Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
160 postów 2742 komentarze

Rozliczmy specsłużby i wymiar sprawiedliwości

Krystyna Trzcińska - projektant/programista komputerów

Migiem!! Przeprowadźmy legitymizację władzy w POLSCE!!!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

POLACY muszą przeprowadzić legitymizację władzy w POLSCE, w celu delegitymizacji obecnego systemu politycznego: nielegalnie, podstępnie, narzuconego POLAKOM przez masonów (żydów), którzy nigdy nie mieli w POLSCE wymaganego upoważnienia do działania.

Obecny układ polityczny w POLSCE, nie ma legitymizacji do sprawowania władzy, czyli upoważnienia do działania w POLSCE.

 

Poniżej przytoczę kilka definicji legitymizacji władzy, 3 źródła legitymizacji władzy (typologi władzy i panowania), empiryczne kryteria legitymizacji władzy, 3 elementy legitymizacji, w celu udowodnienia na ich podstawie, że żydzi w POLSCE nie mają legitymizacji do sprawowania władzy na terytorium POLSKI, a tym samym że muszą władzę zwrócić POLAKOM w żądanym  przez POLAKÓW, nie przekraczalnym  terminie.

 

Legitymizacja władzy http://pl.wikipedia.org/wiki/Legitymizacja_w%C5%82adzy

 

Legitymizacja (dosłownie: upoważnienie do działania) to (według Eugeniusza Zielińskiego)

"uprawnienie rządzących do podejmowania wiążących decyzji, przy równoczesnej aprobacie rządzonych". 

 

Obecni żydzi rządzący POLSKĄ nie mogą się powołać na posiadanie upoważnienia (legitymizacji) do działania zdefiniowanej przez Eugeniusza Zielińskiego, gdyż nie mają do tego upoważnienia POLAKÓW, co jest pewne expressis verbis (z pominięciem jakiegokolwiek postępowania).

 

Seymour Martin Lipset  legitymizację definiuje jako:

"wysiłki podejmowane w celu wywołania i utrzymania opinii, że istniejące instytucje polityczne są najbardziej odpowiednie i właściwe dla społeczeństwa".

 

Obecni żydzi rządzący POLSKĄ, nie mogą się powołać na posiadanie upoważnienia (legitymizacji) do działania zdefiniowanego przez Seymour Martin Lipset w uzasadnieniu, że istniejące instytucje polityczne są najbardziej odpowiednie i właściwe dla społeczeństwa POLSKIEGO. Fakt braku legitymizacji żydów, do sprawowania władzy w POLSCE na podstawie tego punktu, jest pewny expressis verbis (z pominięciem jakiegokolwiek postępowania)!

 

Udzielenie legitymizacji opiera się na kryterium dobrowolności, a więc wyklucza przemoc i strach jako źródło podporządkowania. 

 

Żydy rządzące POLSKĄ (nielegalnie), chcą uzyskać w POLSCE legitymizację do działania w oparciu o przemoc i strach, jako źródło podporządkowania sobie POLAKÓW, a to znaczy że nie posiadają legitymizacji opartej na kryterium dobrowolności.

 

W państwach demokratycznych najbardziej rozpowszechnioną formą legitymacji władzy są wolne wybory, co łączy się z przekonaniem, że źródłem władzy jest naród.

Art. 2. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Na podstawie art. 2 Konstytucji RP, Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa, a faktycznie POLSKA rządzona przez żydów, nie jest państwem prawa i nie urzeczywistnia zasad sprawiedliwości społecznej. Wybory w POLSCE są fałszowane, co powoduje ten skutek, że NARÓD POLSKI, nie jest źródłem władzy.

 

W systemach niedemokratycznych czynnikiem legitymizującym władzę jest ideologia.

POLACY, jako NARÓD są pod talmudyczną jurysdykcją. POLACY są pozbawiani prawa do sądu i do wymiaru sprawiedliwości. POLACY nie uzyskują wiążących rozstrzygnięć, co pozbawia ich prawa do skutecznego zaskarżenia orzeczeń również poza terytorium POLSKI, czyli w międzynarodowych trybunałach.

