Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
160 postów 2742 komentarze

Rozliczmy specsłużby i wymiar sprawiedliwości

Krystyna Trzcińska - projektant/programista komputerów

Bojkot II tury wyborów, zakończony Polską Rewolucją Narodową

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Charles Tilly. Rezultatem rewolucyjnym jest wymiana jednej grupy posiadającej władzę na inną. (władza na środkami produkcji, symbolami, rządem).

Naród POLSKI już w I turze zdelegitymizował ( pozbawił domniemania prawdziwości i zgodności z prawem: legalności i prawomocności) obecną nielegalną "władzę" masońsko/żydowską pasożytujacą na terytorium POLSKI, na POLAKACH (rasowych).

Dowód: Pierwsze głosowanie

http://prezydent2015.pkw.gov.pl/

 

Liczba obwodów

27817

Liczba obwodów z których spłynęły dane

27817

Liczba uprawnionych do głosowania

30688570

Liczba kart ważnych

15023886

Frekwencja

48.96%

Bezwzględny obowiązek ciążący na NARODZIE POLSKIM (rasowym) bojkotu II tury wyborów tzw. „prezydenckich”, wynika z faktu, że już w I turze masońsko/żydowskich „wyborów”, NARÓD POLSKI zdelegitymizował obecną „władzę”, czyli pozbawił ją na terytorium POLSKI: legalności i prawomocności, czego dowodzi oficjalna frekwencja 48,96%, a rzekomo faktyczna frekwencja wynosiła tylko 30%, co już świadczy o:

 • zdelegitymizowaniu  istniejącego porządku, zasad, norm, obecnej ekipy rządzącej,
 •  zakwestionowaniu prawomocności i sprawiedliwości, rządzenia i dystrybucji dóbr,

 • ogromnym stopiu krytycyzmu masońsko/żydowskiej „władzy” na terytorium POLSKI, co wpływa na bezwarunkową skłonność NARODU POLSKIEGO (rasowego) do zachowań aktywnych, w celu przejęcia władzy w drodze bezkrwawej, pokojowej - POLSKIEJ REWOLUCJI NARODOWEJ,

 • (że) tzw. masońsko/żydowskie elity „rządzące”, traktowane są przez (rasowych) POLAKÓW, jako wróg „koniecznych” zmian, polegających na konieczności przejęcia przez NARÓD POLSKI (rdzenny/rasowy), w całości władzy i rządów na terytorium POLSKI.

Naród POLSKI ma juz swego Przywócę, który z dniem 01.06.2015 r. przejmuje władzę na terytorium POLSKI. 

http://sjp.pwn.pl/sjp/bojkot;2552438.html

BOJKOT -  zerwanie stosunków z jakimś państwem, organizacją czy osobą w celu wywarcia nacisku lub wyrażenia protestu”

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bojkot

Bojkot  (ang.  boycott) - częściowe lub całkowite zerwanie kontaktów handlowych lub stosunków dyplomatycznych  z firmą,  organizacją  lub państwem. Bojkot stosuje się w celu wyrażenia protestu lub wywarcia presji (wymuszenia ustępstw). Bojkot tzn. lekceważyć kogoś lub coś, podważać jego rację lub poglądy”.

Nazwa bojkot pochodzi od nazwiska Charlesa Boycotta, zarządcy majątku w hrabstwie Mayo  w Irlandii, który w 1880 r. odmówił swoim dzierżawcom zmniejszenia czynszu, co spowodowało, że wszyscy okoliczni mieszkańcy zerwali z nim stosunki zawodowe i towarzyskie, a przedsiębiorcy zaczęli odmawiać mu świadczenia usług i sprzedaży produktów'.

 

http://bojkot-wyborow.blogspot.com/2010/06/dlaczego-anarchisci-nie-gosuja.html#more

 „Całą prawdę o głosowaniu da się streścić w jednym zdaniu: głosując, oddajesz innym władzę nad samym sobą. Wybierając jednego bądź wielu panów, niezależnie czy na krótko czy na długo, rezygnujesz z własnej wolności.

