Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
160 postów 2719 komentarzy

Rozliczmy specsłużby i wymiar sprawiedliwości

Krystyna Trzcińska - projektant/programista komputerów

Czy w POLSCE "prezydent" wydaje nieistniejące akty prawne?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Uzyskanie odpowiedzi zgodnej z prawem, na zadane w tytule posta pytanie, jest bardzo istotne dla POLAKÓW, w celu pokojowego przejęcia władzy w POLSCE przez POLAKÓW, w ciągu nawet jednego dnia!

 

Jeśli "prezydent" z jakichś powodów, chociażby formalnych, wydaje bezskuteczne pisma, zamiast aktów prawnych, to POLACY mają prawo wiedzieć:

 • w jakim celu i w jaki sposób to czyni (poznać wadę)?

 • dlaczego tak arbitralnie (bezprawnie) działa  "prezydent" na czyje polecenie i w jakim celu?

 • jak usunąć takie bezskuteczne pisma, które wyszły na zewnątrz Pałacu Prezydenckiego?

 • jakie szkody z tego powodu ponieśli POLACY i POLSKA?

 • kiedy zainicjowano takie przestępcze działania, kto jest winny?

 • kto zrekompensuje POLSCE, POLAKOM poniesione ogromne straty i szkody?

 • jeśli wina leży po stronie "prezydenta", to należy sprawdzić, czy został legalnie wybrany, czy chociażby z powodów formalnych, faktycznie jest Prezydentem RP, czy też nie ma ważnego dokumentu upoważniającego go do przejęcia obowiązków Prezydenta RP i dlatego np. służy nie POLSCE i nie POLAKOM, a tylko pobiera uposażenie od POLSKI za niszczenie POLSKI i POLAKÓW?

Aby uzyskac odpowiedzi na zadane powyżej pytania, należy wyjaśnić najpierw pojęcie: co to jest bezskuteczny akt prawny?

 

Bezskuteczny akt prawny jest wtedy, gdy sporządzony dokument, który wyszedł na zewnątrz organu, nie spełnia formalnych wymogów dokumentu urzędowego, a tym samym nie jest dowodem na okoliczność treści tego pisma.

Bezskuteczny dokument lub pismo, nie wywołuje skutków prawnych ex-tunc (wstecz), bez względu na to, ile czasu upłynęło od czasu jego doręczenia, ogłoszenia, nie wchodzi do obiegu prawnego, na jego podstawie nikt nie może wywodzić sobie jakichkolwiek skutków prawnych.

Pismo wadliwe pod względem formalnym (dokument), jako że nie jest dowodem na okoliczność treści nim wadliwie poświadczonej, z tego powodu nigdy nie podlega wykonaniu.

 

Pisma (dokumenty), nie spełniające wymogów formalnych, dotyczących pieczęci nagłówkowej, pieczęci urzędowej (okrągłej) przewidzianych prawem dla dokumentów urzędowych, są -nieaktami.

 

Wobec tego powstaje pytanie: co to jest akt prawny? Akt prawny

http://pl.wikipedia.org/wiki/Akt_prawny

 

Akt prawny:

 • rezultat tworzenia prawa przez właściwy organ państwowy lub organ do tego upoważniony.

 • rozumiany jest też jako działanie organu państwa lub podmiotu prawnego, zgodne z obowiązującymi przepisami w celu wywołania skutków prawnych w konkretnym stosunku prawnym (orzeczenie lub inna czynność prawna).

W POLSCE obowiazuje domniemania faktyczne i prawne, że organy państwa (prawnego), jakim rzekomo jest POLSKA, wydają akty prawne, formalnie skuteczne, spełniające wymogi formalne dokumentu urzędowego.

 

A co jest, gdy jak w sytuacji obecnej, wszystkie organy rozmyślnie, działają jako mafia okupanta żydowskiego #Israel #jews i doręczają (bezskutecznie) POLAKOM tylko i wyłącznie wadliwe pod względem formalnym dokumenty, którym nie przysługuje prawo skutecznego zaskarżenia (brak przepisów prawa) przed jakimkolwiek właściwym organem państwa? Co gdy np. wszystkie organy państwa, okupanta np. żydowskiego potajemnie wobec POLAKÓW, posługują się fałszywą pieczęcią urzędową (okrągłą)?

