NARÓD POLSKI, aby móc skutecznie pozbawić masonów/żydów władzy na terytorium POLSKI, musi wykazać, że masony/żydy sprawują tą władzę nielegalnie, gdyż pod fałszywą pieczęcią urzędową (okrągłą).

 NARÓD POLSKI, aby móc skutecznie pozbawić masonów/żydów władzy na terytorium POLSKI, musi wykazać, że masony/żydy sprawują tą władzę nielegalnie, gdyż pod fałszywą pieczęcią urzędową (okrągłą).

Nielegalna władza okupanta masońsko/żydowskiego, działającego na terytorium POLSKI pod fałszywą pieczęcią urzędową (okrągłą), nie może wydać ani jednego aktu prawnego: 1) będącego dowodem z dokumentu, 2) mającego moc władczą, 3) podlegającego wykonaniu, 4) zaskarżeniu.

Co znaczy że działalność masonów/żydów na terytorium POLSKI jest bezskuteczna ex-tunc (wstecz) od daty ogłoszenia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych ..- do nadal.  W zał. 1 podana jest metryka poruszanego  rozporządzenia.  Art. 26 (zał. 2) precyzuje dokładnie datę bezskuteczności  rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 1)

zał. 1 i zał. 9

zał. 2 

Rozporządzeniem sprecyzowanym  w zał. 1, miała być uchylona ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. (zał. 3)

zał. 3

W art. 1 (zał. 4) ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. wskazany jest jej tymczasowy charakter.

zał. 4

W art. 1 ust. 1 (zał. 5) sprecyzowany został herb Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wzorem No. 1

zał. 5

ustawa godło 1919 zał1razy4

W art. 1 ust. 2 (zał. 6) sprecyzowana została pieczęć Rzeczypospolitej Polskiej

zał. 6

ustawa godło 1919 zał234

ustawa godło 1919 zał2razy4

ustawa godło 1919 zał3razy6

W art. 1 ust. 3 (zał. 7) sprecyzowane zostały barwy narodowe Rzeczypospolitej Polskiej.

zał. 7

ustawa godło 1919 zał5

Ustawę z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godle podpisały następujące osoby (zał. 8).

zał. 8

Zapisy dotyczące pieczęci w ustawie z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach ... uznaję na chwilę obecną za prawidłowe.

Ustawa z dnia 1 sierpnia o godłach ..., z innych powodów jest bezskuteczna niż rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1927 r. Dlatego w tym poście nie rozwijam bezskuteczności ustawy o godle z dnia 1 sierpnia 1919 r.

W załączniku 9 powołana jest podstawa prawna  rzekomo uprawniająca Prezydenta Rzeczypospolitej do zmiany ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. - rozporządzeniem z mocą ustawy. Na tą chwilę, do tego punktu tez nie odnoszę się. Zmierzam prosto do celu, aby wykazać, że od 1927 r.na terytorium POLSKI każda masońsko/żydowska władza, posługuje się fałszywą pieczęcią urzędową (okrągłą), co stanowi o tym, że masońsko/żydowska władza na terytorium POLSKI od 1927 r. do nadal, nie wydała ani jednego ważnego aktu prawnego, podlegającego - wykonaniu!!

zał. 9 i zał. 1

Ponieważ rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 9) nie jest jednoznaczne w treści z heraldycznymi wzorami (co wykażę poniżej), to nie mogło wejść skutecznie w życie, jak by  art. 26  na to wskazywał (zał. 10)

zał. 10

O bezskuteczności rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. stanowi treść: Tytuł IV  Pieczęcie (zał. 11), który należy dokładnie przeanalizować, aby móc wykazać że używane pieczęcie na terytorium POLSKI przez masonów/żydów, którzy przejęli nielegalnie władze w POLSCE, pozbawiają ich  legitymacji do sprawowania władzy, gdyż nie mogą wydać ani jednego ważnego aktu prawnego, a tym samym oznacza, ze nie mogą sprawować władzy!