Jakakolwiek osoba, którą wyniesiesz na tron, na fotel prezydencki, czy na jakikolwiek stołek, będzie twoim panem. Tą właśnie osobę wynosisz ponad prawo, gdyż to ona będzie miała władzę stanowienia prawa i pilnowania, abyś właśnie Ty musiał go przestrzegać. ona będzie miała władzę stanowienia prawa i pilnowania, abyś właśnie Ty musiał go przestrzegać”.

 

http://bojkot-wyborow.blogspot.com/2010/06/gosowanie-to-jest-to.html#more

Bojkotuje wybory bo opowiadam się za głębokimi zmianami, bo nie chce dawać przyzwolenia politykom na ich działania. Nie głosuje, bo jestem odpowiedzialny i nie chce np. by rząd któremu dałem legitymizacje bombardował Irak. Jedyną pewność, że tak się nie stanie, daje mi bojkot wyborów. Bombardowania, likwidacja szpitali, cięcia socjalne obywają się nie w moim imieniu”.

Charles Tilly. Rezultatem rewolucyjnym jest wymiana jednej grupy posiadającej władzę na inną. (władza na środkami produkcji, symbolami, rządem).

Peter Aman:Rewolucja pojawia się wtedy, gdy więcej niż jeden blok władzy jest postrzegany przez część ludności jako legalny, a kończy, gdy zostaje tylko jeden blok władzy.

Początkowa dwuwładza jest charakterystyczna na każdej rewolucji.

Wspólnym mianownikiem rewolucji jest aktywna obecność mas ludowych.

 

 

Poniżej trochę teorii – rewolucji

rewolucje.doc – teoriapolityki.pl http://bit.ly/1JHsaY5

 

Geneza procesów rewolucyjnych: sensu stricte

 

Barrongton Moore. Cztery warunki wstępne większych rewolucji:

 • utrata przez elitę kontroli nad armią, policją i innymi aparatami przemocy,

 • pojawienie się ostrych konfliktów interesów wewnątrz klas dominujących,

 • rozwój szerokiego sprzeciwu wobec przeważających sposobów myślenia i dominujących wyjaśnień i uzasadnień ludzkiego cierpienia,

 • mobilizacja mas rewolucyjnych, gwałtowne pogorszenie się warunków życia wraz ze wzrostem niedoli.

 

Potrzeby, nabierają kolektywnego wymiaru - poczucie wspólnoty.

Potrzeba wolności –od… i –do czegoś.

 • potrzeba sprawiedliwości,

 • poczucie niesprawiedliwości – gdy żadna uznanego uzasadnienia dla istniejących niesprawiedliwości,

 • eskalacja potrzeb w miarę rozwoju sytuacji rewolucyjnej,

 • potrzeby wzmacniane przez poczucie kolektywności,

 • aby powstała rewolucja (ruch społeczny) musi zaistnieć świadomość wspólnoty i subiektywna możliwość realizacji postulatów.

 

W jakich sytuacjach mają miejsce rewolucje?Jako czynnik wprowadzania niezbędnych zmian społecznych - gdy nie ma innych możliwości dokonania zmian. Geneza:

 • Sztywność systemu (brak zmian, adaptacji)

 • Brak ruchliwości (awansu)

 • Brak tolerancji dla innowacji i dewiacji

 • Niechęć panujących do przyswojenia nowych członków (brak cyrkulacji elit)

 • Brak spełniania przez system społecznych oczekiwań (subiektywne odczucia)

 • Niesprawność administracji (także raczej w sensie subiektywnego odbioru)

 • Dostrzeganie przez społeczeństwo konieczności zmian w istniejącym systemie

 • Pojawienie się przywódców kreślących rewolucyjne szanse, inspirujących, mobilizujących

 

Bezpośrednie przyczyny sytuacji rewolucyjnych:

 • pojawienie się konkurentów lub koalicji konkurentów wysuwających alternatywne żądania wyłącznej kontroli nad rządem,

 • poparcie tych żądań przez znaczną część ludności,

 • niezdolność lub niechęć przedstawicieli rządu do zlikwidowania alternatywnej koalicji i/lub poparcia dla jej żądań.

