Rys.1. Izrael winny jest podstępnego narzucenia na terytorium POLSKI, jurysdykcji żydowskiej, czyli mniejszości etnicznej nad jurysdykcją większości narodowej, inaczej jurysdykcji talmudycznej nad jurysdykcją prawa rzymskiego, czy brytyjskiego.

Rys. 2.

Rys. 3.

 Rys. 4.

Faktyczna, nielegalna, nieformalna, talmudyczna, władza na terytorium POLSKI, podstępnie wprowadzona wobec POLAKÓW, z nakazu politycznego - zbrodniarza ŚWIATA - IZRAELA.

Powyższy schemat informuje Nas o obecnym, faktycznym podziale władzy na terytorium POLSKI.

Co to jest jurysdykcja talmudyczna i dlaczego musi być zlikwidowana z terytorium POLSKI?

Mojżesz Majmonides ( żydek) żyjący na przełomie XII i XIII wieku to kodyfikator tej bardzo starej Gildy Złodziejskiej.Talmud nakazuje ingerencje w prawo większości i zabrania ingerencji większości i jurysdykcji jurysdykcji większości wobec żydowskiej mniejszości.

Prawo rzymskie (faktycznie majace obowiązywać dla większości) i prawa Talmudu (stworzone dla mniejszości) są diametralnie różne i nie kompatybilne.

Prawo rzymskie zakłada RÓWNOŚĆ wszystkich wobec prawa . Natomiast Talmud zakłada i kładzie nacisk na nierówność wobec prawa.

Prawo talmudyczne zakłada istnienie jednego prawa dla Żydów, a drugiego prawa dla Gojów. Goje są z założenia niewolnikami Żydów.

Majmonides już dawno stwierdził, że sądy mają być żydowskie – lub sąd wyznaczony przez władze żydowskie, który wymusza posłuszeństwo i przekazuje orzeczenie sądu na Gojów, jak również publikuje przepisy prawa z mocą ustawy poprzez nakazy sądów powoływanych w tym celu.

Majmonides dalej Wydał DEKRET, że wszystkie NIE-ŻYDOWSKIM NARODY „nie chcące podlegać naszej (żydowskiej) jurysdykcji” (tahaht yadeinu) będą CELEM ŻYDOWSKIEJ ŚWIĘTEJ WOJNA. (Por. Hilkhot Melachim 8:9-10; 10:11. Ponadto zob. Gerald J. Blidstein, „Świętej Wojny w Maimonidean ustawy, w zakresie perspektyw na Maimonides [Oxford, England: Oxford Univ. Press, 1991].

Ta fikcja będzie trwała dopóty, dopóki nie wyegzekwuje się istniejącego prawa, nie powoła się Specjalnego Trybunału do osadzenia sędziów i innych prawników, którzy łamią istniejące prawo większości i stosują talmudyczne prawo Majmonidesa – panowania mniejszości nad większością.

Konieczność wprowadzenia Jurysdykcji Większości nad Jurysdykcją mniejszości jest oczywiste. Talmud powinien być zakazany, jako najbardziej rasistowskie prawo sprzeczne z obowiązującym prawem.

Nie ma najmniejszego powodu, aby dawać większe i szczególne prawa dla mniejszości i prześladować większość.

Tą fundamentalną niezgodność z obowiązującym prawem jest AKTEM AGRESJI PRAWNEJ MNIEJSZOŚCI NA WIĘKSZOŚCIĄ.

Bardzo dobrze ilustruje już publikowany AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO Talmudowi.

http://marucha.wordpress.com/2010/04/09/akt-oskarzenia-przeciwko-wyznawcom-talmudu

Według Talmudu: Polacy w Polsce, Niemcy w Niemczech Palestyńczycy w Palestynie, Rosjanie w Rosji, Francuzi we Francji, Amerykanie w Ameryce ….., wszyscy NIE-ŻYDZI będą mieli status prawny toshav ger ( „OBCY REZYDUJĄCY CUDZOZIEMIEC”, cf. Alan Unterman, Dictionary of Jewish Lore and Legend [London: Thames and Hudson, 1991], s. 148), nawet w ich własnej ziemi, jak na przykład w okupowanej Palestynie, gdzie nowo przybyli Chazarzy z Rosji mają automatyczne prawo do mieszkania i obywatelstwo, a dwa miliony uchodźców palestyńskich, którzy albo uciekli lub zostali wydaleni przez Izraelczyków, mają zabronione mają prawo powrotu.

