Ratunkiem dla POLAKÓW rdzennych i POLSKI przed żydowską agresją na terytorium POLSKI, są Konwencje Genewskie.

 

Konwencje Genewskie w sprawie terytorium okupowanej przez żydów POLSKI https://www.facebook.com/notes/krystyna-trzcinska/konwencje-genewskie-w-sprawie-terytorium-okupowanej-przez-%C5%BCyd%C3%B3w-polski/577771422360756

Faktem niepodważalnym jest, że obecnie Polska jest pod nieformalną żydowską okupacją.

Z powodu że POLSKA jest pod nieformalną żydowską okupacją, to POLAKOM rdzennym, zgodnie z Konwencjami Genewskimi, przysługuje ochrona przed wrogimi zadziałaniami żydowskiego okupanta.  

1. Nieważne, czy Ukraina odda nam 4 mld złotych – wysoki urzędnik PiS-owskiego MSZhttps://forumemjot.wordpress.com/2016/01/05/niewazne-czy-ukraina-odda-nam-4-mld-zlotych-wysoki-urzednik-pis-owskiego-msz/ 

2. PiS: Żurawski vel Grajewski MSZ: warto poświęcić świadczenia dla Polaków na Wyspach w imię obrony przed Rosją https://forumemjot.wordpress.com/2016/01/05/zurawski-vel-grajewski-msz-warto-poswiecic-swiadczenia-dla-polakow-na-wyspach-w-imie-obrony-przed-rosja/

IV Konwencja Genewska (pobierz plik .pdf) bit.ly/1mIsnCc

IV Konwencja Genewska o Ochronie Osób Cywilnych Podczas Wojny została podpisana dnia 12 sierpnia 1949 Przez Pełnomocników Rządów reprezentowanych na Konferencji Dyplomatycznej, która obradowała w Genewie od 21 kwietnia do 12 sierpnia 1949 .

Zabrania:

1. zmuszania, bądź nakłaniania ludności cywilnej do służby wojskowej w siłach zbrojnych przeciwnika,
2. przymusowego przesiedlania ludności cywilnej z terytoriów okupowanych,
3. deportacji lub przesiedlania własnej ludności cywilnej na terytorium okupowane,
4. rabunku i brania zakładników.

Zobowiązuje:

1. do zapewnienia ludności cywilnej podstawowego minimum warunków egzystencji (bytowania i wyżywienia),
2. do traktowania jej w sposób humanitarny,
3. do otoczenia troską osób potrzebujących pomocy,
4. do poszanowania dóbr i urządzeń niezbędnych dla przetrwania ludności cywilnej,
5. do poszanowania godności, honoru, praw rodziny, przekonań, praktyk religijnych, zwyczajów i obyczajów ludności cywilnej.

Protokoły dodatkowe I i II z 1977 r. do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949

Rozwijają postanowienia konwencji genewskich. Wynika z nich zasada ograniczenia stron konfliktu w stosowaniu metod i środków szkodzenia nieprzyjacielowi.

Protokół Dodatkowy I:
zabrania się atakowania ludności cywilnej
zabrania się atakowania szpitali i innych urządzeń służących opiece nad rannymi i chorymi
zabrania się atakowania obiektów bez ich rozróżnienia oraz niszczenia dóbr niezbędnych do przetrwania ludności (np. zakładów pracy)
zabrania się stosowania w walce metod i środków powodujących zbędne cierpienia oraz długotrwałe i poważne szkody w środowisku naturalnym
stanowi podstawę prawną do powołania i działania organizacji i instytucji obrony cywilnej

Protokół Dodatkowy II:

Dokument ten jest rozwinięciem postanowień artykułu 3, wspólnego dla czterech Konwencji Genewskich. Protokół obowiązuje strony konfliktu toczącego sie wewnątrz jednego państwa i upoważnia do niesienia pomocy osobom poszkodowanym, zapewniając minimum praw humanitarnych.