 

Jakie są bezpośrednie przyczyny rewolucji:

 • przyczyny natury politycznej, np.: brak praw politycznych pomimo rozbudzonych oczekiwań,

 • przyczyny natury społecznej, (sztywność systemu, brak możliwości zmian. Zmiana zagraża elitom, monocentryczność sytemu- brak interferencji, porozumienia, jasna oś konfliktu)

 • przyczyny natury ekonomicznej, np.: bieda, głód, wysokie bezrobocie itp,

 • przyczyny natury psychologicznej. Np.: poczucie deprywacji, jasna kwalifikacja wroga, itp.,

 

Rewolucja - (łac. revolutio – przewrót, obrót, powrót):

Gwałtowna przemiana zrywająca z przeszłością

 

Rewolucja polityczna: gwałtowne przejęcie władzy w państwie przez podmiot dotychczas jej pozbawiony, do której najczęściej dochodzi w drodze walki zbrojnej i które uruchamia głębokie zmiany społeczno-ekonomiczne struktury danego społeczeństwa.

 

W ujęciu potocznym:

Rewolucja, to proces gwałtownej zamiany w pewnej dziedzinie, radykalne przewartościowanie, np.: rewolucja przemysłowa, naukowa, kulturowa, seksualna itp.

 • Bardzo często kojarzony w ruchami lewicowymi, socjalistycznymi, komunistycznymi

 

W ujęciu naukowym - Rewolucja:

 1. Synonim pozaprawnej i radykalnej zmiany bez względu na jej charakter:

 • Charakter sytuacyjny i szeroko pojmowany

 1. Jako synonim zdobycia władzy przez ugrupowania lewicowe kosztem struktur tradycyjnej i konserwatywnej władzy (por. rewolucji francuskiej w później marksizmu):

 

Rewolucja ma charakter stricte polityczny o konsekwencjach ogólnosystemowych

 

Im większe w społeczeństwie asymetrie tym bardziej gwałtowna rewolucja

 

Gdy istnieją dostateczne powody, nawet błahe wydarzenie może być powodem rewolucji. „By wysadzić proch nie trzeba wcale wielkiej pochodni”

Rewolucja jako rywalizacja podmiotów

 

Lew Trocki. Cechą charakterystyczną sytuacji rewolucyjnej jest obecność więcej aniżeli jednego bloku kontrolującego znaczną część państwa. Początkowa dwuwładza jest charakterystyczna na każdej rewolucji.

 

Rewolucja permanentna. Ciągły i nieunikniony proces rewolucyjny. Klęska jednej rewolucji daje podwaliny pod następną. Ciągłe postępy. (L. Trocki)

 

Arystoteles: „Zaburzenia [rewolucje] powstają nie o drobnostki, ale z drobnostek, przedmiotem walki są jednak wielkie rzeczy”-

 

Peter Calwert. Rewolucja to:

 • Proces, w którym polityczne kierownictwo państwa ulega coraz dalszej dyskredytacji w oczach obywateli (ludu),

 • Zmiana rządu przy użyciu siły zbrojnej lub pod groźbą jej użycia,

 • Mit polityczny, który pochodzącemu z rewolucyjnych zmian przywództwu politycznemu nadaje krótkotrwały legalnego rządu państwowego.

 

P. Pacewicz: Rewolucja społeczna:

 • Zmiana podmiotu sprawującego władzę w systemach ekonomicznym, politycznym, socjalnym i kulturowym, albo też całościowa zmiana systemu ogólnospołecznego

 • Zmiany te maja charakter gwałtowny i jakościowy – zrywają dotychczasowe kierunki i mechanizmy rozwoju społecznego

 • Naruszanie lub niszczenie istniejącego porządku polityczno-prawnego

 • Zmiany są inicjowane przez dotychczas upośledzone grupy społeczne metodami przemocy

 • Zmiany motywowane są poczuciem deprywacji i wrogości wobec istniejącego systemu a zarazem pozytywną wizją nowego ładu społecznego

 

Peter Aman. Rewolucja pojawia się wtedy, gdy więcej niż jeden blok władzy jest postrzegany przez część ludności jako legalny, a kończy, gdy zostaje tylko jeden blok władzy.

