Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
160 postów 2751 komentarzy

Rozliczmy specsłużby i wymiar sprawiedliwości

Krystyna Trzcińska - projektant/programista komputerów

Przyczyna, istnienia POLSKI - tylko „teoretycznie”:

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

POLACY (rasowi), aby odzyskać POLSKĘ, muszą w pierwszej kolejności obalić domniemanie ważności pieczęci urzędowych od 1927, do chwili obecnej, następnie musimy ustalić heraldycznie ważne pieczęcie i inne symbole narodowe i je uprawomocnić.

 

 

Faktem jest, że nikt z dziennikarzy nie zarządał wyjaśnień i rzelelnego, oględnego uzasadnienia znanych wszystkim POLAKOM złowieszczych słów wypowiedzianych przez Bartłomieja Sienkiewicza, będącego w latach 2013 – 2014 ministrem spraw wewnętrzych i koordynatorem służb specjalnych na terytorium POLSKI, na okoliczność: „POLSKA istnieje tylko teoretycznie”?

 

Gdyby dziennikarze zmusili Sienkiewicza do wskazania oględnego uzasadnienia wypowiedzianych słów, to ten zapewne, musiałby w uzasadnieniu powiedzieć że: „POLSKA jest pod okupacją Izraela”?

 

W celu dogłębnego zrozumienia poruszanego tematu, moim zdaniem, dobrze byłoby na wstępie przypomnieć kilka poniższych definicji, które zacytowałam w kolejności poniżej:

 

 1. Okupacja http://portalwiedzy.onet.pl/16555,,,,okupacja,haslo.html;

 2. Symbol narodowy http://pl.wikipedia.org/wiki/Symbol_narodowy;

 3. Państwo http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo, Państwohttp://portalwiedzy.onet.pl/63977,,,,panstwo,haslo.html

 4. Terytorium państwa http://portalwiedzy.onet.pl/82022,,,,terytorium_panstwa,haslo.html

 5. Granice państwahttp://portalwiedzy.onet.pl/48534,,,,granice_panstwa,haslo.html

 

 

Zakazane piosenki

 

 

 

1. Okupacja,

 1. pokojowa, czyli wprowadzenie w czasie pokoju obcych sił zbrojnych na określone terytorium, zazwyczaj na podstawie  umowy międzynarodowej, i ustanowienie na nim administracji wojskowej lub cywilnej. Celem jej wprowadzenia może być zabezpieczenie określonych praw i interesów państwa okupującego, nazywana jest wówczas okupacją gwarancyjną (np. aneksja Nadrenii wprowadzona na podstawie  traktatu wersalskiego 1919).  Okupacja może nastąpić na podstawie umowy dwustronnej państwa okupującego z państwem okupowanym, określającej cel okupacji, może też mieć formę represaliów (odwetu), jakie jedno państwo podejmuje w odpowiedzi na bezprawną działalność innego państwa, a także sankcją za niedotrzymanie umowy (okupacja przez Francję i Belgię  Zagłębia Ruhry  w 1923).  Może być wykorzystywana jako forma interwencji i podporządkowania swoim interesom innego państwa. Zasady okupacji pokojowej reguluje  Karta Narodów Zjednoczonych  (rozdziały VII i XVII);

 2. wojenna, czyli czasowe zajęcie przez siły zbrojne państwa prowadzącego działania wojenne części lub całości terytorium państwa nieprzyjacielskiego i ustanowienie tam faktycznej władzy. Okupant nie nabywa zwierzchnictwa terytorialnego nad terytorium okupowanym i nie może go anektować, suwerenem pozostaje nadal poprzedni właściciel tego terytorium. 
  Sprawowanie okupacji wojennej jest regulowane przez  prawo międzynarodowe publiczneregulamin haski z 1907, artykuły 42-56, konwencja genewska z 1949, artykuły 47-78. Akty prawne okupanta muszą być zgodne z tymi normami. Do najważniejszych zasad należą: zakaz zmuszania ludzi do działania przeciwko swojemu państwu, zakaz składania przysięgi na wierność, zamachów na życie i godność osobistą.  Zakazany jest przymusowy wywóz ludności na terytorium okupanta, branie zakładników, zbiorowy odwet, grabież mienia prywatnego i państwowego. Dozwolone jest przejęcie majątku ruchomego, w tym przejęcie pieniędzy i papierów wartościowych.  Okupant może uchylić miejscowe ustawy wtedy, gdy są one sprzeczne z jego bezpieczeństwem, i wprowadzić swoje ustawy i własne sądownictwo. Dozwolone jest kierowanie do pracy przymusowej osób, które ukończyły 18 lat, przy zachowaniu pewnych ograniczeń. Ludność terytorium okupowanego nie ma obowiązku lojalności wobec okupanta, ma prawo do oporu zbrojnego.

