Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
160 postów 2742 komentarze

Rozliczmy specsłużby i wymiar sprawiedliwości

Krystyna Trzcińska - projektant/programista komputerów

ODEZWA DO NARODU POLSKIEGO

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

POLAKU, czy wiesz, że obecna władza (masońsko/żydowską), na terytorium POLSKI, jest sprawowana nielegalnie?

POLAKU, czy wiesz, że biorąc udział w wyborach organizowanych przez nielegalną władzę masońsko/żydowską, sprawowaną przez żydowskiego okupanta, na terytorium POLSKI - tylko ją legitymizujesz, nie mogąc jej praktycznie nigdy skutecznie zmienić w wyborach? Dlaczego?

Talmud uczy, że żydzi, mogą gojów, czyli nieżydów, bezkarnie oszukiwać i pod talmudyczną jurysdykcją nie podlegają za to osądowi.

 ""

3. Wolno oszukiwać chrześcijan.

Talmud, traktat Baba kamma 113b:

"Oszukanie jego (goja) jest dozwolone."

Szulchan aruch, część Choszen ha-miszpat § 156, art 5, Bagah:

"Gdy ktoś (żyd) ma akuma w dobrym interesie, nie wolno innym, według zwyczaju niektórych okolic, współzawodniczyć i prowadzić interesy z tym samym akumem.

W innych jednak miejscach nie tak się sądzi: dozwala się bowiem innemu żydowi przyjść do tego samego akuma, jemu pożyczać, z nim handlować, zniszczyć go [97- -98] (oszukać), odebrać od niego pieniądze, ponieważ mienie akuma należy uważać za wspólne i jest tego, kto pierwej zabiera. Są jednak tacy, którzy zabraniają (żydowi współzawodniczyć)."

(...)

III. NALEŻY SZKODZIĆ W SĄDACH

l. Dla skazania sądem chrześcijanina, godzi się żydowi użyć wszelkiego rodzaju oszustwa, kłamstwa, a nawet krzywoprzysięstwa. [100-101]

Talmud, traktat Baba kamma 113a:

"Nauka mówi: Gdy Izraelita i goj przyjdą na sąd, jeśli możesz uwolnić go (żyda) według praw Izraela, uwolnij; skarżącemu zaś gojowi powiedz, że tak nakazują nasze prawa. Jeżeli zaś (można uwolnić żyda) według praw narodów ziemi, uwolnij i powiedz: takie są wasze prawa. Jeżeli ani jedno, ani drugie nie jest możliwe, niech działa przeciw niemu (gojowi) podstępnie, jak chce r. I s z m a e l Rabbi A k i b a zaś utrzymuje, że nie należy działać podstępnie, aby przypadkiem nie znieważyć Imienia

(Boga Błogosławionego, gdyby żyd został przyłapany na podstępie)."

Że tak rzeczywiście należy rozumieć to sprostowanie r. Akiby, poucza wyjaśnienie na marginesie do tego miejsca:

"Nie ma wcale znieważenia Imienia (Najwyższego), kiedy (goj) nie zauważy, że on (żyd) kłamie."

A nieco dalej, Talmud, traktat Baba kamma 113b, Tosefta

"Nie ma profanacji Imienia (Boga), gdy np. (żyd) kłamliwie mówi spadkobiercy

(gojowi): "dałem (jakąś rzecz) twemu ojcu; on zaś umarł" (ty przeto mi ją oddaj); byleby tylko goj nie wiedział, że (żyd) wyraźnie kłamie."

2. Żyd może także krzywoprzysięgać ze spokojnem sumieniem. [101--102]

 

Więcej o naukach talmudu, pod poniższymi linkami:

 

TALMUDYCZNE WROGIE NAKAZY/ZAKAZY 

http://trzcinska.neon24.pl/post/109414,talmudyczne-wrogie-nakazy-zakazy

 

Chrześcijanin w Talmudzie żydowskim. (fragment książki)

https://drive.google.com/file/d/0BwhdqglsNN-2dlNpRWM1M21CS2s/edit?usp=sharing 

Obecna władza na terytorium POLSKI sprawowana jest przez masonów/żydów – nielegalnie, a jednocześnie przy braku legitymizacji ku temu, NARODU POLSKIEGO.