Jako MOCARSTWO OPIEKUŃCZE (zagwarantowane konwencjami genewskimi bit.ly/1mIsnCc)POLACY rdzenni wybierają ROSJĘ i CHINY

Dlatego też, POLACY rdzenni nie są zainteresowani udzielaniem pomocy finansowej żydowskim okupantom zarówno POLSKI jak i Ukrainy.

Należy pamiętać też, że znaczna cześć tzw. Ukrainy, jest terytorium POLSKI.

POLSKA od 1927 r. (bezskuteczne rozporządzenie o godle), nie posiada prawomocnych symboli narodowych z winy masonów/żydków, którzy je podstępnie, nielegalnie podmienili, dodając przy braku upoważnienia, elementy masońsko/żydowskie do symboli narodowych POLSKI, co czyni te czynności jako bezskuteczne, co oznacza że rozporządzenie o godle z 1927 r. jest bezskuteczne ex-tunc (wstecz) do dadal. Tym samym i Konstytucje oparte na bezskutecznym rozporzadzeniu o godle, są bezskuteczne do nadal, co znaczy że nie podlegaja wykonaniu. Na podstawie sfabrykowanej Konstytucji RP, nikt nie może sobie wywodzić jakichkolwiek skutków prawnych mających moc władczą, czyli że pisma podpisane przez żydowskich tzw. prezydentów, nie podlegają wykonaniu!

POLSKA z winy podstępu masonów/żydków, nie posiada  prawomocnych symboli narodowych, co powoduje ten skutek, że praktycznie jest w stanie zawieszenia bytu.

POLSKA posiada swoje terytorium, ale nie posiada prawomocnych symboli narodowych, który to brak w każdej chwili podlega uzupełnieniu i wtedy byt POLSKI zostanie odwieszony, a POLACY przejmą w całości, w sposób pokojowy (bezkrwawy) rządy w POLSCE (nadzór Mocarstw Opiekuńczych), a żydów oczywiście POLACY rdzenni wypędzą z POLSKI: jak stoją donikąd, a największych szkodników, wrogów POLSKI i POLAKÓW umieszczą w więzieniu, w celu wykonania wyroków śmierci na podstawie ustawy, której treść została umieszczona poniżej w zał. 1.

Innych możliwości rozliczenia żydków polskojęzycznych i tych z wyłudzonym obywatelstwem POLSKIM - brak!

Co oznacza, zacytowane w powyższej grafice "stwierdzenie"?

"rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej, wydane z mocą ustawy, nie podlegają co do swej ważności badaniu sądu, i to zarówno co do swej wewnętrznej treści, jak i warunków uprawniających Prezydenta do wydania rozporządzenia".

Stwierdzenie takie oznacza że rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej nie mają mocy władczej!! "Stwierdzenie" jest oświadczeniem wiedzy, nie rozstrzyga. Tylko "rozstrzygnięcie" jest oświadczeniem woli,  ma moc władczą i podlega wykonaniu. Jeśli rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej nie podlegają, co do swej ważności badaniu sądu, tzn. że te rozporządzenia z powodów ich wad formalnych są bezskuteczne, czyli że nie są aktami prawnymi, nie podlegają wykonaniu, uchyleniu, zamianie. Co znaczy, że między innymi i rozporządzenie z mocą ustawy z 1927 r. tzw. Prezydenta Rzeczpospolitej (Mościckiego) - o godle, jest bezskuteczne, nie ma mocy władczej, nie podlega wykonaniu.

A to znaczy, że również wszystkie Konstytucje RP od 1927 r., czyli od daty bezskutecznego rozporządzenia o godle, są bezskuteczne, czyli że żaden tzw. Prezydent na terytorium POLSKI, faktycznie nie był prezydentem, nie mógł więc wydawać ważnych aktów prawnych. Żadnemu dotychczasowemu masońsko/żydowskiemu tzw. prezydentowi (innych nie było) nie przysługuje emerytura  na terytorium POLSKI, gdyż zgodnie z prawdą obiektywną, działali na rzecz masońsko/żydowskiej mafii zainstalowanej na terytorium POLSKI, w wyniku talmudycznego: podstępu, przestępstwa. 