 

 

Po przypomnieniu sobie definicji – okupacji, proszę aby POLACY (rasowi) we własnym sumieniu odpowiedzieli sobie na pytanie: – czy obecnie POLSKA nie jest okupowana przez Izrael (przykład ode mnie: brzydliwe (żydowska hucpa), wbraźliwe dla POLAKÓW (rasowych) obrady Knessetu w Krakowie na Wawelu)

 

 

Powstaje pytanie: jak mogło dojść do takiej profanacji ziemi POLSKIEJ przez żydów, odwoecznych wrogów POLSKI i POLAKÓW?

 

 

Wynika to z faktu, że POLACY (rasowi) sami są winni zaniedbań dotyczących - braku do nadal, ważnych (prawomocnych), symboli narodowych POLSKI.

 

 

Poniżej przypominam definicję: symbole narodowe:

 

2. Symbole narodowe  –  symbole, które wizualnie i werbalnie prezentują wartości i ciągłość  historii  narodówpaństwregionów. Pod tymi symbolami gromadzą się członkowie  społeczności  z okazji  patriotycznych  uroczystości.

 

Do głównych symboli narodowych należą m.in.:

Inne symbole narodowe to np.:

 

 

„Historia pokazuje, że symbole narodowe, nawet jeśli na co dzień traktowane jako rzeczy błahe, w chwilach dziejowych stają się tak ważne, że dla uchronienia przed  profanacją  członkowie społeczeństwa gotowi są poświęcić życie w ich obronie”.

 

 

Moim zdaniem, symbole narodowe są ważne przede wszystkim dlatego, że bez symboli narodowych, nie można ustanowić prawomocnego, suwerennego państwa, o trwałych granicach.

 

 

Aby móc się merytorycznie ustosunkować do mego powyższego zdania, proponuję przypomnieć definicje „państwa”. W tym celu zacytuję poniżej dwie definicja „państwa”:

 

3.1 Państwo  – organizacja mająca  monopol  na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym  terytorium. Ma zdolność do nawiązywania i utrzymywania  stosunków dyplomatycznych  z innymi państwami. Państwo jest często mylone z  narodem i krajem.

 

3.2 Państwo, polityczne zorganizowanie społeczeństwa, wyposażone w suwerenną władzę oraz zajmujące określone terytorium. Przynależność do państwa ma charakter sformalizowany (obywatelstwo). W obrębie państwa występuje stosunek: władza - podporządkowane jej osoby i grupy. Atrybutem państwa jest suwerenność rozumiana jako całkowita niezależność od jakiejkolwiek siły zewnętrznej i wewnętrznej.

 

 

Państwo jest organizacją terytorialną, co oznacza, że obejmuje ludzi związanych z określonym terytorium. Powstanie państwa wiązało się z przejściem ludzi do osiadłego trybu życia, ale może ono powstać także w wyniku: wyzwolenia się określonej grupy ludzi spod panowania innego państwa i oderwania od niego części terytorium, rozpadu państwa na kilka nowych, połączenia się kilku istniejących w jedno, na podstawie aktu prawa międzynarodowego, w wyniku podboju itp.

 

 

Na obszarze państwa jego władze sprawują zwierzchność nad wszystkimi przebywającymi tam osobami, z wyjątkiem osób posiadających immunitet dyplomatyczny. Terytorium jest zawsze ściśle ograniczone i w jego skład wchodzi obszar lądowy, wody przybrzeżne, strefa powietrzna nad obszarem lądowym, a także statki wodne i powietrzne.  Osoby fizyczne  wiąże z państwem instytucja obywatelstwa, którego nabycie może nastąpić poprzez fakt urodzenia się z rodziców będących obywatelami danego państwa (prawo krwi, np. w Polsce) lub urodzenia się na obszarze danego państwa (prawo ziemi, np. w Australii).