zał. 11

Na podstawie Art. 4 (zał. 12) rozporządzenia (zał. 9) zamierzano ustanowić oznaki dla wszystkich władz i urzędów samorządowych złożone z herbu państwowego, z herbu województwa do którego należą i z napisu odpowiadającego ich nazwie.

zał. 12

Masoni/żydzi 13 grudnia 1927 r. zmieniając ustawę o godle (podstępnie, nielegalnie) zmienili wyobrażenie orła państwowego Art. 15 (zał. 13), podmieniając go bez upoważnienia na tą okoliczność w treści rozporządzenia (zał. 9), co jest - niedopuszczalne!! Heraldyczny wzór jest rysunkiem, nie ma mocy dowodowej, nie ma mocy władczej! Wzór heraldyczny może powstać tylko na podstawie przepisu ustawy, który ściśle go określi lub upoważni właściwy organ do ustalenia szczegółowego rysunku orła państwowego i określi na czyj wniosek to może nastąpić! Nie dopuszczalne jest rysunkiem heraldycznym, nie wiadomo przez kogo ustalonym i na czyj wniosek sporządzonym i faktycznie przez kogo, zmienić symboli POLSKI: korony orła, kształtu orła państwowego, kolorystyki. Nie dopuszczalne też jest arbitralne (bez podstawy prawnej) wprowadzenie masońskich symboli do heraldycznego wyobrażenia orła białego!!

Jeżeli wyobrażenie orła nie jest ustalone w rozporządzeniu o godle (zał. 9) tzn. że obowiązuje wyobrażenie orła z ustawy o godle z dnia 1 sierpnia 1919, gdyż rysunkiem heraldycznym, nie wiadomo przez kogo ustalonym, na czyj wniosek, nie dopuszczalna jest zmiana ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. art. 1 ust. 1 (zał. 5)!!

ustawa godło 1919 zał1razy4

Te same uwagi dotyczące nielegalności/niedopuszczalności wprowadzenia rozporządzeniem z dnia 13 grudnia 1927 r. zmian do wyobrażenia orła państwowego, w stosunku do ustawy z dnia 1 sierpnia 11919 r, dotyczą również wprowadzonych nielegalnych/niedopuszczalnych  zmian do otoku pieczęci państwowej, arbitralnie (bez podstawy prawnej na tą okoliczność) rozporządzeniem z dnia 13 grudnia 1027 r. masoni/żydzi, podstępnie wprowadzili niedopuszczalną zmianę do otoku pieczęci urzędowej (okrągłej). patrz  Art. 15 (zał. 13), nielegalny masoński znak w otoku pieczęci zawarłam w zielonym otoku.

zał. 13

45d3fa6fe0d180dcf41b00490bef1cae,0,0

W Art. 16  (zał. 14) rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 9) zdefiniowana jest pieczęć Prezydenta Rzeczypospolitej, która to definicja nie upoważnia do umieszczania na pieczęci urzędowej (okrągłej)  wyobrażenia orła państwowego z nielegalnymi masońskimi znakami, co wyjaśniłam wyżej w moim opisie do Art. 15 (zał. 13). Zgodnie z Art. 16 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 9) w otoku pieczęci prezydenta przewidziany jest tylko napis: "Prezydent rzeczypospolitej", a faktycznie na terytorium POLSKI masońscy/żydowscy  prezydenci w otoku pieczęci urzędowej (okrągłej), arbitralnie (bez podstawy prawnej) umieszczali nielegalny masoński znak. patrz zał. 15, zał. 16. (otoczony czerwonym kolorem).

zał. 14

zał. 15

Podpis_Moscicki

zał. 16

dcba7fd230c868efcb7f66eeea721b41,0,0

W Art. 17  (zał. 17) rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 9) zdefiniowana jest pieczęć urzędowa Marszałków Sejmu i Senatu, która to definicja nie upoważnia do umieszczania na pieczęci urzędowej (okrągłej)  wyobrażenia orła państwowego z nielegalnymi masońskimi znakami, co wyjaśniłam wyżej w moim opisie do Art. 15 (zał. 13). Zgodnie z Art. 17 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 9) w otoku pieczęci Marszałków Sejmu i Senatu przewidziany jest tylko napis: "Marszałek Sejmu" względnie "Marszałek Senatu".  A faktycznie na terytorium POLSKI: SEJM i SENAT  w otoku pieczęci urzędowej (okrągłej), arbitralnie (bez podstawy prawnej) umieszcza nielegalny/niedopuszczalny masoński znak.