 

Czy w Polsce obecnie ma miejsce taka sytuacja, że POLSKA nie jest już państwem prawa, gdyż została przejęta przez wrogie siły okupanta żydowskiego, przy użyciu fałszywej pieczęci urzędowej (okrągłej)?

 

Przeanalizujmy więc, jak się obecnie faktycznie rzeczy mają w POLSCE.

Proponuję w tym celu przeczytać artykuł: Dlaczego na polskiej pieczęci sądowej jest znak Bestii?

http://monitorpolski.wordpress.com/2011/03/04/dlaczego-na-polskiej-pieczeci-sadowej-sa-gwiazdy-dawida/

 

Znak bestii *** 666 faktycznie został umieszczony bezprawnie, a więc arbitralnie (bez podstawy prawnej), na pieczęciach urzędowych (okrągłych) w sądach na terytorium POLSKI, przez żydów rządzących (nielegalnie) POLSKĄ.

 

Bardzo wymownym przykładem jest „znak Bestii” "***" 666 w formie trzech gwiazd Dawida na polskiej pieczęci sądowej(>link). Został on wprowadzony po „transformacjach ustrojowych” na początku lat 90-tych i od tego momentu sądy zaczęły pełnić rolę egzekutora systemu represji.

 

zał. 1.

Przykładowa pieczęć sądu, ze znakiem bestii

Przykładowa pieczęć sądu ze znakiem bestii

Symbolem żydów, jest nią menora, natomiast gwiazda Dawida, tzw. „pieczęć Salomona” jest obecnie symbolem Rotszyldów – satanistycznych mafiozów, wyznawców Lucyfera, których celem jest panowanie nad światem – patrz Protokoły Mędrców Syjonu, Testamet Rotszylda, Synagoga Szatana itd.

 

Zob. też:http://www.overlordsofchaos.com/html/jewish_conspiracy_45.html

 

 

Protokoły Mędrców Syjonu 1896 rok – Podstawy zniszczenia Świata

 

http://newspaper.hvs.pl/protokoly-medrcow-syjonu-1896-rok-podstawy-zniszczenia-swiata

 

 

Heksagram:  

 

Symbol znany z judaizmu (gwiazda Dawida, gwiazda Syjonu) wykorzystywany przez tę religię po XII wieku n.e., w XVII w. przyjęty jako godło, także na fladze Izraela.

 

Jeśli faktycznie na POLSKIEJ pieczęci urzędowej jest znak *** czyli 666 - znak bestii, to znaczy, że pieczęć urzędowa jest sporządzona niezgodnie z ustawą o godle, a tym samym oznacza, że przy zmowie milczenia żydowskiego rządu w POLSCE, przystawiana jest na dokumentach nielegalna pieczęć, co faktycznie  oznacza brak pieczęci urzędowej (okrągłej) na dokumencie, a to znaczy że organy w POLSCE rozmyślnie wydają bezskuteczne dokumenty np. pozbawione ważnej pieczęci urzędowej (okrągłej). Przystawiana obecnie pieczęć urzędowa (okrągła) przez organy państwa na terytorium POLSKI, ma w otoku pieczęci znak żydowskiej gwiazdy:jedną dwie lub trzy.

 

Z wyłaczeniem Kancelarii Premiera gdzie w otoku pieczeci jest nielegalny znak: "oko" (masońskie?).  

 

Brak wymaganego elementu w pieczęci lub umieszczenie niedopuszczalnych prawem elementów w pieczęci, czyni tą pieczęć nie ważną, co oznacza faktycznie - brak ważnej pieczęci urzędowej (okrągłej), a to znaczy że organy państwa na terytorium Rzeczypospolitej POLSKIEJ wydają rozmyślnie wadliwe dokumenty, zapewne na polecenie wrogiego POLSCE państwa Israel. Żydowskie organy państwa w POLSC, wydają bezskuteczne ex-tunc (wstecz) akty prawne, na których podstawie, żadna strona nie może wywodzić sobie jakichkolwiek skutków prawnych. Ale poniewaz żydowski rząd w POLSCE działa jak mafia, to arbitralnie uzurpuje sobie prawo do wykonywania pism, nie mających mocy władczej, pozbawiając w ten sposób POLAKÓW prawa do sądu i do wymiaru sprawiedliwości.