 

Istnienie legitymizacji zmniejsza szanse napięć i destabilizacji państwa. Przeciwieństwem legitymizacji jest delegitymizacja systemu politycznego.

Żydy trzymają się u władzy w POLSCE, pomimo nie posiadania legitymizacji ku temu - NARODU POLSKIEGO, co powoduje napięcia i destabilizację Państwa POLSKIEGO. Żydy w POLSCE przy braku legitymizacji swojej władzy w POLSCE, usiłują zaimplementować NARODOWI POLSKIEMU na terytorium POLSKI, państwo niewolnicze, pod żydowską talmudyczną jurysdykcją, co wymusza obowiązek na POLAKACH – wygnania żydów z POLSKI.

 • Państwo niewolnicze – cechuje występowanie właścicieli niewolników, oraz niewolników będących ich własnością. Kształtują się między nimi stosunki zwierzchnictwa i podporządkowania. Właściciele niewolników są warstwą panującą i mającą prawa obywatelskie, niewolnicy natomiast pozbawieni są praw i swobody. 

Państwo http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo

 

Legitymizacja u Maxa Webera

Pojęcie legitymacji władzy zostało rozpowszechnione przez Maxa Webera, który wyróżnił 3 jej źródła (w politologii określa się je mianem typologii władzy i panowania):

 • legitymizacja władzy legalna – oparta na przeświadczeniu, że posłuszeństwo wynika z samego faktu istnienia  prawastanowionego. Pozycja przywódcy jest ściśle regulowana prawnie, funkcjonuje tu układ podwładni-przełożeni na równych prawach;

Nie ulega wątpliwości, że masoni (żydy) dorwali się do władzy w POLSCE nielegalnie, arbitralnie (bez podstawy prawnej) , nie posiadając nigdy ważnych uprawnień do sprawowania władzy. Przed Narodem POLSKIM stoi obowiązek przeprowadzenia delegitymizacji masońskiej (żydowskiej) władzy w POLSCE, sprawowanej arbitralnie (bez podstawy prawnej) wbrew woli NARODU POLSKIEGO.

 • legitymizacja władzy tradycyjna – wynika z mocy panujących zwyczajów (precedensów i nawyków) oraz potęgi panujących. Kształtuje ją tradycja uważana za świętość. Naruszenie tejże tradycji przez panującego uprawnia poddanych do buntu wobec władcy. Ta forma najczęściej pojawiała się w  monarchii feudalnej, np. u Karolingów we FrancjiPiastów w Polsce i Rurykowiczów w Rosji;

Masoni (żydy) nie są w stanie udowodnić, że w jakimkolwiek okresie posiadali uprawnienia do sprawowania legalnie władzy w POLSCE. Tylko NARÓD POLSKI posiada ważną legitymizację do sprawowania władzy tradycyjnej na terytorium POLSKI.

Żaden mason (żyd), sprawujący podstępnie, nielegalnie władzę w POLSCE, nie miał ważnych uprawnien do jej sprawowania, w żadnym okresie czasu.

 

Legitymizacja według Davida Eastona.

David Easton przedstawia bardziej empiryczne kryteria legitymizacji władzy:

 • legitymizacja władzy ideologiczna - opiera się na akceptacji głównych zasad organizacji społeczeństwa: panującym systemie wartości oraz ogólnie przyjętych sposobach interpretacji przyszłości;

Nikt z NARODU POLSKIEGO nie akceptuje, ustanowienia na terytorium POLSKI państwa niewolniczego, gdzie panami mieliby być żydy a niewolnikami POLACY. POLACY nie chcą też mieć żydków, za swoich niewolników. Dlatego NARÓD POLSKI, wypędzi żydów z terytorium POLSKI.