Legitymizacja-upoważnienie do działania, przyzwolenie (odłac. legitimus - zgodny z prawem, lex- prawo). Legitymizacja władzy, jest oparta na społecznej akceptacji. Ma bardzo szczególne znaczenie w ustrojach politycznych. Definicja legitymizacji władzy została rozpowszechniona przez Max ' a Webera. 

Najczęściej legitymizację przyjęto utożsamiać z prawomocnością, legalnością władz: zdobycie jej i sprawowanie zgodnie z istniejącym systemem prawa: tradycyjnego lub sformalizowanego.

Przeciwieństwem legitymizacji władzy, jest jej delegitymizacja.

Masońsko/żydowska władza na terytorium POLSKI, brak legalności działania zastąpiła stosowaniem potajemnie wobec POLAKÓW - talmudycznego terroru, w ramach zmowy przestępczej z Izraelem, poprzez:

 1. przymus, groźby (fizyczne, ekonomiczne, psychologiczne itp.), stosowane wobec POLAKÓW, w oparciu o: Protokoły Mędrców Syjonu, czyli Protokoły Lucyfera, Talmud, 45 wytycznych Jakuba Bermana,

 2. podstępne, potajemnie stosowanie wobec wobec POLAKÓW, przez tzw wymiar sprawiedliwości na terytorium POLSKi - talmudycznej jurysdykcji, w zamian stosowania wobec POLAKÓW jurysdykcji krajowej, opartej na Polskim prawie i Konstytucji,

 3. pragmatyczne i instrumentalne przejęcie faktycznie władzy w POLSCE, przez Izrael. (Izrael ceni sobie: skuteczność, przydatność masońsko/żydowskiej (nielegalnej) władzy na terytorium POLSKI, sprawowanej nielegalnie, z jego przyzwoleniem, pod potrzeby Izraela i żydów rozrzuconych po świecie). A to znaczy ze Izrael też odpowiada materialnie za szkody i straty wyrządzone przez władzę masońsko/żydowską sprawowaną nielegalnie na terytorium POLSKI, pod fałszywą pieczęcią urzędową (okrągłą) od 1927 r. do nadal..

 4. wspólnotę normatywną żydowską (Protokoły Mędrców Syjonu, czyli Protokoły Lucyfera, Talmud, 45 wytycznych Jakuba Bermana),

 5. wymuszanie na POLAKACH akceptacji celów, decyzji, działań talmudycznej władzy masońsko/żydowskiej sprawowanej na terytorium POLSKI nielegalnie, gdyż pod fałszywą pieczęcią urzędową (okrągłą), co dotychczas skutkowałao apatią polityczną POLAKÓW (władza masońsko/żydowska, jako władza okupanta żydowskiego na terytorium POLSKI, jest legitymizowana tylko przez Izrael, gdyż władza ta wykonuje wytyczne, nakazy/zakazy Izraela, czyli że jest mu podporządkowana).

 Mając na względzie zakres, genezę oraz dynamikę legitymacji można tu wyróżnić:

 1. Legitymację – jako atrybut władzy politycznej (masońsko/żydowskiej), wyrażający się w posiadaniu rzekomego uprawnienia rządzących, do podejmowania decyzji. A faktycznie, masońsko/żydowska władza na terytorium POLSKI działa nielegalnie, gdyż pod fałszywą pieczęcią urzędową (okrągłą). Obecnie legitymacja władzy masońsko/żydowskiej na terytorium POLSKI, opiera się na: czynnym poparciu tylko przez Izrael, tej nielegalnej władzy sprawowanej na terytorium POLSKI, działającej pod potrzeby władz Izraela, oraz dobrowolnym przyzwoleniu tej nielegalnej władzy na sterowanie POLSKĄ polityką, przez Izrael – Tak wygląda autorytet władzy masońsko/żydowskiej na terytorium POLSKI.

 2. Legitymizację – proces uzyskiwania aprobaty rządzących dla reguł nabycia i sprawowania władzy oraz dla instytucji i osób ją sprawujących (ujęcie dynamiczne). To proces cyklicznego, talmudycznego, czyli opartego na przestępstwie odnawiania w formie pozorowanej procedury sukcesyjnej, wyborczej lub mobilizacyjnej – autoryzowania władzy.