 

 

Przynależność do państwa ma charakter przymusowy. Każdy obywatel ma określone obowiązki i prawa zwane obywatelskimi. Elementem składowym państwa jest także władza najwyższa, sprawująca pełnię władzy na jego terytorium i nad ludnością. Władza najwyższa jest kompetentna do nawiązywania i prowadzenia stosunków z innymi państwami. Zakres kompetencji naczelnych organów władzy i administracji określa konstytucja.

 

 

Faktem jest, że POLSKA nie ma prawomocnych granic. Zmiana granic, ustalona przez faktyczne zbrojne ramię Watykanu, gdyż masoni podlegają pod zbrojne ramię Watykanu jakim są Jezuici. Mozna się zastanowić, dlaczego masoni, kontrolowania przez zakon Jezuitów (zbrojne ramie watykanu) czuli się uprawnieni do zmiany granic POLSKI? Ano dlatego, że w 1927 r. na podstawie rozporzadzenia o godle, do pieczęci urzędowych (okrągłych), nielegalnie, podstępnie zostały wprowadzone masońskie symbole. Od tego czasu do nadal, wszystkie pieczęcie urzędowe na terytorium POLSKI są bezskuteczne, gdyż zawieraja podstępnie wprowadzone liczne symbole masońskie, nie przewidziane w rozporzadzeniu – o godle … . Z tego powodu, od 1927 r. do nadal, wszystkie pieczęcie urzedowe (okrągłe) są – bezskuteczne. Tym samym, żadna władza na terytorium POLSKI, w okresie od grudnia 1927 r. do nadl, nie może wydać ani jednej ważnej decyzji, aktu prawnego, zarówno wewnatrz terytorium POLSKI jak i na zewnątrz granic POLSKI.

 

 

Powstaje pytanie: czy to z powodu wad formalnych, wynikających z żydowsko/masońskiego, talmudycznego podstępu, POLSKA nie miała i nie ma do nadal ważnych symboli narodowych, to czy masoni/żydzi, czyli talmudyczni oszuści (podstępnie, nielegalnie wprowadzili do symboli narodowych POLSKI – symbole masońskie), kontrolowani przez zbrojne ramię Watykanu (Jezuitów) mogli skutecznie zmienić nieprawomocne granice POLSKI? Nikt z zewnatrz POLSKI, nie mógł zmienić skutecznie granic POLSKI, które jeszcze nie zostały uprawomocnione na terytorium POLSKI. Okupant może zmienić skutecznie granice, tylko wtedy, gdy są prawomocne. A zarówno przed II ŚW jak i po niej, granice POLSKI nie były i nie są prawomocne do nadal!! To znaczy, masoni/żydzi po II WŚ nie mogli skutecznie zmienić granic POLSKI i ich nie zmienili!!

 

Proponuję przypomnieć sobie definicję: „terytorium państwa”, którą zacytowałam poniżej:

 

4 Terytorium państwa, wyodrębniona część  Ziemi  podlegająca zwierzchnictwu określonego  państwa, podległa suwerennej władzy tego państwa, obejmująca lądy, wody, wnętrze Ziemi oraz przestrzeń powietrzną. Prawo międzynarodowe chroni terytorium państwa uznając je za integralne i nienaruszalne. Terytorium państwa wyznaczają jego  granice, powstałe na podstawie umów międzynarodowych.

 

 

5. Granice państwa, pionowa powierzchnia określająca terytorium państwa.


Granicą Polski jest powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną, oddzielająca terytorium państwa polskiego od innych państw i od morza pełnego. Granica państwa rozgranicza również przestrzeń powietrzną, wody i wnętrze ziemi.

 

 

Granice POLSKI po II WŚ na kazdym etapie ustalali masoni/żydzi, jako okupanci POLSKI, jednocześnie odwieczni wrogowie POLSKI i POLAKÓw. W związku z faktem, że pieczęcie urzędowe POLSKI są bezskuteczne od 1927 r. do nadal, co znaczy że w tym okresie zadna włądza nie terytorium POLSKI nie mogła posługiwać się i nie posługiwała wazną pieczecia urzędową (okrągłą), a to znaczy że wszelkie ustalenia masonów/żydów nie są skuteczne, jako że nie byli uprawnieni do podejmowanie wiażących decyzji w imieniu NARODU POLSKIEGO!!