Z zacytowaanego wyżej stwierdzenia sądu wynika że zgodnie z prawdą obiektywną Ignacy Mościcki, z powodów formalnych w ogóle nie był Prezydentem Rzeczpospolitej.

Józef Piłsudski z powodów wad formalnych dokumentów sfabrykowanych, też był nikim dla POLAKÓW. To tylko żydowska hucpa i zakłamanie, podstęp, masonów/żydków doprowadził do ich rozpasania w POLSCE, co mało brakowało, a mogło doprowadzić do pozbawienia POLAKÓW naszego terytorium, wskutek poddania go przez masonów/żydków pod rządy NWO!! 

Fakt nie posiadania przez Polskę prawomocnych symboli narodowych wykorzystali masoni/żydzi do pozbawienia POLAKÓW rdzennych ostatecznie i terytorium POLSKI, wskutek żydowskiej okupacji, w sytuacji gdy POLSKA jest faktycznie, jako państwo w stanie zawieszenia bytu, do czasu aż POLACY rdzenni opracują heraldyczne, uzgodnią i uprawomocnią, symbole narodowe Polski. Tylko w ten pokojowy/bezkrwawy sposób, POLACY mogą przerwać żydowską okupację na terytorium POLSKI, korzystając przy tym z pomocy pokojowej, Mocarstw Opiekuńczych Rosji i Chin.

Do czasu nim POLACY rdzenni uprawomocnią swoje symbole narodowe, My POLACY już teraz potrzebujemy  pomocy Mocarstwa Opiekuńczego, co gwarantują konwencje genewskie, a z której to pomocy POLACY nie mogą zrezygnować!

Po uprawomocnieniu przez rdzennych POLAKÓW symboli narodowych, za wszystkie szkody materialne i niematerialne wyrządzone w tym okresie POLSCE, masoni/żydzi muszą POLSCE zapłacić wraz z żądanymi odsetkami ex-tunc (wstecz). 

Dlatego nie jest w interesie POLSKI udzielanie pomocy finansowej tzw. Ukrainie (jako państwo nieistnieje), terytorium okupowane przez żydów, gdyż POLACY mają bezwzględny obowiązek po uprawomocnieniu swoich symboli narodowych, wrócić do granic POLSKI, sprzed daty bezskutecznego rozporządzenia o godle z 1927 r. (innych możliwości brak!).

Kiedy POLSKA była/jest w stanie zawieszenia bytu, nikt nie mógł zmieniać granic POLSKI, gdyż nikt nie był władny reprezentować skutecznie POLSKI!!

Okupant żydowski, obecnie PiS, chce przeprowadzić utrzymanie POLSKI pod żydowską okupacją, za POLAKÓW rdzennych pieniądze.

Nie dość że żydy w POLSCE pasożytują na POLAKACH, to jeszcze kradną POLAKOM rdzennym pieniądze, dla żydków na Ukrainie. 

Uprzedzam żydków zarówno polskojęzycznych jak i tych zamieszkałych obecnie na Ukrainie, że tzw. Ukraina w części jest terytorium POLSKI, a ustawa z dnia 18 marca 1921 roku - o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez urzędników, jest nadal ważna, gdyż do chwili obecnej, kiedy POLSKA jest nadal w stanie zawieszenia bytu, to nikt nie był władny na terytorium POLSKI wydać ani jednego ważnego aktu prawnego podlegającego wykonaniu, w tym i nikt nie był władny, kompetentny do podpisania umowy w sprawie pożyczenia przez POLSKĘ 4 mld żydowskiej tzw. Ukrainie! 

Tym samym nikt nie był władny, w żadnym okresie uchylić ustawy o zwalczaniu przestępstw. 

zał. 1 ustawa z dnia 18 marca 1921 r. - o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez urzędników

 

Uprzedzam żydków polskojęzycznych, że powyższa ustawa będzie wykonywana na żydach polskojęzycznych, żeby potem nie było zdziwienia.

 Autor: Krystyna Trzcinska