 3. Uprawomocnienie, to pozorowane uznanie przez POLAKÓW prawnych reguł zdobycia i sprawowania władzy przez masonów/żydów na terytorium Polski. Jest to pojęcie węższe zakresowo niż legitymacja i odnosi się tylko do płaszczyzny formalno-prawnej. Beetham stwierdził, że władza jest tylko wówczas prawomocna, gdy spełnia trzy warunki. Po pierwsze, władza musi być sprawowana zgodnie z ustalonymi regułami, niezależnie od tego, czy zapisane są one w formalnych kodeksach prawnych, czy też w nieformalnych konwencjach. Po drugie, reguły te muszą odpowiadać przekonaniom rządzących i rządzonych. Po trzecie, legalność musi być dowiedziona przez publiczne wyrażenie zgody rządzonych. Dlatego w POLSCE konieczna jest POLSKA REWOLICJA NARODOWA 2015 (o charakterze pokojowym), która w sposób wyraźny da wyraz delegitymizacji, dla obecnej, nielegalnej władzy, masońsko/żydowskiej, sprawowanej na terytorium POLSKI. POLSKA REWOLUCJA NARODOWA 2015 http://trzcinska.neon24.pl/post/117828,polska-rewolucja-narodowa-2015

 4. Autolegitymizacja to podstępne, przyznanie sobie przez władzę masońsko/żydowską mandatu, przez samych nielegalnie rządzących - samouzasadnienie, na zasadzie wiary we wspólne cele Izraela i nielegalnej władzy masońsko/zydowskiej na terytorium POLSKI, jako rzekomo mających do spełnienia żydowską misję społeczną itp.

Powyższe oznacza, że POLACY mają bezwzględny obowiązek zdelegitymizowania władzy masońsko/żydowskiej, sprawowanej nielegalnie od 1927 r. do chwili obecnej, na terytorium POLSKI, gdyż brak jest przeciwwskazań prawnych ku temu, a na POLAKACH ciąży bezwzględny, patriotyczny obowiązek, wypędzenia żydów z terytorium POLSKI, jako POLSKI i POLAKÓW odwiecznych wrogów, działających zawsze, rozmyślnie, na szkodę POLSKI i POLAKÓW.

 

Sposób POLAKÓW, na odzyskanie władzy na terytorium POLSKI.

http://trzcinska.neon24.pl/post/117104,sposob-polakow-na-odzyskanie-wladzy-na-terytorium-polski

 

W państwach demokratycznych najbardziej rozpowszechnioną formą legitymacji władzy są wolne wybory, co stanowi potwierdzenie zasady ustrojowej, według której źródłem władzy jest NARÓD POLSKI W POLSCE, jednak wszystkie wybory są fałszowane (fakt niepodważalny), których to nielegalnych wyborów, POLACY nie mogą skutecznie zaskarżyć (gdyż nielegalnie, potajemnie wymiar sprawiedliwości na terytorium Polski obowiązuje talmudyczna jurysdykcja, podstępnie stosowana wobec POLAKÓW), zamiast jurysdykcji krajowej, jak na rysunku Rys. 1. poniżej.

 

Rys. 1.  Podział władzy na terytorium POLSKI, jaki powinien być stosowany wobec POLAKÓW, pod jurysdykcją krajową (prawo rzymskie). 

 

 

Jednak faktycznie, podstępnie, bezprawnie, arbitralnie (bez podstawy prawnej), wobec POLAKÓW na terytorium POLSKI, nielegalna władza masońsko/żydowska: ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza stosuje wobec POLAKÓW - jurysdykcję talmudyczną: oparta na: 1) talmudzie, 2) Protokołach Lucyfera, 3) 45 wytycznych Jakuba Bermana, 4) ustawy JP2, w sprawie oczipowania POLAKÓW.

 

Jaka jest różnica, w bezprawnym stosowaniu wobec POLAKÓW na terytorium POLSKI, jurysdykcji talmudycznej?

 

Rys. 2. wyjaśnienie do poniższego rys. zawarłam pod rysunkiem, poprzez zacytowanie w całości stosownego komentarza, znalezionego przeze mnie w internecia.