 

Samuel Huntington. Rewolucja – szybka, fundamentalna i gwałtowana zmiana dominujących wartości i mitów społeczeństwa, instytucji politycznych, struktury społecznej, przywództwa, a także działalności i polityki rządu. – to definiowanie rewolucji przez pryzmat jej rezultatów.

 

Inne formy zmian elit rządzących:

 

 1. Przewrót polityczny

 • Zamach stanu jest spowodowany przez osoby władzy lub samych panujących.

 • Pucz jest dziełem politycznych outsiderów

 

 1. Rewolty, insurekcje: to często rewolucje nieudane, nierozwinięte

 • W ramach procesu rewolucyjnego mogą zachodzić także zmiany o charakterze puczu lub zamachu stanu.

 

J. Baszkiewicz.

 • Rewolucja prowadzi do istotnej zmiany klasowej podstawy systemu.

 • Pucz i zamach stanu zmieniają tylko układy personalne, mogą jednorazowo pogwałcić zasady ustroju, później wszystko wraca do normy, mogą wywrócić wszystkie instytucje polityczne bez zmian w klasowym panowaniu.

 • Rewolucja łączy zadania polityczne i socjalne.

 

Rewolucja a rewolta.

 • Rewolta nie chce zmieniać systemu, lecz w jego ramach uzyskać lepszą pozycję jakieś grupy. Nie proponuje alternatywy dla istniejącego porządku społecznego. Pragmatyczna miara sukcesu.

 • Rewolucja odnosi sukces. Rewolty, rebelie, insurekcje – nie. Te ostatnie mają znikomą świadomość programu - realistycznego programu rewolucyjnego. Nie potrafią także zorganizować na trwałe zdobytego terenu.

 

Rewolucja, jako rywalizacja podmiotów

 

Lew Trocki. Cechą charakterystyczną sytuacji rewolucyjnej jest obecność więcej aniżeli jednego bloku kontrolującego znaczną część państwa. Początkowa dwuwładza jest charakterystyczna na każdej rewolucji.

 

Rewolucja w koncepcjach marksistowskich:

 

Podstawowe założenia teorii konfliktu.

 • Im większa nierówność w podziale dóbr tym bardziej będzie narastał konflikt.

 • Świadomość własnych interesów grupowych sprzyja kwestionowaniu obecnego porządku.

 • Świadomość własnych interesów grupowych pojawia się gdy:

- zmiany wprowadzane przez zbiorowość dominującą rozrywają istniejące więzi pomiędzy podporządkowanymi,

- działania zbiorowości dominujących wywołują tendencję do alienacji,

- członkowie zbiorowości podporządkowanych mogą się swobodnie komunikować,

- zbiorowości podporządkowane mogą rozwijać jednoczącą ideologię.

 • Im większa świadomość własnych interesów tym większa możliwość organizacji i wybuch konfliktu.

 • Im wyższy stopień unifikacji ideologicznej podporządkowanych i bardziej rozwinięta struktura przywódcza tym większa polaryzacja grup.

 • Im wyższy stopień polaryzacji między grupami tym gwałtowniejszy późniejszy konflikt.

 • Im gwałtowniejszy konflikt tym większe zmiany struktury społecznej w wyniku konfliktu.

 

Rewolucja:

 • na skutek narastania sprzeczności w systemie (kapitaliści i robotnicy) dojdzie do wybuchu rewolucji,

 • rewolucja to jedyny sposób zmiany systemu kapitalistycznego,

 • rewolucje wybuchną szybciej w państwach gdzie rozrasta się klasa robotnicza,

 • rewolucja spowoduje radykalną zmianę stosunków własnościowych i powrót do społeczeństwa bezklasowego,

 • im większe w społeczeństwie asymetrie tym bardziej gwałtowna rewolucja,

 • w wyniku rewolucji państwo będzie obumierało, skończy się wyzysk klasowy,

 • etapem przejściowym miała być dyktatura proletariatu – awangardy robotniczej i rewolucyjnej,

 

P. Pacewicz. Psychologiczne podłoże procesów rewolucyjnych

 

Cztery procesy psychologiczne, które prowadzą do zachowań rewolucyjnych:

 • Spadek poczucia zaspokojenia potrzeb, (potrzeba – rozbieżność miedzy stanem oczekiwanym i realnym- to stan napięcia fizjologicznego i psychicznego

 • Marksiści uważali, że im gorsza sytuacja tym bliżej rewolucji.