 

Powstaje pytanie: jakie znaczenie na dokumencie pełni - pieczęć urzędowa (okrągła)?

 

Pieczęć urzędowa (okrągła) - jest to:

 • znak własnościowy osób prawnych, stanowiący świadectwo wiarygodności, nadający moc prawną pismu lub dokumentowi.

 • jest również środkiem zabezpieczającym nienaruszalność zamkniętego pisma lub dokumentu.

Odcisk pieczęci umieszczany jest na dokumentach, które zgodnie z odrębnymi przepisami, wymagają tego dla swej ważności.

 

Legalna definicja „pieczęci urzędowej" zawarta została w art. 16c ustawy z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (tekst jednolity: DzU z 2005 r. nr 235, poz. 2000).

 

Z przepisu tego wynika, że cyt.: „Urzędową pieczęcią jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, aw otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci".

 

Wobec czego sprawdźmy, jakiej pieczęci urzędowej (okrągłej) używa obecny tzw. prezydent na terytorium POLSKI, a tym samym sprawdzimy: czy jest legalnym "prezydentem". Legalny "prezydent" posługiwałby się tylko legalną pieczęcią urzędową (okrągłą).

Fałszywy prezydent na terytorium POLSKI, musiałby posługiwać się fałszywą pieczęcią urzędową (okrągłą), gdyż innych możliwości - brak!

 

W celu sprawdzenia, jaką pieczęć urzędową (okrągłą) umieszcza prezydent, posłużyłam się przykładowo pieczęcią przystawioną na akcie mianowania Marka Papały na nadinspektora Policji przez Aleksandra Kwaśniewskiego (zał. 2), gdyż dokument ten (bezskuteczny) znajduje się na oficjalnej stronie internetowej Marka Papałyi każdy może sprawdzić, jak się faktycznie rzeczy mają.:

http://www.marekpapala.pl/dokumenty.html

 Co widzimy na zał. 2?

 zał. 2

Bezskuteczny akt mianowania Marka Papały przez Aleksandra Kwaśniewskiego

(nie wywołujący skutków prawnych)

, na stopień - nadinspektora Policji.

Bezskuteczny akt mianowania (nie wywołujący skutków prawnych) Marka Papały przez Aleksandra Kwaśniewskiego na stopień - nadinspektora Policji.

 

Na pieczęci urzędowej (okrągłej), faktycznie jest wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania tej pieczęci urzędowej: "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej", ale w otoku widzimy dodatkowy (nielegalny) element, będący symbolem masonerii (w zał. 3 zaznaczony w czerwonym kółku).

Tym nielegalnym znakiem, w otoku pieczęci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest znak "X". Umieszczając ten "X" przykładowo na tarczy zegara. Punkty początku i końca linii "X" znajdą się na godz. 2,4,8,10. Na godz. 12 mamy "*". Można to sprawdzić na zał. 3. Analizowana pieczęć "prezydenta", która jest z okresu "Kwaśniewskiego", być może do chwili obecnej, ewoluowała dalej i trzecia "*" obecnie może już być umieszczona na godzinie "6" (przykład rozmieszczenia natarczy zegara,nielegalnych punktów) nielegalnego znaku "X" umieszczonego w otoku pieczęci urzędowej (okrągłej) "prezydenta", co niepodważalnie expressis verbis (z pominieciem jakiegokolwiek postepowania), czyni wszystkie czynności podejmowane przez wszystkich żydowskich "prezydentów" (innych nie było), po tzw. "Okrągłym Stole" za bezprawne i bezskuteczne ex tunc (wstecz), nie mogące wywoływać jakichkolwiek skutków prawnych!

zał. 3

Wadliwa pieczęć urzędowa (okrągła) Prezydenta  Rzeczypospolitej polskiej używana na terytorium POLSKI, gdy rzekomym "prezydentem" Rzeczypospoltej Polskiej był Aleksaander Kwaśniewski.

Wadliwa pod względem formalnym pieczęć urzędowa (okrągła) przynależna urzędowi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 "X" jest wspólnym symbolem dla satanistów. Wszystkie grupy łączy coś wspólnego, a mianowicie protest i bunt skierowany przeciw istniejącemu porządkowi społecznemu.  

