„(..)Krótko mówiąc: władza suwerenna nie potrzebuje prawa, by ustanowić porządek prawny (Schmitt 2000, s. 39) (..)”. Przemoc władzy - prawomocność i prawo do sprawiedliwości według Jacques’a Derridy http://bit.ly/1HCj5eh

"Wprowadzenie stanu wyjątkowego (stanu najwyższej konieczności, zagrożenia dla państwa) stawia pytanie o podmiot suwerenności, którego faktyczne kompetencje są niczym nieograniczone, ponieważ rozwijają się w stanie bezprawia". 

 

Z dniem 10.05.2015 r. w I turze tzw „wyborów” prezydenckich, obecna masońsko/żydowska władza na terytorium POLSKI została zdelegitymizowana.

Co to znaczy? 

Zdelegitymizowana „władza” masońsko/żydowska na terytorium POLSKI od dnia 10.05.2015 r. jako że nie została potwierdzona jej legalność (frekwencja wyborów poniżej 50%), to nie jest władzą prawomocną. A to znaczy, że zdelegitymizowana dnia 10.05.2015 r. w I turze „wyborów” prezydenckich, masońsko/żydowska „władza” na terytorium POLSKI nie ma upoważnienia suwerena (społeczeństwa POLSKIEGO) do stanowienia prawa (władza ustawodawcza) i jego wykonywania (władza wykonawcza i sądownicza).

 

Fakt ten wynika bezpośrednio z definicji legitymizacji prawa.

 

Legitymizacja prawa http://pl.wikipedia.org/wiki/Legitymizacja_prawa

 

Legitymizacja prawa - uzasadnienie  obowiązywania prawa  oraz uznawania go za prawowite. Legitymizacja prawa jest zwykle ściśle wiązana z legitymizacją władzy. Zamiennie z terminem legitymacji, używa się niekiedy takich pojęć jak  usprawiedliwienie,uprawomocnienie czy  uzasadnienie mocy obowiązującej. Nie zawsze jednak te terminy są synonimami.

 

Fakt zdelegitymizowania z dniem 10.05.2015 r. nielegalnej, masonsko/żydowskiej władzy na terytorium POLSKI, wymusza na sewerenie (społeczeństwie) obywatelskie nieposłuszeństwo, w celu przejęcia władzy przez suwerena (przez rdzenną ludność POLSKI, czyli NARÓD POLSKI.

 

Obywatelskie nieposłuszeństwo http://sciaga.pl/tekst/102034-103-obywatelskie-nieposluszenstwo

 

Obywatelskie nieposłuszeństwo jest to świadomy, otwarty, dokonany bez użycia przemocy, akt złamania obowiązujących norm prawnych przez obywateli, który ma doprowadzić do zmiany niesprawiedliwych przepisów prawa i związanych z nimi decyzji władz. Protestujący zakładają przy tym gotowość do spokojnego przyjęcia wszelkich grożących im za to represji.
Tak brzmi definicja obywatelskiego nieposłuszeństwa. Znamy wielu sławnych ludzi, którzy stosując obywatelskie nieposłuszeństwo przeciwstawiali się prawu. Pierwszymi i najczęstszymi przykładami tego procederu była odmowa płacenia podatków, czego prekursorem jest Henry David Thoreau. Odmówił płacenia podatków na wojnę prostestując przeciw niewolnictwu, prześladowaniu i przeciw amerykańskiej inwazji na Meksyk.

 

Znana jest również historia Mahatmy Gandhiego, który walczył o niepodległość Indii, właśnie sposobami obywatelskiego nieposłuszeństwa (demonstracje, pochody, odmowa posłuszeństwa władzom). Jednak miał też inne cele takie jak  walka  o prawa dla robotników i chłopów.
Ważną postacią w historii obywatelskiego nieposłuszeństwa jest Martin Luther King, Afroamerykanin, który walczył o prawa dla czarnej ludności USA. Sławne stały się organizowane przez niego strajki okupacyjne (tzw. sit-ins), podczas których Murzyni zajmowali miejsca przeznaczone dla Białych.

 

W historii naszego kraju również można znaleźć wiele przykładów obywatelskiego nieposłuszeństwa. Ze starszej historii warto wspomnieć Tadeusza Rejtana, który sprzeciwiając się konfederacji okupował salę sejmową, czy nawet tarasował przejście własnym ciałem.
Istnieją różne rodzaje obywatelskiego nieposłuszeństwa. W czasie stanu wojennego ludność polska starała się protestować poprzez noszenie czarnych ubrań czy przypinanie sobie małych oporników (jako symbol oporu przeciw władzy). Nawet młodzież w naszym wieku protestowała. Każdego trzynastego dnia  miesiąca  na długiej przerwie w szkole nikt nic nie mówił, panowała cisza. Trudno to sobie wyobrazić by w dużej szkole na przerwie było cicho jak makiem zasiał. Znany jest również protest wielkich aktorów tamtych czasów – po prostu nie występowali w telewizji. Kiedy jakaś znana osoba opowiedziała się publicznie za stanem wojennym zwykli ludzie okazywali jej pogardę. Tak było w przypadku pisarki Haliny Auderskiej. Dzień po oficjalnym oświadczeniu znalazła pod drzwiami swojego mieszkania swoje książki. Ludzie po prostu je odnieśli.
Robotnicy w Stoczni Gdańskiej przyjęli formę protestu bardziej otwartą.
Głodówka też jest rodzajem obywatelskiego nieposłuszeństwa”.