 

 

 

 obecny schemat władzy na terytorium POLSKI

 

Poniżej bardzo ważne informacje dla każdego POLAKA, zawarte w jednym z komentarzy, który w całości zacytuję, wyjaśniający pod czyją faktycznie okupacją jest POLSKA i NARÓD POLSKI (ostatni komentarz pod linkiem) http://marucha.wordpress.com/2010/11/06/nikt-juz-nie-pyta-o-zaslugi/:

 

MatkaPolka said

2010-11-07 (niedziela) at 14:49:47

Afery Prawa – nowe miejsce strony – z końcówką .eu

http://www.aferyprawa.eu

Afery Prawa dokumentują łamanie prawa przez sędziów, prokuratorów, komorników i adwokatów.
Trzeba zwrócić uwagę, że ta strona internetowa dokumentuje niezgodność z obowiązującym prawem większości narodowej i łamanie prawa przez osoby nominalnie zobowiązane do przestrzegania prawa.
narzucenie jurysdykcji żydowskiej, czyli jurysdykcji mniejszości etnicznej nad jurysdykcją większości narodowej to jest jurysdykcje talmudyczną nad jurysdykcja prawa rzymskiego lub brytyjskiego (Common Law )

 

Mojżesz Majmonides żyjący na przełomie XII i XIII wieku to kodyfikator tej bardzo starej Gildy Złodziejskiej.

 

Talmud nakazuje ingerencje w prawo większości i zabrania ingerencji większości i jurysdykcji.

 

Prawo rzymskie (obowiązujące dla większości) i prawa Talmudu (stworzone dla mniejszości) są diametralnie różne i nie kompatybilne.

 

Prawo rzymskie zakłada RÓWNOŚĆ wszystkich wobec prawa . Natomiast Talmud zakłada i kładzie nacisk na nierówność wobec prawa.

 

Prawo talmudyczne zakłada istnienie jednego prawa dla Żydów, a drugiego prawa dla Gojów. Goje są z założenia niewolnikami Żydów.

 

Majmonides już dawno stwierdził, że sądy mają być żydowskie – lub sąd wyznaczony przez władze żydowskie, który wymusza posłuszeństwo i przekazuje orzeczenie sądu na Gojów, jak również publikuje przepisów prawa z mocą ustawy poprzez nakazy sądów powoływanych w tym celu.

 

Majmonides dalej Wydał DEKRET, że wszystkie NIE-ŻYDOWSKIM NARODY „nie chcące podlegają naszej (żydowskiej) jurysdykcji” (tahaht yadeinu) będą CELEM ŻYDOWSKIEJ ŚWIĘTEJ WOJNA. (Por. Hilkhot Melachim 8:9-10; 10:11. Ponadto zob. Gerald J. Blidstein, „Świętej Wojny w Maimonidean ustawy, w zakresie perspektyw na Maimonides [Oxford, England: Oxford Univ. Press, 1991].

 

Ta fikcja będzie trwała dopóty dopóki nie wyegzekwuje się istniejącego prawa, nie powoła się Specjalnego Trybunału do osadzenia sędziów i innych prawników, którzy łamią istniejące prawo większości i stosują talmudyczne prawo Majmonidesa – panowania mniejszości nad większością.

 

Konieczność wprowadzenia Jurysdykcji Większości nad Jurysdykcją mniejszości jest oczywiste. Talmud powinien być zakazany, jako najbardziej rasistowskie prawo sprzeczne z obowiązującym prawem.

Nie ma najmniejszego powodu, aby dawać większe i szczególne prawa dla mniejszości i prześladować większość.

 

Tą fundamentalną niezgodność z obowiązującym prawem jest AKTEM AGRESJI PRAWNEJ MNIEJSZOŚCI NA WIĘKSZOŚCIĄ.

 

Bardzo dobrze ilustruje już publikowany AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO Talmudowi.

http://marucha.wordpress.com/2010/04/09/akt-oskarzenia-przeciwko-wyznawcom-talmudu

 

Według Talmudu: Polacy w Polsce, Niemcy w Niemczech Palestyńczycy w Palestynie, Rosjanie w Rosji, Francuzi we Francji, Amerykanie w Ameryce …..,

wszyscy NIE-ŻYDZI będą mieli status prawny toshav ger ( „OBCY REZYDUJĄCY CUDZOZIEMIEC”, cf. Alan Unterman, Dictionary of Jewish Lore and Legend [London: Thames and Hudson, 1991], s. 148), nawet w ich własnej ziemi, jak na przykład w okupowanej Palestynie, gdzie nowo przybyli Chazarzy z Rosji mają automatyczne prawo do mieszkania i obywatelstwo, a dwa miliony uchodźców palestyńskich, którzy albo uciekli lub zostali wydaleni przez Izraelczyków, mają zabronione mają prawo powrotu.