Sprawdźmy definicję masonerii:

Słownik Le Robert słowo “masoneria" definiuje w sposób następujący:

“Stowarzyszenie międzynarodowe, częściowo tajne,którego członkowie rozpoznają się poprzez pewne znaki i emblematy".

Co znaczy, że władzę w POLSCE przejął, ktoś komu przysługuje odpowiednik - bestii, interpretowany trzema heksagramami, czyli trzema sześcioramiennymi gwiazdami. Odpowiednikiem "***", jest "666".

Zaznaczony w zał. 3 w czerwonym kółku znak "X" jest niepodważalnie niedopuszczalny ustawą o godle, a to znaczy że pieczęć urzędowa (okrągła) tzw "prezydenta" jest nielegalna.

Przystawienie nielegalnej pieczęci urzędowej (okrągłej) na dokumencie, powoduje ten skutek że na dokumencie brak ważnej pieczęci dopuszczonej przez prawo (ustawa o godle). Co znaczy że żaden dokument wychodzący z Pałacu Prezydenckiego w POLSCE, nie uzyskał mocy dokumentu urzędowego, nie ma mocy władczej, jest więc bezskuteczny ex-tunc (wstecz).

Wadliwe pod względem formalnym pisma "prezydenta", nie podlegają zaskarżeniu (nie jest to akt prawny). Wystarczy więc, że POLACY obalą domniemanie faktyczne i prawne wszystkich czynności podejmowanych przez żydowskich prezydentów w POLSCE (po Okrągłym Stole), z uwagi że wszystkie są wadliwe z winy żydowskich "prezydentów", którzy wadliwą pieczęcią się posługiwali, na polecenie, zapewne Izraela.

Wszystkie straty i szkody, jakie POLACY i POLSKA ponieśli w tym okresie działania w POLSCE fałszywych pieczęci urzędowych (okragłych) musi zrekompensować POLSCE - Izrael, bo POLACY będą Izraelowi wystawiać złe świadectwo!! (hahahaha).

 

Gdyby Izrael się wypierał, swego udziału w POLSCE pod fałszywą pieczęcią urzędową (okragłą), to musi udowodnić: kogo reprezentowali tzw "prezydenci", wybierani w POLSCE, po tzw. "Okrągłym Stole"?

KOMENTARZE

 • Oszust żydo-chazarski na urzędzie Prezydenta Polski !!
  Słowianie ! ten zydo-chazarski oszust Kłamał w czasie kampani wyborczej ze Polska świetnie stoi finansowo !!! nawet żydowskiego agenta mafii
  Vincenta Rostowskiego wziął do pomocy i razem kłamali w żywe oczy ze Polska to kraj miodem i mlekiem płynąca !! zaraz potem po wyborach PODPISYWAŁ bandyckie ustawy okradające Polaków z dorobku pracy !!
  [ 67 lat ]
  !
  Słowianie Ten Oszust nawet nie udaje ze jest prezydentem Wszystkich Polaków ! 950 TYŚ PODPISÓW pod REFERENDUM w sprawie 6 latki do szkół OLAŁ swoim mocze ! [ lub podtarł sobie tyłek podpisami !!!!
  !
  Gigantyczna praca w całej Polsce poszła z dymem ! bo temu oszustowi nie chciało sie narażać żydo-globalnej mafii !!!
  !
  Słowianie ! od 25 lat żydostwo w Polsce buduje totalitarny obóz koncentracyjny dla Polaków !! gdzie 90 % obywateli są pozbawieni wszelkich praw !
  !
  jakieś mgliste zapisane w żydo-faszytowskiej konstytucji prawa dla Polaków nie sa brane od uwagę ! bo żydostwo opiera sie na coraz brutalniejszej skorumpowanej [ 15 lat ] policji !!! wszędzie chodzą w obstawie goryli !! standard to 4 do 7 goryli w obstawie !!!
  !
  Ireneusz Tadeusz Słowianin lach ! POLSKA KRAJEM NEUTRALNYM W UNI SŁOWIAN !!! PRECZ z żydo-atlantycką UE bo to żydowskie interesy wrogie nam Słowianom !!!
 • @ele 09:22:01
  http://m.neon24.pl/b5ad454de546dfccc62edc1f633d91ab,14,0.jpg

  http://wiernipolsce.files.wordpress.com/2013/11/marsz.jpg?w=594
  !
  Słowinie lachy ! to jest w Polsce jedyna ochrona żydów w Polsce !!!
  na tych dżentelmenach opiera sie się żydo-chazarska władza w Polsce !

