność żydów na terytorium POLSKI, bezprawność ich działania, bezkarność, można powiedzieć że nie zna już granic i woła wręcz o pomstę do NIEBA!

 

Autor: Krystyna Trzcińska