Dlatego POLACY muszą zdelegitymizowć nielegalną, masońsko/żydowską władzę: ustawodawczą, wykonawcza i sądowniczą,  podstępnie, nielegalnie panoszącą się, na terytorium POLSKI, całkowicie poddaną Izraelowi, jako wrogowi POLSKI i POLAKÓW, aby w ten sposób dać wyraźny przekaz Izraelowi, że masońsko/żydowska, nielegalna władza, nie jest legitymizowana przez NARÓD POLSKI do sprawowania władzy na terytorium POLSKI. 

Innych możliwości na terytorium POLSKI, odsunięcia od władzy, w sposób pokojowy, masonów/żydów, niż w drodze REWOLUCJI NARODOWEJ - brak! 

Rys. 5. Wszystkie organy władzy na terytorium POLSKI, podstępnie poddały POLSKĘ Izraelowi, dlatego winne są stosowania jurysdykcji talmudycznej, wobec POLAKÓW.

Czy POLACY zdają sobie sprawę z faktycznego stanu władzy w POLSCE? Napewno nie. Zapewne jeszcze tylko niewielka liczba osób w POLSCE kojarzy fakty, że podstępnie, całe terytorium POLSKI, jest pod arbitralnym (bez podstawy prawnej) zarządem Izraela.

Czy POLACY zaakceptują taki stan rzeczy, kiedy już ten talmudyczny żydowski podstęp, co do talmudycznego, nielegalnego, arbitralnego przejęcia terytorium POLSKI - przez IZRAEL, dotrze do wszystkich POLAKÓW?

Jestem pewna, że POLACY nie zaakceptują tego podstępnego, talmudycznego planu Izraela, masonów/żydów, co do przejęcia terytorium POLSKI i zniewolenia POLAKÓW: głodem, oszustwem, zniewoleniem, przemocą i siłą!

Powstaje pytanie: jak POLACY ukażą masonów/żydów, za te podstępne, talmudyczne plany i zadziałania Izraela, na szkodę POLSKI i POLAKÓW, polegające na wykonywaniu Protokołów Lucyfera, wobec POLAKÓW?

Kara wobec żydów goszczących na terytorium POLSKI może być tylko jedna: pozbawienie żydów obywatelstwa POLSKIEGO, pobawienie żydów nazwisk POLSKO brzmiących, które żydzi przybrali, aby podstępnie podszywać się pod POLAKÓW, pozbawienie zydów w całości majatków, do jakich doszli w POLSCE oszustwem i wykonywaniem wobec POLAKÓW: 1) 45 wytycznych Jakuba Bermana  2) Talmudu 3) Protokołów Medrców Syjonu, czyli Protokołów Lucyfera i na koniec oczywiście- wypędzenie żydów z POLSKI!! Innych możliwości zachowania POLAKÓW wobec żydów – brak!

POLACY mogą i muszą dać odpór podstępnemu przejęciu terytorium POLSKI przez Izrael, tylko w drodze bezkrwawej, POLSKIEJ REWOLUCJI NARODOWEJ 2015, mającej za zadanie zdeligitymizowanie nielegalnej, talmudycznej, masońsko/żydowskiej władzy, podstępnie, arbitralnie (bez podstawy prawnej) przejętej na terytorium POLSKI, wbrew wiedzy POLAKÓW. Innej możliwości – brak!!

Moim zdaniem, delegitymizacja nielegalnej, talmudycznej, masońsko/żydowskiej władzy na terytorium POLSKI, powinna nastąpić przed datą nielegalnych, masonsko/żydowskich wyborów naznaczonych na dzień 10 maja 2015 r, na masońsko/żydowskiego prezydenta, na terytorium POLSKI.

W oczekiwaniu na Rewolucję Narodową, delegitymizacja obecnej nielegalnej, masońsko/żydowskiej władzy na terytorium POLSKI, powinna polegać na: nie braniu udziału w wyborach kandydatów na masońsko/żydowskiego prezydenta na terytorium POLSKI: czyli nie agitowaniu i nie składaniu przez żadnego z POLAKÓW podpisu, pod listami kandydatów na kandydatów, na masońsko/żydowskiego prezydenta, na terytorium POLSKI.

Krystyna Trzcinska