 

 

Pieczęć urzędowa - jest to znak własnościowy osób prawnych, stanowiący świadectwo wiarygodności, nadający moc prawną pismu lub dokumentowi. Jest również środkiem zabezpieczającym nienaruszalność zamkniętego pisma lub dokumentu.

 

Przeznaczeniepieczęci - odcisk pieczęci umieszczany jest na dokumentach, które zgodnie z odrębnymi przepisami, wymagają tego dla swej ważności.

 

 

Granice Polski zostały ustalone przez międzynar. umowy wielostronne: jałtańską (11 II 1945), poczdamską (2 VIII 1945), oraz dwustronne: pol.-sowiecka (16 VIII 1945, 15 II 1951 i  5 III 1957), pol.-niem. (umowy z  NRD 6 VII 1950 i  27 I 1951, umowa z  RFN 7 XII 1970 oraz traktat o  potwierdzeniu istniejącej granicy 14 XI 1990, zawarty po zjednoczeniu Niemiec); pol.-czeska i  pol.-słowac. granica biegnie zgodnie z  przebiegiem granicy pol.-czechosłowackiej i  czechosłowacko-niem. Z  1937 (z niewielkimi poprawkami wg umowy z  13 VI 1958, potwierdzona w układzie z 1991 między Polską a  Czes. i   Słow. Rep. Federacyjną o  dobrym sąsiedztwie, solidarności i  przyjacielskiej współpracy). W 1991, po rozpadzie ZSRR, Polska graniczy na północy i  wschodzie z Rosją, Litwą, Białorusią i  Ukrainą; rozpad ZSRR i  powstanie nowych państw nie wpłynęły na zmianę przebiegu granicy państwa. 

 

 

Dopóki POLACY (rasowi) nie doprowadzą do obalenia domniemania prawomocności i skuteczności symboli narodowych używanych na terytorium POLSKI od grudnia 1927 r. (rozporządzenie bezskuteczne - o godle) do chwili obecnej, dotąd POLSKA istnieje tylko teoretycznie. Na załączonym zdjęciu, są przedstawione nielegalnie wprowadzone symbole masońskie, jezuickie, do otoku pieczęci urzędowych (okrągłych), na podstawie których to bezskutecznych pieczęci, masoni/żydzi przejęli władzę na terytorium POLSKI i posługując się nielegalnymi pieczęciami, - grabią POLSKĘ a POLAKÓW, zgodnie z symbolami masońsko/żydowskimi mają znajdującymi się na pieczęci, mają zlikwidować chrześcijan z terytorium POLSKI. A ponieważ na terytorium POLSKI prawie wszyscy POLACY (rasowi) są chrześcijanami, tzn. masoni/żydzi planuja przeprowadzic holokaust na POLAKACH (rasowych), aby móc przejąć terytorium POLSKI.

 

Dlatego, aby móc skutecznue odzyskać POLSKĘ od masonów/żydów (chazarów) i otrzymać należne odszkodowania za zniszczenie POLSKI i POLAKÓW wskutek posługiwania się podstępnie masonów/żydów, bezskuteczną pieczęcią urzędową, wystarczy aby POLACY obalili domniemanie ważności pieczęci urzędowych od 1927, ustalili heraldycznie ważne pieczęcie i inne symbole narodowe i je uprawomocnili. POLACY (rasowi) mając prawomocne symbole narodowe, mogą w następnej kolejności zażądać od winnych przeprowadzenia zmiany granic POLSKI, czyli obecnie od THE JESUIT ORDER - stwierdzenia bezskuteczności zmiany granic z okresu sprzed II WŚ. Ziemie zachodnie POLACY mają prawo i obowiązek zatrzymać dla siebie w ramach I transzy odszkodowania za zniszczenia i napaść Niemiec na POLSKĘ a granice wschodnie POLSKI sięgają do nadal do granic na gruncie z przed wybuchu II WS.

 

 

Ponadto POLACY w ogóle nie potrzebują prezydenta na terytorium POLSKI.