 • legitymizacja władzy strukturalna - to akceptacja norm reżimu politycznego wynikająca z przekonania o ich prawowitym i legalnym charakterze oraz wszystkich wynikających z nich norm prawnych oraz instytucji;

W Polsce masoni (żydy) podstępnie przejęli władzę, w powołaniu na posiadaną legitymizację władzy strukturalnej, wynikającej z ich prawowitego i legalnego charakteru. Co bez problemu podważę, w kolejnym moim artykule.

 • legitymizacja władzy personalna - wynika z szacunku dla osób sprawujących władzę. Szczególnie pomocna jest ona w momencie stabilizacji zmian jakim podlega system.

Masoni (żydzi) nigdzie na Świecie nie mieli, nie mają i nigdy nie będą mieć, jakiegokolwiek szacunku (z uwagi np. na serwowaane przez nich nauki zawarte w: talmudzie, torze, Protokołach Lucyfera, 45 wytycznych Jakuba Bermana)

Te trzy formy legitymizacji nie wykluczają się. Spójność tych elementów zapewnia stabilność systemu politycznego. 

Masoni (żydzi), nie mogą powołać się na choćby jedną formę posiadanej legitymizacji, do sprawowania władzy w Polsce. Czyli o spólności posiadanych form legitymizacji, nie może być nawet mowy. 

 

Legitymizacja według Davida Beethama

David Beetham wyróżnia z pojęcia legitymizacji władzy trzy elementy:

 • reguły - normy prawne i obyczajowe panujące w grupie społecznej.Ich zachowanie przy zdobywaniu i sprawowaniu władzy zapewnia jej legalność;

Żydy, nie mogą się powołać się na posiadana legitymizacji do sprawowania władzy na terytorium POLSKI, na podstawie tej reguły. Polacy z żydami nie mają wspólnego udziału zarówno w normach prawnych jak i obyczajowych (talmud, tora, Protokoły Lucyfera, 45 wytycznych Jakuba Bermana). Normy prawne i obyczajowe żydzi mają takie, że są utrapieniem NARODÓW ŚWIATA, które zawsze żydów przepędzały.

 • przekonania - minimum wspólnych przekonań grup rządzących i rządzonych. Jeśli władza oparta o reguły znajduje oparcie również na poziomie przekonań, wtedy nadal jest legalna;

Żydy, nie mogą się skutecznie powołać na posiadaną legitymizację do sprawowania władzy na terytorium POLSKI, na podstawie tej reguły. Polacy z żydami nie mają nawet minimum wspólnych przekonań. Władza żydów w POLSCE zawsze była nielegalna, sprawowana podstępnie na szkodę POLSKI i POLAKÓW, za co żydzi muszą POLAKOM zapłacić ogromne odszkodowania. POLSKA najbogatszym krajem świata - mlekiem i miodem płynącym!!

http://trzcinska.neon24.pl/post/106528,polska-najbogatszym-krajem-swiata-mlekiem-i-miodem-plynacym

 • zachowania - czyli czynne przyzwolenie ze strony grup podporządkowanych na bycie rządzonymi. Wyraża się to np. w udziale w wolnych wyborach, referendach, publicznych deklaracjach poparcia. Na tym poziomie istnieje pewność, że grupy podporządkowane identyfikują się z rządzącymi.

Żydy i na podstawie tej reguły, również nie mogą się skutecznie powołać, na posiadaną legitymizację do sprawowania władzy, na terytorium POLSKI. NARÓD POLSKI czynnie wykazuje i jeszcze wykaże, że nie identyfikuje się znielegalnie rzadzącymi POLSKĄ - żydami i nie udziela im czynnie przyzwolenia na bycie rządzonymi przez masonów (żydów), w oparciu o talmud, torę, Protokoły Lucyfera, 45 wytycznych Jakuba Bermana. 