 

Takie stwierdzenia to dowód CHOROBY PSYCHICZNEJ, ale taka jest świadomość prawna KLANU PRAWNICZEGO w Polsce i pozostałych krajach i w jakiś dziwny sposób zorganizowany, wprowadzony w życie i utrzymywany przez tą starą Gildę Złodziejską

 

To ciekawe jak to możliwe. Być może odpowiedz znajdziemy w książce o technikach zdobycia władzy napisanej przez stryja nie sławnego Jana Tomasza Grossa – socjologa na Uniwersytecie w Nowym Jorku.

 

Niby to krytyczna pozycja – a może INSTRUKTAŻOWA!!.

Uncivil society: 1989 and the implosion of the communist establishment – Google Books Result
Stephen Kotkin, Jan Tomasz Gross – 2009 – History – 197 pages
Andrzej Paczkowski, Zdobycie władzy: 1945-1947 (Warsaw: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993), 5; Andrzej Garlicki, Bolesław Bierut (Warsaw Wydawnictwa …
http://WWW.books.google.ca/books?isbn=0679642765 …Google Gross zdobycie wladzy”

 

Dlatego POLACY muszą zdelegitymizowć nielegalną, masońsko/żydowską władzę, podstępnie, a nielegalnie panoszącą się, na terytorium POLSKI, całkowicie poddaną Izraelowi, jako wrogowi POLSKI i POLAKÓW, aby w ten sposób dać wyraźny przekaz Izraelowi, że masońsko/żydowska, nielegalna władza, nie jest legitymizowana przez NARÓD POLSKI do sprawowania władzy na terytorium POLSKI. 

Innych możliwości odsunięcia masonów/żydów, w sposób pokojowy od władzy na terytorium POLSKI - BRAK! 

Moim zdaniem, POLACY powinni przejąć władzę od żydowskiego okupanta, jeszcze przed 10 maja 2015 r, w drodze pokojowej, Polskiej Rewolucji Narodowej 2015.

Czyli jeszcze przed nielegalnymi wyborami tzw. masońsko/żydowskiego prezydenta, na terytorium POLSKI, przygotowywanymi przez masonów/żydów, pod fałszywą (bezskuteczną) pieczęcią urzędową (okrągłą).

 

Tak POLAKOM dopomóż BÓG, jako prawowity właściciel planety Ziemia, którą stworzył do zamieszkania dla ludzi, wykupionych od grzechu pierworodnego, przez Jezusa Chrystusa.

 

Godło Polski http://bit.ly/1yQTD0Q

Czy w POLSCE "prezydent" wydaje nieistniejące akty prawne? http://trzcinska.neon24.pl/post/114886,czy-w-polsce-prezydent-wydaje-nieistniejace-akty-prawne

Czy Seremet działa pod fałszywą pieczęcią urzędową?
http://trzcinska.neon24.pl/post/114523,czy-seremet-dziala-pod-falszywa-pieczecia-urzedowa

Krystyna Trzcińska 

KOMENTARZE

 • @
  Jestem za legalizacja wladzy masonsko-zydowskiej, no bo czemu surrealizm ma byc nielegalny?
 • @Kaleń 20:39:06
  Nie uda się żydom, tej bezprawności działania podciągnąć pod surrealizm. Za bezskuteczne, arbitralne, nielegalne sprawowanie pozorowanej władzy przez masonów żydów na terytorium POLSKI żydzi muszą POLSCE wszystko zwrócić ex-tunc (wstecz), od chwili złożenia nielegalnego podpisu do nadal.
  Tak przypuszczam, że każdy żyd chciałby legalizacji, nielegalnej władzy masońsko-żydowskiej na terytorium POLSKI Ale ten numer już się wam nie uda. Doskonale potrafię udowodnić na podstawie prawa nielegalność rozporządzenia o godle i nielegalności powołania Piłsudskiego.
  Od 1927 r. (rozporządzenie o godle) nielegalna masońsko/żyddowska samozwańcza władza na terytorium nie może wydać ani jednego ważnego aktu prawnego. Nie może więc żadnego masona/zyda skutecznie mianować na żadne państwowe stanowisko. Sejm nie może skutecznie wydać, uchylić żadnego aktu prawnego: ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, żadnej decyzji.
  Wszystkie podejmowane przez rządzących żydków czynności są tylko pozorowane, nie mogły wywołać jakichkolwiek skutków prawnych. A co za tym idzie, za wszystkie nielegalne czynności podjęte przez żydów w ramach sprawowania nielegalnie władzy na terytorium POLSKI pod dyktando Izraela, zapłacić POLAKOM musi Izrael, inaczej wszystkie majątki zagrabione przez żydów na terytorium Polski przejdą w ręce POLAKÓW (tak czy siak przejdą), bez żadnych odszkodowań dla żydów. Polacy mają żydów w swoich rękach. Kredyty zaciągnięte w imieniu Rzeczypospolitej POLSKIEJ przez nielegalnie rządzących żydków pod potrzeby żydków, POLACY nie będą spłacać. #Kaleń, tak się składa, że nic nie trwa wiecznie. Teraz Polacy mają roszczenia wobec żydów I transza to 2 tys bin zł zaległych. Całe złoto II RP, jakie POLAKOM ukradł masońsko/żydowski rząd tzw. na uchodźstwie, tez musi wrócić do POLAKÓW. #Kaleń, możesz już się pakować i uciekać z POLSKI. Dużo tego wymieniać i wyliczać, ile żydki musza zwrócić POLSCE. Jednym słowem, cały Izrael jest praktycznie już POLAKÓW. Terytorium ukradzionego terytorium Palestyńczykom pod #Izrael, POLACY oddadzą lub sprzedadzą za minimalna kwotę - Palestynie. Co znaczy, ze Izraela - już nie ma!!
 • @Krystyna Trzcińska 21:26:56
  Kocham Panią za te słowa :)) mocno ciumkam !! w oba policzki :).