Dotychczas wszyscy prezydenci na terytorium POLSKI byli - masonami/żydami. Taka prawda.

 

 

Wybierając prezydenta, wybieramy agenta dla THE JESUIT ORDER

http://trzcinska.neon24.pl/post/121849,wybierajac-prezydenta-wybieramy-agenta-dla-the-jesuit-order

 

Autor:

Krystyna Trzcinska

KOMENTARZE

 • Czy, 49 % frekwencji wyborczej to okupacja mniejszości?
  Okupacja pkt. 1. może nastąpić na podstawie umowy dwustronnej państwa okupującego z państwem okupowanym, określającej cel okupacji, może też mieć formę represaliów (odwetu), jakie jedno państwo podejmuje w odpowiedzi na bezprawną działalność innego państwa, a także sankcją za niedotrzymanie umowy. Może być wykorzystywana jako forma interwencji i podporządkowania swoim interesom innego państwa. Zasady okupacji pokojowej reguluje Karta Narodów Zjednoczonych (rozdziały VII i XVII);
 • @Jarosław Światowid 15:22:51 Tajne ślubowanie jezuitów
  Tajne ślubowanie jezuitów
  glodboga.pl/wp-content/uploads/2012/.../TajneSlubowanieJezuitow.doc

  Prof. Artur Noble

  Źródło: Europejski Instytut Studiów Protestanckich [European Institute of Protestant Studies]
  http://www.ianpaisley.org
  [Poniżej podany jest tekst Jesuit Extreme Oath of Induction zapisany w Dziennikach 63 Kongresu USA — Journals of the 62nd Congress, 3rd Session, of the United States Congressional Record (House Calendar No. 397, Report No. 1523, 15 February, 1913, s. 3215-3216), skąd następnie te strony wyrwano. Ślub ten jest także cytowany przez Charlesa Didiera w jego książce Podziemny Rzym (Subterranean Rome, Nowy Jork, 1843), przetłumaczony z francuskiego oryginału. Dr Alberto Rivera, który opuścił szeregi zakonu jezuitów w 1967 r., potwierdził, że ceremonia wprowadzenia oraz tekst przysięgi jezuickiej, którą sam złożył są identyczne z tym, co podajemy poniżej. – A. N.]


  Kiedy jezuita niższej rangi zostaje wyniesiony do rangi dowódcy, prowadzi się go do kaplicy konwentu zakonu, w której są już obecni trzej inni, przy czym Generał bądź przełożony stoi przed ołtarzem. Po obu stronach stoi zakonnik, z których jeden trzyma sztandar żółto-biały (symbol papiestwa), a drugi czarny sztandar ze sztyletem i czerwonym krzyżem ponad czaszką i skrzyżowanymi piszczelami, z napisem INRI, oraz znajdującym się poniżej napisem IUSTUM NECAR REGES IMPIUS co oznacza: Zniszczenie Bezbożnych Władców [jest] Sprawiedliwe.

  Na posadzce jest czerwony krzyż przed którym klęka postulant (kandydat). Przełożony wręcza mu mały czarny krucyfiks, który tamten bierze do lewej ręki i przykłada do serca, przy czym przełożony wręcza mu jednocześnie sztylet, który kandydat chwyta za ostrze i nakierowuje w swe serce, przełożony zaś wciąż trzyma sztylet za rękojeść, i mówi do postulanta:

  (Przełożony:)
  Mój synu, dotąd uczono ciebie postępować jako tajny agent: wśród katolików rzymskich być katolikiem rzymskim, i nawet wśród własnych braci być szpiegiem; nie wierzyć nikomu, nie ufać nikomu. Wśród reformowanych być reformowanym; wśród hugenotów być hugenotem; wśród kalwinistów być kalwinistą; wśród innych protestantów być ogólnie protestantem; i zdobywszy ich zaufanie, starać się nawet głosić kazania z ich kazalnic, aby z całej siły w swej naturze oskarżać naszą świętą religię i papieża; a nawet zejść tak nisko, by stać się Żydem wśród Żydów, abyś mógł zebrać wszystkie informacje dla dobra twego zakonu jako wierny żołnierz papieża. Nauczono cię zasadzać skrycie nasienie zazdrości i nienawiści pomiędzy społecznościami, prowincjami, krajami, które żyją w pokoju, i aby podżegać je do krwawych czynów, angażując je w wojny pomiędzy sobą, i do tworzenia rewolucji i wojen domowych w krajach, które były niezależne i kwitnące, kultywujące sztuki i nauki i cieszące się błogosławieństwem pokoju; aby wspierać walczących i działać potajemnie wespół z twym bratem jezuitą, który może być zaangażowany w działania strony przeciwnej, zewnętrznie jednak przeciwstawiać się temu, z czym będziesz związany, po to tylko, aby Kościół ostatecznie na tym zyskał na warunkach ustalonych w traktatach pokojowych i że cel uświęca środki. Nauczono cię obowiązków szpiega, by zgromadzać wszelkie statystyki, fakty i informacje z każdego źródła, do którego dostęp leży w twojej mocy; aby zdobyć zaufanie rodzin z kręgów protestanckich i heretyckich każdej klasy i każdego rodzaju, zarówno kupców, bankierów jak i prawników, wśród szkół i uniwersytetów, w parlamentach i ciałach ustawodawczych, judykaturach i radach krajowych, i być wszystkim dla wszystkich, dla papieża, którego sługami jesteśmy aż do śmierci. Otrzymałeś dotąd wszystkie instrukcje jako nowicjusz, neofita, i służyłeś jako pomocnik, spowiednik i kapłan, jednak nie zostałeś jeszcze wyposażony we wszystko, co jest niezbędne do dowodzenia w armii Loyoli w służbie papieża. Musisz służyć przez odpowiedni okres czasu jako narzędzie i jako wykonawca według wskazań swych przełożonych; gdyż nikt nie może rozkazywać, kto nie uświęcił swego trudu krwią heretyka, albowiem „bez przelania krwi żaden człowiek nie może być zbawiony". Dlatego też, aby dostosować się to tej pracy i aby zabezpieczyć swe zbawienie, złóż dodatkowy ślub, poza twym poprzednim ślubem posłuszeństwa zakonowi i wierności papieżowi, i powtarzaj za mną:

  (Tekst ślubu:)
  Ja _______, w obecności Wszechmocnego Boga, Przenajświętszej Marii Dziewicy, Świętego Jana Chrzciciela, świętych apostołów, świętego Piotra i św. Pawła, oraz wszystkich świętych, świętego zastępu niebieskiego, oraz twojej, mój duchowy ojcze, generale przełożony Towarzystwa Jezusowego, założonego przez św. Ignacego Loyolę za pontyfikatu Pawła III i istniejącego aż do chwili obecnej, niniejszym wyznaję i przysięgam na łono Dziewicy, Matki Boga, i na laskę Jezusa Chrystusa, że Jego Świątobliwość Papież jest wice-regentem Chrystusa i że jest prawdziwą i jedyną głową Kościoła katolickiego, czyli powszechnego na całej ziemi; i że władzą kluczy wiązania i rozwiązywania daną Jego Świątobliwości przez mego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, posiada on moc składać z urzędu heretyckich królów, książąt, kraje, wspólnoty i rządy, i mogą być oni bezpiecznie zniszczeni. Dlatego też z całej swojej siły będę bronił tej doktryny, prawa i zwyczaju Jego Świątobliwości przeciwko wszystkim uzurpatorom jakiejkolwiek władzy heretyckiej bądź protestanckiej, szczególnie Luterańskiego Kościoła Niemiec, Holandii, Danii, Szwecji i Norwegii, i obecnie uzurpowanego autorytetu Kościołów anglikańskiego i szkockiego, oraz ich gałęzi, które ustanowiono w Irlandii i na kontynencie amerykańskim, a także w innych miejscach, wraz ze wszystkimi ich wyznawcami, aby uznano ich za uzurpatorów i heretyków, sprzeciwiających się Przenajświętszej Matce – Kościołowi Rzymskiemu. Przeto odrzucam i wypieram się wszelkiego posłuszeństwa należnego jakiemukolwiek heretyckiemu królowi, księciu bądź krajowi, zwanego protestanckim bądź liberalnym, oraz posłuszeństwa każdemu z ich praw, zarządców bądź urzędników. Wyznaję dalej, iż doktryna Kościołów Anglii i Szkocji, kalwinistów, hugenotów, oraz innych zwanych protestantami bądź masonami jest przeklęta, i przeklęci są ci, którzy ich nie odrzucą. Wyznaję także, że będę pomagał, wspierał i doradzał każdemu z agentów Jego Świątobliwości, na każdym miejscu w którym będę, w Szwajcarii, Niemczech, Holandii, Irlandii bądź Ameryce, lub w jakimkolwiek innym królestwie lub terytorium do którego się udam, i dołożę wszelkich starań, by zniszczyć heretyckie protestanckie bądź masońskie doktryny i aby zniszczyć wszystkie ich uzurpowane władze, legalnie bądź w inny sposób. Obiecuję także i oświadczam, że pomimo udzielenia mi dyspensy do przyjęcia dowolnej religii heretyckiej dla propagowania interesów Matki Kościoła, zachowam w tajemnicy i poufności wszystkie rady jej agentów powierzane mi od czasu do czasu, i nie będę rozpowszechniać bezpośrednio lub pośrednio, słowem, pismem bądź przez dowolne okoliczności; ale obiecuję wykonać wszystko, co będzie proponowane, powierzone bądź wyjawione mi przez ciebie, mój Ojcze duchowy, bądź kogokolwiek z tego świętego zakonu. Obiecuję dalej, i oświadczam, że nie będę trzymał się własnych opinii ani własnej woli, ani zastrzeżeń w myślach, nawet jako trup (perinde ac cadaver), lecz będę bez wahania posłuszny każdemu rozkazowi, jaki otrzymam od mych przełożonych w milicji papieża i Jezusa Chrystusa; że udam się do dowolnego miejsca na ziemi, dokądkolwiek zostanę posłany, czy to do zamarzniętych rejonów północy, do dżungli Indii, do ośrodków cywilizacji Europy, czy to do dzikich miejsc barbarzyńców Ameryki — bez szemrania i bez uskarżania się, i będę posłuszny we wszystkim, co będzie mi przekazywane. Następnie obiecuję i oświadczam, że kiedy nadarzy się okazja, będę wszczynał i toczył nieustanną wojnę, w ukryciu i jawnie, przeciwko wszystkim heretykom, protestantom i masonom, zgodnie z udzielanymi mi wskazówkami, aby usunąć ich całkowicie z powierzchni ziemi; i że nie będę ich oszczędzał nie mając względu na wiek, płeć ani stan, i że powieszę, spalę, wyniszczę, ugotuję, obedrę ze skóry, uduszę i zagrzebię żywcem tych niesławnych heretyków; rozpruję brzuchy i łona ich kobiet i roztrzaskam głowy ich niemowląt o ściany aby zniszczyć ich obrzydliwy ród. Jeśli tego nie będzie można wykonać jawnie, użyję potajemnie kielicha z trucizną, sznura do uduszenia, ostrza sztyletu bądź ołowianego pocisku, bez względu na cześć, rangę, godność czy autorytet tych osób, i bez względu na ich stan i warunki, czy to w życiu publicznym czy prywatnym, zgodnie ze wskazówkami jakie mogę otrzymać w każdej chwili od każdego z agentów Papieża czy Przełożonego Ojca Świętego Towarzystwa Jezusowego. Na potwierdzenie czego niniejszym poświęcam swe życie, swą duszę, oraz wszystkie moce cielesne, i tym sztyletem, który teraz przyjmuję podpiszę me nazwisko krwią na świadectwo; a jeśli okażę się osobą fałszywą, bądź jeśli osłabnę w swym postanowieniu, niech moi bracia i współżołnierze milicji papieża odetną mi ręce i stopy, i moje gardło od ucha do ucha, niech otworzą mój brzuch by zapalić w nim siarkę wraz z wszystkimi innymi karami, jakie można nałożyć na mnie na ziemi, a dusza moja będzie torturowana przez demony na zawsze w piekle. [Obiecuję,] że podczas głosowania będę zawsze przedkładał głosowanie na Rycerza Kolumba przed protestantem, a szczególnie masonem, i że opuszczę swe stronnictwo w tym celu, to uczynić; że jeśli dwóch katolików będzie ubiegać się o ten sam mandat, poprzestanę na tym, który jest większym zwolennikiem Matki Kościoła i będę zgodnie z tym głosować. Że nie będę prowadził spraw z protestantem ani zatrudniał protestanta jeśli w mojej mocy leży prowadzić sprawy z katolikiem bądź zatrudnić katolika. Że umieszczę katolickie dziewczęta w protestanckich rodzinach, aby mieć tygodniowe raporty o wewnętrznych ruchach heretyków. Że zapewnię sobie uzbrojenie i amunicję, aby być w gotowości na dany znak bądź rozkaz obrony Kościoła zarówno jako jednostka bądź wraz z milicją papieża. Wszystko to ja,_, na Przenajświętszą Trójcę i przenajświętszy sakrament, który teraz przyjmę, przysięgam wykonać i ze swej strony dotrzymać tego mego ślubu. Na świadectwo czego przyjmuję ten przenajświętszy i błogosławiony sakrament eucharystii i poświadczam własnym imieniem napisanym ostrzem sztyletu, umaczanym w mej własnej krwi i pieczętuję wobec świętego sakramentu.