 

Dlatego suweren (społeczeństwo) POLSKI , z dniem 01.06.2015 r. wprowadza –stan wyjątkowy, w oparciu o obowiązujący NARÓD POLSKI – dekret Tadeusza Cichockiego (zał. 1)

 

zał. 1. 

 

 

 

Poniżej przedstawiam kilka definicji znaczenia słowa – suweren:

 

Suweren(społeczeństwo)http://pl.wikipedia.org/wiki/Suweren_(spo%C5%82ecze%C5%84stwo)

Suweren (fr. souverain, najwyższy i ang. sovereign, suwerenny) – podmiot sprawujący niezależną władzę zwierzchnią.

 

Suwerenhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Suweren

suweren – podmiot sprawujący niezależną władzę zwierzchnią

 

Suwerenhttp://metapedia.konserwatyzm.pl/wiki/Suweren

Suweren - to osoba lub instytucja sprawująca w państwie ŕ suwerenność; osoba lub instytucja uprawniona do podjęcia ostatecznej decyzji politycznej w państwie.

Współczesna liberalna demokracja w istocie zlikwidowała samo pojęcie suwerena. Deklarowany we wszystkich współczesnych konstytucjach jako suweren lud (naród) jest nim iluzorycznie. System parlamentarny sprzyja powstawaniu koterii i frakcji, czyli oligarchizacji władzy, systemowi plutokratycznemu. Uznanie wyższości ŕ praw człowieka – cechujące powojenne państwa demokratyczne – ograniczając wolę suwerena, w rzeczywistości zlikwidowały samo pojęcia „suwerena” jako osoby lub instytucji podejmującej swobodnie wszelkie decyzje polityczne, teraz ograniczone przez prawa rzekomo uprzednie, a posiadane przez wszystkich ludzi. Zasada trójpodziału zlikwidowała samą zasadę suwerenności, czyli jedność decyzyjną. W praktyce oznacza to, że ideologia suwerenności narodu (ludu) nie jest realizowana w praktyce, stanowiąc jedynie pustą prawną formułę konstytucyjną i legitymizując system, gdzie autentyczny suweren został zastąpiony przez rozmaite układy partyjne, towarzyskie i lobbystyczne. Wielu wybitnych teoretyków państwa i prawa XX wieku (Carl Schmitt, Charles Maurras) w unicestwieniu pojęcia „suwerena” dostrzegało zasadniczą przyczynę kryzysu współczesnej teorii państwa i wydania instytucji państwowych na łup partyjno-plutokratycznych oligarchii.

 

Czyli, że z dniem 01.06.2015 r. na terytorium POLSKI obowiązuje - władza suwerena!!

 

Władza suwerenna nie potrzebuje prawa, by ustanowić porządek prawny (Schmitt 2000, s. 39).

 

Definicja władzy suwerenahttp://zapytaj.onet.pl/Category/006,011/2,15806509,Co_to_znaczy_wladza_zwierzchnia.html

 

Władza suwerenna - władza zwierzchnia w kraju. Niezależna od jakiejkolwiek innej władzy zewnętrznej. Władza państwa suwerennego nie podlega żadnej innej władzy poza narodem (ogółem obywateli). Państwo zachowuje suwerenność wewnętrzną, jeśli jego instytucje są niezależne w podejmowaniu decyzji od innych organizacji działających na jego terytorium. Suwerenność zewnętrzna oznacza, że państwo może dobrowolnie nawiązywać równorzędne stosunki z innymi państwami, być członkiem swobodnie wybranych organizacji międzynarodowych.

 

 Art. 4. Konstytucji RP
1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

 

Wprowadzenie przez suwerena z dniem 01.06.2015 r. stanu wyjątkowego, uzsadnia filozofia prawa i teoria państwa i prawa.

 

Filozofia prawa

http://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia_prawa

 

Filozofia prawajest bardziej ogólna i abstrakcyjna. Bada istotę prawa, jego podstawy ontologiczne, założenia epistemologiczne i aksjologiczne. Często ma charakter normatywny,zajmując się prawem takim, jak być powinno. Tradycja filozoficznej refleksji nad prawem sięgastarożytności.