  Ps. nie jestem prawnikiem ale właśnie tak ! często myślę o tym złodziejstwie uprawianym na Polsce . MY IM ODBIERZEMY !! po prostu !. NAS SĄ MILIONY !!! i jesteśmy u siebie w domu !.
 • A ja mimo tej słodyczy całej
  się CZEPIĘ :) czego Pani daje kurę siedzącą na jajach jako obrazek? Pani weźmie se to po prawej stronie i oblooka piórka :D A ZWŁASZCZA PIÓRKA. Ptica to państwo, piórka to my. Ptica bez piórek zdycha bardzo szybko.
 • @Krystyna Trzcińska 21:26:56
  .
  Nie zgadzam się z rysunkiem nr 1. To nie system demokracji.

  Tym rysunkiem Szanowna Pani bezpośrednio popiera oszukiwanie Polaków liczbą nieparzystą władzy włącznie z olewaniem wyrzuconej na margines, najwyższej władzy ( ludu ):-)

  Demokracja działa tylko w systemie binarnym. Dlatego w domenie posiada równowagę władzy.
  1. Najwyższa Władza
  2. Władza Ustawodawcza
  3. Władza Wykonawcza
  4. Władza Sądownicza
  Polska Demokracja Kwantowa
 • @partyzant 23:42:47
  Np:

  ZA KOGO POLACY BĘDĄ GINĄĆ:
  Petro Poroszenko urodził się w Bołgradzie (jako Walcman), 44-letni mołdawski Żyd ze złodziejskiej dynastii, urodzony w rejonie Odessy, który przybrał nazwisko matki – to koniec Ukrainy. Ojciec, Aleksiej Walcman-Poroszenko, ukraiński obywatel ZSRR, wyrzucony z partii zamachloje i kradzieże, z wyższym wykształceniem, będący od 26 września 1977 do 9 grudnia 1983 roku dyrektorem naukowo-badawczego zakładu naprawczego, został aresztowany i przesłuchany w oczekiwaniu na proces. Chodziło o fałszowanie statystyk i sprawozdań, kradzieże własności państwowej, nielegalne nabycie nieruchomości oraz nielegalne posiadanie broni. Z ciekawszych fragmentów jego działalności warto też wymienić kupno kradzionego spirytusu i rozcieńczanie go wodą. W ten sposób stworzył niewielką firmę produkującą wódkę.
  Wyrok był łagodny: pięć lat w karnym obozie pracy, konfiskata mienia, pięcioletni zakaz piastowania wyższych stanowisk.
  Syn Aleksieja Walcmana, Piotr Poroszenko, poszedł śladami ojca, lecz czasy były już inne; dzięki nim mógł rozkwitnąć w niepodległej Ukrainie niczym pleśń na bochenku chleba. Teraz ma przed sobą nowe zadanie: rozkraść całą Ukrainę i sprywatyzować stanowisko jej prezydenta. Dla osiągnięcia swych celów gotów jest zrujnować ludność tego kraju. Zapewne gotów na to jest od dawna – bierze wszak przykład ze swego ojca. Odbieranie Petra Poroszenki jako sympatycznego „czekoladowego barona” byłoby błędne. W innych regionach świata zasłynął w związku z tak zwaną „wojną o kakao”. Wynikiem konkurencji o ten surowiec była kilkuletnia wojna domowa na Wybrzeżu Kości Słoniowej z udziałem najemników. Obecnie Poroszenko jest prezydentem Ukrainy, lecz najciekawsze jest to, że więcej o nim wiedzą Afrykańczycy, niż sami Ukraińcy.
  "Wojownicy UPA to przykład bohaterstwa oraz przykład stosunku do Ukrainy. Takie jest moje zdanie" - powiedział prezydent Ukrainy Petro Poroszenko na konferencji prasowej. Prezydent Poroszenko odniósł się konferencji do kwestii nadania członkom UPA statusu weteranów.
 • @Krystyna Trzcińska 21:26:56
  Patrząc na to historycznie, to nie ulega wątpliwości, że jest to odwieczna walka szatana z Panem Bogiem. Chyba najwyższy już czas wyciągnąć z tego wnioski, te właściwe:
  Sami bez Pana Boga z tym wyjątkowo przewrotnym, cwanym Złem, nie damy sobie rady.
  A swoją drogą, to dziwne jest to uparte trzymanie się tego Zła, przez niektórych ludzi w kontekście jego małości w Obliczu Pana Boga...
  Ludzie opamiętacie się, zobaczcie z kim wy trzymacie:
  https://www.youtube.com/watch?v=AN3HvPLVruw
 • @Jan Paweł 09:16:17
  Bezprzewodowo, można się domyślać.

  A my żyjemy na ziemi i bez kmpromisu, czyja racja zwycięża w bezpośrednim połączeniu Boga z Diabłem, będzie zawsze nijak:-)

  http://NWSN.neon24.pl/
  Polska Demokracja Kwantowa
 • @Jan Paweł 09:16:17
  nie pokazuj tych demonów ! ZAPAMIĘTAJ !!!! NIE WOLNO TOBIE TEGO WIĘCEJ ROBIĆ !!!!!!!!!!!!!!!!

  Ps. nie mam czasu na tłumaczenie !
 • Do autorki!
  Witam,
  W demokracji większość wybierana jest przez naród. Czy to nie Polacy świadomie lub mniej , wybrali sobie Żydów na przywódców? Jak to udowodnić ze jesteśmy nie z własnego wyboru w niewoli?
  Pozdrawiam.
 • @klementyna 12:54:48
  To, co jest, to wybory większościowe, a nie demokratyczne.

  W wyborach demokratycznych, każdy posiada wolną wolę.

  Pełna wola byłego posła w glosowaniu powszechnym nie może być poniżana, ani ograniczana do poziomu, tylko jednego okienka, dziwnie szacowanej woli wyborczej, zwykłego robotnika, rolnika, górnika, czy sprzątaczki:-)

  Polska Demokracja Kwantowa
 • @ninanonimowa 12:16:57
  A mogłabyś coś więcej na ten temat, oprócz wykrzykników. Bo jak widzisz księża egzorcyści (katoliccy, bo tylko oni mają odwagę zmierzyć się z demonami) są za tym żeby to jak najszerzej pokazać. Jak widzisz, pokazała to także telewizyjna jedynka, więc jak widać także i tam są jeszcze ludzie, którym na sercu leży przyszłość młodych Polaków (niemal masowo już zabawiających się ze Złem) a więc i przyszłość Polski. Uważasz, że te wszystkie teraz "niewinne" zabawy ze Złem, są bez skutku dla tych młodych ludzi i w konsekwencji dla całej Polski. Podpowiem Ci, że egzorcyści których liczba od czasów Gierka zwiększyła się o ok 5000% (obrazując to procentowo), mają pełne ręce roboty.
 • @ninanonimowa 12:16:57
  Jeżeli znajdziesz chwilę czasu, to posłuchaj sobie np tego:
  https://www.youtube.com/watch?v=_ZPggrhQTeY
  A jest tego sporo na YT
 • @ Historia...
  .
  Ogromny wzrost gniewu skierowanego przeciw żydom na całym świecie jest wyraźnie napędzany, i to przez ich własne "elity". To samo miało miejsce przed IIws. Jak wówczas, tak teraz, nic nie jest dziełem przypadku. Wszystko w imię dobra interesów garstki.
 • @Kaleń 20:39:06/"Jestem za legalizacja wladzy masonsko-zydowskiej"
  .
  Ja też. - Na Marsie.
  A jeśli już tu legalizować, to, co nielegalne, to obróćmy całe prawo, i tak nic nie warte, do góry nogami, uzbrojmy cały naród, a wszystkich bandytów i złodziei oddajmy na pastwę gniewu ludu . To dopiero byłoby surrealne!
 • @japoniec 22:55:37
  .
  Wszyscy mamy swoje kilka minut. On myślał, że jak sie rozmnoży, to będzie trwał wiecznie. : ))))
 • Nielegalność nosicieli zewnętrznych oznak władzy
  .
  w Polsce wynika już w danych o ostatnich wyborach do parlamentu