 • A. de Tocqueville –im lepsza sytuacja tym bliżej rewolucji.

 • J. C. Davies - poprawa>spadek>rewolucja.

 

Wzrost poczucia politycznej efektywności.

 • jednostka musi wierzyć, że istniejący stan można zmodyfikować,

 • jednostka musi wierzyć, że może się do tego przyczynić.

 • niskie poczucie wpływu działa hamująco na aktywność - wyuczona bezradność.

 • rola poczucia wspólnoty – siła liczby - wpływa na poczucie możności.

 

Aktorzy rewolucji.

 • problem sterowności rewolucji. Proces emocjonalny a racjonalne planowanie,

 • hegemonia w rewolucji. Panowanie (władza polityczna, oparta na sile) a kierowanie (przywództwo intelektualne, moralne, „rząd dusz”),

 • siły motoryczne rewolucji (aktywnie działające wielkie masy ludzkie), rola poszczególnych klas: burżuazja, chłopstwo, drobnomieszczaństwo, warstwy plebejskie- klasa robotnicza, szlachta,1) rola mas a przywódcy, 2) bez warstw przywódczych (burżuazja, szlachta, inteligencja) szerokie masy nie są w stanie przeprowadzić rewolucji.

 • koalicja, jako siły wywołujące rewolucje: burżuazja, chłopstwo, klasa robotnicza. (sama burżuazja nie miałaby dość sił, za mało liczna osobowo).

 

Przebieg rewolucji.

 • Rewolucje wznoszące się i opadające.

 • Rola znużenia rewolucją, przywódcy, poszczególne klasy, szerokie masy.

 • Znużenie a realizacja partykularnych interesów.

 • Charakter projektu rewolucyjnego – radykalizm postulatów.

 

Rezultaty rewolucji:

 • Zwycięstwo i utrwalenie nowego porządku

 • Klęska- to zwycięstwo kontrrewolucji

 • Kompromis – wynik końcowy jest pochodny porozumienia między stronami – to synteza starego i nowego porządku   

Autor: Krystyna Trzcińska

KOMENTARZE

 • @japoniec 20:06:04 // 5* bojkot!!!//
  Tak. Japoniec nam zrobi rewolucję. (drugą pażdzierrnikową?) Z komisarzem, naną i partyzantem. Prawa ustanowi mecenas z kontrasem.:))) Będzie się Polakom żyło jak u wujka joe za piecem ---------------------------------------- //WIECZNA CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATERSKIM ŻOŁNIERZOM ARMII CZERWONEJ I ICH PRZYWÓDCY ! ! !
  nadużycie link skomentuj
  nana 28.01.2015 18:24:36//
 • @japoniec 20:22:46 //już cię tumanie za ataki skasowano mało ci troll.//
  ? -:)))
 • @nocny gryzoń 21:30:00 //za nową okupację, zbrodnie i nadreprezentację żydowską władz też podziękujesz?//
  Na to wygląda. są wdzięczni za to, ze Stalin ich nasłał na Polskę i oddał nasz kraj w chazarskie ręce. To są ci, lub obecnie ich potomkowie co za ochłapy z pańskiego stołu poszli pod ich rozkazy, by mordować, gnębić prawdziwych patriotów i likwidować Polskość naszego kraju , lub po prostu totalne przygłupy, które wierzą komuszej propagandzie, a są zbyt głupi by poznać prawdę.
 • Kazde wybory sa ustawione by wynik jest zawsze ten sam.Ulamek %
  roznicy.Nie ma znaczenia ilu uprawnionych glosuje, jaki kraj.W ten sposob uspokaja sie spoleczenstwo, wmawia mu, ze jest podzielone, ze prawda lezy gdzies posrodku, ze tak juz byc musi.
 • @partyzant 22:31:00
  To jak na targu: nie ma tego, czego poszukuję, zatem nie kupuję po to aby tylko coś kupić.
  Nie ma wyboru, nie wybieram.
 • @mecenas 23:59:18 //Za ocalenie Polaków i Polski//
  Widzę, że nie tylkoś mecenasem. Bo i historyk z Ciebie tęgi. Widzę, że jak w tej rewolucji zwycięży twoja opcja, to nie tylko prawem się zajmiesz, ale i historię według sowietów nam przywrócisz. Oczywiście jedyną słuszną wersję. Chazarską.
 • @moher 00:32:33
  Stawiam raczej na ciężką miażdżycę u mecenasa.
  Pamięta tylko swoją młodość, widać dobrze mu się wiodło ... co się będzie historią przejmował... zapomniał :)
  Więcej warzyw, mniej mięsa, tak gdzieś czytałam :))))))))))))))