  !
  SŁOWIANIE ŁĄCZMY SIE !!!! w JEDNOŚCI NASZA SIŁA I DOBROBYT !!!!
  !
  pod żydo-atlantycką okupacją my Słowianie mamy biedę, bezrobocie zboczenia , handel , ludzmi i całkowity brak praw Obywatelskich !!!!
  !
  Ireneusz Tadeusz Słowianin lach ! Bojkot żydowskich wyborów !!!!!
  tylko JOW ! i swobodny dostęp do TVP to gwarancja demokracji 1!!
 • @topstopjuve 21:14:48
  Przecież obce serwery już znają wyniki. Ave.
 • Proklamacja T.Cichockiego, areszt dla sprawców agresji na Polskę, debelacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim.
  https://docs.google.com/document/d/15E8dFGTpQjLGIAN4H1nzK-t94gn4uDz2iUau2DjvWxA/edit

  Proklamacja T.Cichockiego, areszt dla sprawców agresji na Polskę, debelacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim.

  Łowicz, 05.11.2014r.


  Polski Obywatelski Ruch Oporu podaje do powszechnej wiadomości proklamację Tadeusza Cichockiego z 02.11.2014r., o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Rzeczypospolitej Polskiej przez Suwerena – Naród Polski i aresztowaniu sprawców agresji na Polskę, debelacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim.

  http://www.tcichocki.pl/

  Cytat:
  “1. Unieważnia się wszystkie zapisy prawa, które są niezgodne z wolą suwerena i
  interesem Polski (np. ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr
  21, poz. 112 ze zm.)).

  2. Unieważnia się wyniki wszystkich dotychczas przeprowadzonych wyborów
  powszechnych i referendów oraz tych, które uzurpatorzy zdołaliby jeszcze
  przeprowadzić wbrew woli Polaków na podstawie nielegalnego prawa i przy
  współudziale z PKW – KBW, PG i SN w ich obecnych, nielegalnych składach
  osobowych.

  3. Zawiesza się członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz
  funkcjonowanie Sejmu i Senatu RP do czasu wyłonienia nowych, rzeczywistych
  przedstawicieli narodu legitymujących się udokumentowanymi mandatami
  społecznymi i podjęcia przez nich stosownych decyzji.

  4. Pozbawia się wszystkie osoby sprawujące dotychczas nielegalnie władzę
  przedstawicielską lub inne urzędy/organa w Polsce wszelkich funkcji i praw (np.
  immunitetów, wynagrodzeń, ...) z jakich korzystały.

  5. Oskarża się osoby, o których mowa w punkcie 4. o współudział w dokonaniu
  zamachu stanu – nielegalnym, bazującym na oszustwach przejmowaniu
  kontroli/władzy w Polsce oraz o współudział w zdradzie stanu – b. licznych i na
  wielką skalę, różnych działaniach na szkodę państwa polskiego i Polaków.

  6. Nakazuje się aresztowanie osób, o których mowa w punkcie 4. w związku z treścią
  punktu 5., wg listy i w sposób określony w rozdziale III w celu:
  a. Ochrony Polaków i Polski przed przelewem krwi i stratami materialnymi.

  b. Uniemożliwienia kontynuowania procederu „szmuglowania” oszustów i
  CO NASTĘPUJE: wrogów Polski do wszelkich organów władzy i destrukcji państwa.

  c. Umożliwienia suwerenowi dokonania w sposób udokumentowany i
  wiarygodny wyboru nowych, legalnych władz i przeprowadzenia właściwych reform.

  d. Umożliwienia suwerenowi upewnienia się, po której stronie (uzurpatorów czy
  Narodu Polskiego) znajduje się lojalność komendantów, szefów i dowódców:
  Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojska Polskiego.

  e. Postawienia sprawców tragedii Polski („istniejącej już tylko teoretycznie...”
  wg. słów niedawnego jeszcze Ministra Spraw Wewnętrznych) przed organami
  wymiaru sprawiedliwości działającymi w składzie osobowym zweryfikowanym przez nowe, legalne, zgodne z Konstytucją RP i wolą suwerena władze Rzeczypospolitej Polskiej.