 

Teoria prawa

http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_prawa

 

Uzasadnienie na okoliczność wprowadzenia przez suwerena z dniem 01.06.2015 r. stanu wyjątkowego, można znaleźć w poniższym opracowaniu:

 

Przemoc władzy - prawomocność i prawo do sprawiedliwości według Jacques’a Derridy http://bit.ly/1HCj5eh

 

Poniżej przedstawiam fragmenty z tego linka: http://bit.ly/1HCj5eh

 

Suwerenność - czyli zdolność do zawieszenia normy i wprowadzenia stanu wyjątkowego - jest w pewnym sensie pojęciem granicznym, gdyż dotyczy sytuacji ostatecznych. „Ten, kto decyduje o stanie wyjątkowym, jest suwerenny" (Schmitt 2000, s. 33).

 

To dopiero stan wyjątkowy (stan najwyższej konieczności, zagrożenia dla państwa) stawia pytanie o podmiot suwerenności, którego faktyczne kompetencje są niczym nieograniczone, ponieważ rozwijają się w stanie bezprawia. Oczywiście można natychmiast zadać pytanie, czy norma jest w tym momencie tylko zawieszona, czy też znika bezpowrotnie. Suweren stoi ponad prawem, ale nadal pozostaje wobec niego w jakimś stosunku; jego bezpośrednim celem jest wytworzenie i narzucenie ładu w imię chronienia całości, jaką jest państwo. Paradoks suwerenności opisany przez Carla Schmitta (2000) polega na tym, że decyzja prawodawcy ustalająca, co jest normą, musi zapaść poza prawem, a granice porządku/ładu/sensu, do jakiego się odwołuje, nie mają charakteru prawnego. Paradoks polegałby na tym, że cały system działa tylko dzięki założeniu o możliwości absolutnej suwerenności, które to założenie stoi w sprzeczności (jest wykluczonym przez nie wyjątkiem)

 

Krótko mówiąc: władza suwerenna nie potrzebuje prawa, by ustanowić porządek prawny (Schmitt 2000, s. 39). Interesujące w koncepcji Schmitta i znaczące dla Derridy jest założenie, że atrybut suwerenności przynależy aktowi decyzji. Decyzja o stanie wyjątkowym to decyzja par excellence. Taka decyzja - bez względu na to, jaki rodzaj podmiotu ją podejmuje (indywidualny czy zbiorowy) - jest tak naprawdę wa¬ runkiem koniecznym funkcjonowania systemu prawnego jako spójnej całości. Istotę decyzjonizmu oddaje zdanie: „każda forma porządku zrodzona jest przez decyzję" (Schmitt 2000, s. 36). Z tego wynika, że pojęcie „ład prawny" zawie¬ ra w sobie dwa heteronomiczne (pochodzące z różnych porządków) elementy: samą decyzję i normę. Rozumowanie to wykorzysta Derrida pokazując, że moment decyzji jest jedyną szczeliną w systemie prawnym, przez którą może się przebić „światło" sprawiedliwości (oczywiście sprawiedliwości traktowanej jako idea regulatywna, a nie pojęcie prawne). Impulsem do napisania tekstu analizującego „mistyczne źródło władzy" wydaje się przede wszystkim niejasność związana ze źródłem prawomocno¬ ści prawa i jego „ukrytej", nieujawnianej wprost przemocy, która ma charak¬ ter symboliczny

 

3 . Derrida wskazuje prowokacyjnie, że demokratyczny waru¬ nek równości wobec prawa, aby działać i chronić, musi zrównać wszystkich obywateli do jednej miary. Zdolność poddania się mocy symbolicznego prawa (czyli bycia pełnym obywatelem) jest warunkiem zdobycia politycznej wol¬ ności, rozumianej jako zdolność do wypowiedzenia się, publicznego zabrania głosu i bycia usłyszanym.

 

Chodzi tu oczywiście o tradycyjnie pojęty obraz władzy prawno-instytucjonalnej, która opiera się na zakazach i ograniczeniach wpisanych w system prawny. Sprawiedliwość ujawnia się poza systemem prawa, co w tym momencie pozwala ją utożsamić jako źródło oporu wobec władzy.

 

Dekonstrukcja jest sprawiedliwością - pisze wprost Derrida (1994, s. 35).

 

Oznacza to, że jest ona czymś w rodzaju krytycznej świadomości podważającej naiwną wiarę w bezpośrednią oczywistość praw, reguł i norm, które są zawsze artefaktami historycznymi o ograniczonym zakresie działania ze względu na nieujawnione założenia”.

 

Literatura:

  1. Post-Structuralism and Law, Basil Black- well, New York. Schmitt Carl (2000): Teologia polityczna i inne pisma, Fundacja im. Stefana Batorego, Znak, Kraków - Warszawa. 196

 

Autor: Krystyna Trzcinska