  (Przyjmuje opłatek od Przełożonego i wypisuje swe nazwisko ostrzem sztyletu umaczanego w swej krwi, wypływającej [z żyły] nad sercem.)
 • @Krystyna Trzcińska 16:54:28
  Pozwoliłem sobie zilustrować to filmem :

  https://www.youtube.com/watch?v=xhiyraWloHQ
 • Gdzie są , gdzie się podziali Ci Polacy, którzy tak jeszcze niedawno tak kochali rosyjskie pieśni,
  a świetnemu polskiemu wokaliście Wojtkowi Kordzie , aż poleciały łzy, gdy śpiewał te piosenkę.

  Ludzie w ciągu kilku lat daliście zrobić z siebie bydło. Do nikogo nie miejcie o to żalu, że na każdym kroku dzisiaj tak jesteście po chamsku traktowani i lekceważeni przez rządzących w Polsce nie-Polaków, tylko do siebie. Zbliżają się wybory prezydenckie. Prawdziwy Polak nie głosuję i nie kolaboruję !

  https://www.youtube.com/watch?v=9aaq0h7TTtM
 • Polska i wartości
  Aby przywrócić siłę Polsce należy zacząć od samego siebie: czyli od myśli jakie ktoś wypowiada i od języka jakim się ktoś posługuje. Polska znana była kiedyś z doskonałych logików i matematyków, a więc jej siła wynikała ze zdolności umysłowych kształtowania precyzyjnej myśli. Warto powrócić do tej tradycji, a także do tradycji posługiwania się pięknym językiem, pozbawionym wulgaryzmów. A czy ktos pójdzie na wybory czy nie, to pytanie o charakterze technicznym, a mianowicie, jakie skutki pociągnie za sobą taki akt. Nie tym należy mierzyć patriotyzm.

  Proponujemy następujące podejscie. Umówmy się, że w polityce rzeczą najważniejszą są wartosci. Z czego wynikają te wartosci? Z prawa każdego człowieka do życia w dobrym państwie, szczęsliwym społeczeństwie i zrealizowaniu w pełni swojego własnego życia. Nasze życie to dar i powinno być dobrze zrealizowane, tak aby w ostatniej godzinie każdy mógł powiedziec: to było dobre życie.

  Najważniejsze wartosci polityczne to: siła, bogactwo i wolnosc państwa, i są one podstawą szczęsiwego społeczeństwa. A w jaki sposób te wartosci zostaną zrealizowane, to już jest wyłącznie sprawa techniczna.

  Polityka jest ciągle zmieniającą się sceną i rozwiązanie dobre dziś nie musi byc dobre jutro. Proponujemy więc przyjąć, że:

  "Polska nie ma stałych przyjaciół i stałych wrogów, a jedynie stałe wartosci".

  6.6311 Wiedza potrzebna do rządzenia obejmuje swym zakresem nie tylko znajomość szeregu dziedzin, łącznie z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, strategii i ekonomii, ale też dogłębną wiedzę o naturze i najwyższych celach człowieka, jaką daje filozofia i religia.

  http://www.derewiecki.pl/sklep/?s__karta.id__350

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ULUBIENI AUTORZY