  - http://pppolsku.blogspot.com/2011/10/onet-pkw-podaa-wyniki-wyborow-z-93-proc.html

  ten cały demokratyczny POPiS SLD, PSL, SP .... a nawet Palikokotek odsłania, nawet jeśli zaniedbamy możliwość sfałszowania wyników wyborów:

  ´´ "Zwycięzca" PO otrzymał 17,5% głosów uprawnionych do głosowania. Jest bezczelnością utrzymywać, że ta partia upoważniona jest do rządzenia krajem, do zaciągania kredytów pod zastaw całości wyborców i ich dzieci (1,025 biliona - 05.08.13 - każdy noworodek ma 27 tys. długu) ``

  W gruncie chodzi o grupę uzurpatorów, wyznaczonych do przejęcie zewnętrznych oznak władzy przez siły obce,

  - http://pppolsku.blogspot.de/2012/03/lexde.html#MWF

  czy te siły były reprezentowane przez urzędników/agentów z USA czy krajów UE nie odgrywa przy tym żadnej roli. Przykład krainy U dowodzi, że często rolę agentów pełnią urzędnicy z USA

  - http://marucha.wordpress.com/2014/03/12/jak-nsa-przeoczylo-krym/#comment-330265

  jak w tym przypadku pani Nuland, pracownica MSZ USA zajmująca się Europą Wschodnią. Uzasadnienie tego stanu patrz w tymże blogu tekst sprzed trzech lat "

  Globalizacja - nowe imperium światowe
  ".

  Te przekonywujące cytaty z talmudu są W CZĘŚCI kwestionowane przez niektórych czytelników talmudu. Nie ma to zresztą zbyt wielkiego znaczenia, bowiem nawet w Biblii jest wystarczająco wiele dowodów zbrodniczości kast kapłańskich, wskażmy choćby Purim, to wezwanie do holokaustu

  - http://pppolsku.blogspot.com/2011/12/fb.html

  czymże różni się ono, od dzisiejszych wezwań do masakr na BW czy w Europie. Zresztą sam tzw. "holokaust", produkt przemysłu o tejże nazwie

  - http://pppolsku.blogspot.com/2012/03/lexde.html#HoloSamo

  jest wystarczającym dowodem zbrodniczości społeczeństwa Izraelitów.
 • @Autor
  dobry tekst, ale..
  Jak można nie lubić żydów i czcić ichniego mesjasza?

  W społeczeństwie pokutuje mniemanie, że żyd nienawidzi Chrystusa, jest obrzezany, nosi pejsy i nie jada wieprzowiny.

  Nic bardziej mylnego.. mój kolega eskimos z ojca SB-ka i matki koleżanki rabina, pracujący w państwowej firmie za 4x średnia krajowa, ma krzyżyk w domu, nie jest obrzezany, ochrzcił córkę, a i bekon ze mną jadł. Jarmułki kolekcjonuje, ale jako suwenir z Izraela, na plażach był częściej niż pod ścianą płaczu.

  Według różnych danych jest ich w Polsce 4-5mln, ja zakładam 12% społeczeństwa. To samozwańcza elyta.

  To nie jest tak, że są oni mądrzejsi i inteligentniejsi od Polaków.
  Nasuwa się pytanie, kto im na to pozwolił? ..polactfo

  Niestety, ale jesteśmy w mniejszości nawet w stosunku do eskimosów..

  Mądrych prawych Polaków nie ma tyle co eskimosów, i tu jest problem.

  Pozdrawiam.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ULUBIENI AUTORZY