zał. 17

W Art. 18 (zał. 18) rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 9) zdefiniowana jest pieczęć urzędowa władz i urzędów oraz zakładów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych, która to definicja nie upoważnia do umieszczania na pieczęci urzędowej (okrągłej)  wyobrażenia orła państwowego z nielegalnymi masońskimi znakami, co wyjaśniłam wyżej w moim opisie do Art. 15 (zał. 13).

Zgodnie z Art. 18 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 9) w otoku pieczęci władz i urzędów oraz zakładów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych przewidziany jest tylko napis odpowiadający nazwie danej władzy (urzędu, zakładu, instytucji, przedsiębiorstwa).  A faktycznie na terytorium POLSKI  w otoku pieczęci urzędowej (okrągłej) władz i urzędów oraz zakładów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych,  arbitralnie (bez podstawy prawnej) umieszczany jest nielegalny/niedopuszczalny masoński znaklub znaki nie przewidzianych w treści art. 18.

zał. 18

W Art. 19 (zał. 19) rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 9) zdefiniowana jest pieczęć urzędowa władz i urzędów samorządowych, która to definicja nie upoważnia do umieszczania na pieczęci urzędowej (okrągłej)  wyobrażenia orła państwowego z nielegalnymi masońskimi znakami, co wyjaśniłam wyżej w moim opisie do Art. 15 (zał. 13).

Zgodnie z Art. 19 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1927 r. (zał. 9), w otoku pieczęci władz i urzędów samorządowych przewidziany jest tylko napis odpowiadający nazwie danej władzy (urzędu, zakładu, instytucji).  A faktycznie na terytorium POLSKI  w otoku pieczęci urzędowej (okrągłej) władz i urzędów samorządowych arbitralnie (bez podstawy prawnej) umieszczany jest nielegalny/niedopuszczalny masońskich symboli nie przewidzianych w treści art. 19.

zał. 19

Powstaje pytanie: jak mogło dojść na terytorium POLSKI do podstępnego wprowadzania do pieczęci urzędowych (okrągłych) w powołaniu na nielegalne rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1927 r. niedopuszczalnych masońskich symboli, skoro wyrób pieczęci z orłem państwowym zastrzeżony był wyłącznie mennicy państwowej? Zapis w Art. 20 stworzył możliwość, wyjątków od zasady, na rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej, którymi zawsze byli masoni/żydzi

zał. 20

Poniżej w zał. 21 widzimy wykaz osób którzy podpisali się niedopuszczalnym w treści rozporządzeniem z dnia 13 grudnia 1927 r , którzy sprzeniewierzyli się POLSKIEJ RACJI STANU.

zał. 21

Rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1927 r. - o godłach ... (zał. 9),  jako że jest formalnie wadliwe (bezskuteczne), tym samym nie może zmienić ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r, co znaczy że ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. - o godłach ... nie została uchylona, a to znaczy że jest ważna do nadal!A to znaczy że godłem państwowym na terytorium POLSKI jest godło wg. wzoru heraldycznego określonego ustawą o godle z 1919 r.  Pieczecie urzędowe (okrągłe) są ważne tylko te, określone ustawa o godłach ... z 1 sierpnia 1919 r.

A to znaczy, ze POLSKA nie przystąpiła do Unii Europejskiej, że POLSKA nie podpisała Traktatu Lizbońskiego itd. Z pretensjami do masonów/żydów, którzy nie byli legitymizowani przez NARÓD POLSKI do składania podpisów, nie mając upoważnienia na tą okoliczność w ważnej pieczęci urzędowej (okrągłej).

Autor: Krystyna Trzcinska