Autor:

Krystyna Trzcinska

KOMENTARZE

 • BOJKOT WYBORÓW AKTEM DELEGITYMIZACJI WŁADZY
  Władza w Polsce została narodowi narzucona zdradzieckim aktem okrągłego stołu w niedemokratycznych ,niewolnych wyborach Jest tylko jedno wyjście z tej sytuacji,które nie spowoduje ofiar w narodzie Należy zbojkotować wybory do sejmu w proteście,buncie przeciwko obcej nam władzy udział w wyborach które są niedemokratyczne i fałszowane przez rządowa agendę PKW ,powoduje że władza nie ma powodu aby cokolwiek zmieniać Dopiero bojkot doprowadzi do ustępstw w temacie zmiany ordynacji wyborczej do sejmu na JOW, do prawa do obligatoryjnego referendum i przede wszystkim prawa do odwoływania posłów,senatorów i radnych przez wyborców To do nas samych,od naszej wiary w siebie i swój głos wyborczy będzie zależało czy będzie nam się chciało chcieć zrozumieć tak prostą zależność jak Naród -władza Art 4 konstytucji RP Stefan Dembowski 513-326-440 www.stowarzyszeniedemokracjausa.com
 • @amadeusz2006 09:34:17
  Wszelkie wybory w POLSCE, POLACY (patrioci) muszą bojkotować, żeby nie stwarzać pozorów, że arbitralna (bez podstawy prawnej), masońska (żydowska) władza w POLSCE jest legalna, pomimo że nie jest! POLACY biorąc udział w wyborach organizowanych przez nielegalną władzę w POLSCE, ją legitymizują ją, o czym zdaje się, że nie zdają sobie z tego sprawy!!
  POLSKĘ uratował kiedyś (ktoś) zapisem, czego POLACY zdają się nie zauważać. Co mam na myśli pisząc, że ktoś, kiedyś uratował POLSKĘ przed podstępnym przejęciem jej przez masonów (żydów)?
  Polska, przed podstępnym przejęciem Jej przez masonów, została uratowana w 1927 r. zapisem w art. 16,17,18,19 cyt. poniżej rozp. Dz.U. 1927 nr 115 poz. 980 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach.
  Zapis, który ratuje POLSKĘ, przykładowo z art. 16: "Pieczęcią Prezydenta Rzeczypospolitej jest (..) z wyobrażeniem orła państwowego pośrodku i napisem Prezydent Rzeczypospolitej" w otoku.
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19271150980. Przejęcie POLSKI przez masonów, miało miejsce w 1927 r. i trwa do nadal.
  Pieczęć prezydenta Mościckiego (masona), jest niezgodna z zapisem w art. 16.
  W otoku pieczęci prezydenta Mościckiego jest masoński znak, którego nie przewiduje zapis z rozp. Co znaczy, że pieczęć prezydenta Mościckiego, była nielegalna. Pieczęcie urzędowe Marszałków Sejmu i Senatu - również z tego samego powodu są bezskuteczne (nie zgodne z rozporządzeniem art. 17). Od tego czasu, władza w POLSCE, również ta masońska na uchodźstwie, jest nielegalna i tzw. "okrągły stół" nie mógł tej nielegalnej władzy masońskiej (żydowskiej) legitymizować!
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Podpis_Moscicki.jpg
  Polacy, tego nielegalnego przejęcia POLSKI przez masonów w 1927 r, skutecznie nie przerwali do nadal. Dlatego np. żydy przejmują, zawłaszczają między innymi POLSKIE święto "Odzyskania Niepodległości", uważając że od 1927 r. do nadal, to masoni (żydzi) przejęli władzę w POLSCE, a więc że to jest ich święto!! A tak nie jest!!
  Dlatego POLACY, nie mogą legitymizować, obecnej nielegalnej, masońskiej (żydowskiej) władzy w POLSCE poprzez udział w żydowskich wyborach!
  POLACY wszelkimi sposobami przewidzianymi przez prawo, muszą bojkotować obecną, nielegalną władzę masońską (żydowską) w POLSCE. Naród POLSKI ma obowiązek przejąć władzę w POLSCE, właśnie na tej podstawie, jak wyżej opisałam.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ULUBIENI AUTORZY