  7. Zobowiązuje się pozostały skład osobowy organów państwa, urzędów, placówek
  dyplomatycznych, ... do zapewnienia należytego ich funkcjonowania w niezbędnym
  zakresie do czasu ich reorganizacji.

  8. Zobowiązuje się wszystkie media publiczne do skutecznego rozpowszechniania treści
  niniejszego pisma odnoszącego się do najistotniejszych spraw państwa i Narodu
  Polskiego. Jednocześnie ostrzega się, że blokada informacji i/lub manipulowanie nimi
  będą uznawane przez suwerena, jako działania na szkodę Polski i Polaków i
  odpowiednio karane.

  9. Po zapewnieniu bezpiecznych warunków do pracy (po aresztowaniu lub
  unicestwieniu, jeśli okaże się to konieczne wszystkich wrogów Polski, którzy
  uniemożliwiać będą suwerenowi przeprowadzanie reform) zwołane zostanie
  Zgromadzenie Przedstawicieli Narodu Polskiego. Zadaniem jego będzie stworzenie niezbędnych warunków do jak najszybszego i zgodnego z wolą suwerena wyłonienia w sposób niepodważalnie udokumentowany najlepszego spośród dostępnych kandydatów na Prezydenta RP. On powinien przedstawić Polakom propozycje reform i strategię ich realizacji. Suweren powinien wypowiedzieć się na ich temat w rzetelnie zorganizowanym i udokumentowanym
  referendum ogólnonarodowym.”

  W obecnej sytuacji Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa adresatów proklamacji: Komendę Główną Policji, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrzenego, Sztab Generalny Wojska Polskiego, Biuro Ochrony Rządu do niezwłocznego aresztowania osób oskarżonych przez zwierzchnika władzy tj.Suwerena, Naród Polski, m.in. o współudział w zbrodniach zamachu i/lub zdrady stanu oraz nielegalne sprawowanie władzy w imieniu Narodu: prezydentów, premierów, ministrów, posłów i senatorów, posłów Parlamentu Europejskiego, sędziów, prokuratorów, wojewodów, wicewojewodów, marszałków województw, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, ambasadorów i konsulów.
  Odmowa wykonania polecenia Suwerena traktowana będzie jak zdrada stanu.