  pozdrawiam
 • @Astra 00:44:34 //widać dobrze mu się wiodło//
  Z pewnością. Służył na pewno idei leninowskiej z oddaniem. Za ochłapy z pańskiego stołu właścicieli polski ludowej. A w tych odpadach było dużo łoju i sadła, bo lepsze kawałki to panowie, co nie zeżarli, to na export wysłali.no to może być i skleroza.Pozdrawiam I SZCZĘŚĆ BOZE!
 • Rewolucja ???
  Każda rewolucja to przelew krwi.
  Czy jesteście Państwo gotowi własnoręcznie zabijać Polaków za to że mają inne poglądy ?

  Każda rewolucja wynosi do władzy szumowiny i psychopatów.
  Czy wiecie Państwo kto zorganizował i finansował Wielką Syjonistyczną Rewolucję Październikową ?

  Kto będzie sprawował w tej rewolucji funkcje Feliksa Edmundowicza, Jagody, Jeżowa, Abakumowa , Berii i Sierowa ?
  Zrobicie casting ?

  Czy po każdej rewolucji nadreprezentacja Narodu Przebranego zwiększa się , czy zmniejsza ?
  Czy zwycięstwo rewolucji w Polsce w wyniku działań bohaterskiej Armii Czerwonej dało władzę Polakom, czy wręcz przeciwnie ?
 • @Ptasznik z Trotylu 09:39:10 Nie kombinuj, nie mąć!!
  Nikt nie ma prawa żydowskim zwyrodnialcom, zbrodniarzom, pozwolić niszczyć siebie i swoją rodzinę, NARÓD POLSKI.
  Życie ludzkie jest święte, pochodzi od stwórcy.
  Dlatego POLACY mają bezwzględny obowiązek przejąć władzę na terytorium POLSKI, w sposób pokojowy/bezkrwawy!!

  W tym celu POLACY zdelegitymizowali już nielegalną masońsko/żydowską władzę na terytorium POLSKI. Teraz pozostaje już tylko przejąć władzę i wypędzić donikąd żydków, z terytorium POLSKI. Innych możliwości - brak. Następnie po przejęciu władzy POLACY muszą ustalić i uprawomocnić symbole NARODOWE. Terytorium POLSKI nazywa się POLSKĄ i w żadnym razie nie jest i nigdy nie było żadną Rzeczpospolitą.

  Wszystkie starania przejęcia terytorium POLSKI przez pasożytujące, zbrodnicze, oszukańcze, podstępne, plemię żydków nie można dopuścić, aby "zwarła się w krąg Żmii Symbolicznej".

  Proszę przeczytaj!!

  Protokoły Mędrców Syjonu PROTOKÓŁ Nr. 3
  ŻMIJA SYMBOLICZNA I JEJ ZNACZENIE (Masoński Kult Węża – Ziemi)

  "Dziś możemy wam zakomunikować, że cel nasz jest już o kilka kroków od nas. Pozostaje niewielka przestrzeń, by cała droga, która odbyliśmy, zwarła się w krąg Żmii Symbolicznej, wyobrażającej nasz zakamuflowany w śród innych narodów – naród. Kiedy krąg ów zamknie się wszystkie państwa europejskie będą ujęte jak gdyby w potężne obcęgi lub pomiędzy ramiona naszego cyrkla".

  Ewangelia według Marka rozdział 13:20 "I gdyby Pan nie skrócił owych dni, nikt by nie ocalał. Ale skróci te dni z powodu wybranych, których sobie obrał". 

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ULUBIENI AUTORZY