  Maria Bejda, Teresa Wojda
  Polski Obywatelski Ruch Oporu
  http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze
 • @topstopjuve 21:14:48
  Chyba obaj + (@ele) nie zrozumieliście treści mego posta. Żydy zgodnie z obowiązującym jeszcze prawem (ustawa o godle) nie mają władzy w POLSCE. Żydy tylko oszukują POLAKÓW, że są przy władzy, zgodnie z prawem, a tak nie jest. Jeżeli żydy podstępem rządzą w POLSCE, tylko dlatego, że POLACY im na to pozwalają, gdyż nie potrafią przeciwstawić się oszustwom żydów, to oczywistym jest że POLACY, nie mogą bawić się z oszustami żydowskimi w oszukańcze wybory. To jasne i bezsporne. POLACY władzę mogą odzyskać tylko i wyłącznie przerywając tą oszukańczą zabawę żydków z POLAKAMI. Ale przerwanie oszukańczej zabawy żydkom polega, nie na odebraniu im władzy w wyborach (nad którymi oni w całości panują), a tylko zdejmując ich z nielegalnie już zajmowanych stanowisk, gdyż nie mają ważnych powołań (dokumentów) na zajmowane stanowiska. Żeby było bez rozlewu krwi, to należało by np. zażądać od Sienkiewicza (ma pod sobą specsłużby, które obecnie chronią nielegalnego: "prezydenta". "premiera", "ministrów", o sprawdzenie ich aktów powołań, to jest pewne, że mają wadliwe pod względem formalnym, czyli bezskuteczne, które to wadliwe dokumenty są - nienaprawialne). Po przeprowadzonej kontroli dokumentów, specsłużby mają obowiązek zdjąć żydowski rząd ze stanowisk. Specsłużby muszą zażądać, żeby opuścili zajmowane nielegalnie stanowiska pracy, gdyż nie mają ważnych upoważnień do ich piastowania.
  Gdyby osoby te odmówiły opuszczenia stanowisk, specsłużby powinny ich natychmiast zatrzymać, w celu osądzenia ich przez POLSKI Trybunał Narodowy (który należy jak najszybciej powołać). W tym momencie władze w POLSCE musiałby przejąć NARÓD POLSKI (w całości POLSKI), gdyż żydów polskich - nie ma!! Żyd jest zawsze żydem, bez względu na to, gdzie mieszka i jakie obywatelstwo sobie wyłudził. W POLSCE, jest potrzebne zadziałanie Sienkiewicza (też nie ma ważnego aktu powołania na ministra), ale dostałby upoważnienie do przeprowadzenia tej wyżej wspomnianej akcji, od NARODU POLSKIEGO. Jeśli Sienkiewicz, nie wykona obowiązku, który jest mu obecnie najłatwiej wykonać czyli: pozdejmować ze stanowisk, żydowski rząd nie mający ważnych powołań na zajmowane stanowiska, to POLACY będą mieć nieco trudniejszą sprawę. ponieważ, gdyby nawet cały czas informowali żydowski rząd w POLSCE, że jest nielegalny i że ma opuścić zajmowane stanowiska, to żydy nielegalnie zajmowanych stanowisk i tak nie opuszczą!
  Wtedy, moim zdaniem, konieczne są zadziałania partyzanckie, uniemożliwiające żydom zajmowania nielegalnych stanowisk pracy/służby. Wtedy już istnieje prawdopodobieństwo, że mogą zginąć ludzie, a to znaczy, że nie jest to dobre rozwiązanie.
  Dobre rozwiązanie, to jest takie, kiedy jest pewne, że żaden POLAK nie zginie i nie będzie narażony na śmierć, przy pozbawianiu żydów nielegalnie zajmowanych stanowisk pracy/służby w POLSCE. Naszej, gdyż POLAKÓW - POLSCE.
 • @Krystyna Trzcińska 22:52:34
  HISTORIA JAK KOMIKS. Gdy w 1933 roku do władzy doszedł Adolf Hitler w Niemczech panował głód bieda i nędza. Ludzie zarabiali brutto 1500 marek, a wielu nie miało pracy. Żydowski rząd w Niemczech podnosił wciąż podatki i wiek emerytalny !! Społeczeństwu Niemieckiemu odbierał opiekę zdrowotną !! Zamykano szkoły by społeczeństwo było głupsze !! Najbardziej jedna żydzi w Niemczech walczyli z Kościołem widząc w nim najgorsze zagrożenie ... więc rząd żydowski w Niemczech przestał finansować Kościół.
  Coraz więcej Niemców było bezdomnych coraz więcej dzieci było zabijanych przez swych zrozpaczonych rodziców, którzy nie potrafili ich wykarmić !! Coraz więcej Niemców dokonywało samobójstw !! Więc Adolf Hitler postanowił to zmienić, powstało SA następnie SS, NSDAP i "Mein Kampf " ...
  Naród Niemiecki ogarnął szał chęci zemsty za wszystko co żydzi im zrobili !! Adolf Hitler zaczął ich mordować !! Żydzi zaczęli uciekać ... ci bogaci do USA .... i tu by było śmieszniej nie zostali wpuszczeni do USA przez żydów ... oraz uciekali na tereny wschodnie. Na wschodzie żydów przywitał sam J. Stalin !! - początkowo chciał ich zabić... ale towarzysz Beria z NKWD mu wytłumaczył, że żyd to nie Polak i że żyd to wróg Polaka !! Towarzysz Stalin domagał się dowodu na prawdomówność Berii ... więc Beria wraz z żydami wcielonymi do NKWD wymordowali Polskich oficerów w Katyniu.
  Gdy na te tereny weszli Niemcy i zobaczyli co zrobili żydzi z Polakami chcieli nagłośnić tą sprawę i prawie im się udało... ale ... jak wszyscy wiemy Stalin odparł atak niemiecki. Żydzi z NKWD pod dowództwem towarzysza Berii robili czystki ... wysyłali Polaków na Sybir jak też mordowali w różnych lasach !! Gdy Niemcy zostały pokonane Stalin rozkazał żydom z NKWD by zmienili nazwiska na polskie i objęli władzę w PRL-u jedynie Berman tego nie zrobił bo miał plecy.
  W tym momencie zaczyna się okres żydokomuny i wewnętrznych walk na szczytach władz komunistycznych państw np. tajemnicze śmierci różnych przywódców bloku wschodniego... ( Bieruta ) oraz głośne przemówienie W. Gomułki ( żydzi do syjamu ! - chłop się pomylił ale każdy wie o co mu chodziło ) ... w tym samym czasie podobne sceny rozgrywały się w USA bo tam żydzi też zaczęli uciekać ... został zabity JF Kennedy prezydent USA, który też głośno w przemówieniu dał do zrozumienia, że żydzi chcą przejąć kontrolę !! Świat został podzielony na dwie strony ... i by było śmieszne obiema stronami rządzili żydzi, którzy utrzymywali wszystko w wielkiej tajemnicy.
  W 1989 roku społeczeństwo Polskie powiedziało dość !!! Chcemy chleba pracy i pieniędzy !!! wołało precz z komuną !!! a nie wiedziało, że za komuną stoją żydzi ... więc doszło do największego przekrętu w dziejach Świata !!! Żydzi z zachodu dogadali się z żydami ze wschodu !!! i doszło do "pokojowego przekazania władzy".
  To pokojowe przekazanie władzy zaowocowało tym, że do dziś w naszym kraju władzę sprawują byli żydowscy ubecy & sbecy ormowcy i NKWDziści tyle, że dziś ich partia nazywa się Platforma Antyobywatelska". Według raportu, jaki w 1945 roku pułkownik Nikołaj Seliwanowski (sowiecki doradca przy MBP) pisał do Ławrientija Berii wiadomo, że Żydzi stanowili 18,7% wśród ogółu pracowników MBP, ale aż 50% wśród zajmujących stanowiska kierownicze. Odsetek Żydów w MBP regularnie wzrastał przekraczając podobno w późniejszym okresie 37% ogółu. Był to duży odsetek, gdyż w okresie powojennym Żydzi w Polsce stanowili mniej niż 1% w społeczeństwie na skutek zagłady dokonanej przez III Rzeszę. Wybrane osoby pochodzenia żydowskiego związane z najwyższymi stanowiskami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego:

  Roman Romkowski (właściwie Natan Grinszpan-Kikiel) - wiceminister MBP, generał brygady bezpieczeństwa publicznego,
  Mieczysław Mietkowski (właściwie Mojżesz Bobrowicki) - wiceminister MBP, generał brygady bezpieczeństwa publicznego
  Leon Andrzejewski (właściwie Ajzen Lajb Wolf) - kierownik kadr, dyrektor Gabinetu MBP, pułkownik
  Józef Różański (właściwie Józef Goldberg) - kierownik sekcji śledczej resortu, pułkownik
  Edward Kalecki (właściwie Szymon Eliasz Tenenbaum) - dyrektor Wydziału Finansowego resortu, pułkownik
  Kamil Warman - resort ochrony zdrowia, lek.med, podpułkownik Urzędu Bezpieczeństwa
  Wiktor Herer - naczelnik Wydziału IV Departamentu V
  Leon Gangel (właściwie Lew Gangel) - dyrektor Departamentu Służby Zdrowia MBP, pułkownik
  Ludwik Przysuski (właściwie Salomon Przysuski) - dyrektor Departamentu Służby Zdrowia MBP, płk
  Michał Rosner - resort cenzury,
  Hanna Wierbłowska - resort cenzury, major UB
  Michał Taboryski (właściwie Mojżesz Taboryski) - dyrektor Departamentu techniki operacyjnej, perlustracji korespondencji oraz ewidencji, ppłk
  Zygmunt Braude - kierownik Biura Prawnego MBP, ppłk
  Witold Gotman - resort prawny,
  Feliks Goldsztajn (właściwie Fiszel Goldsztajn) - Dyrektor Działu "Konsumów"
  Jadwiga Piasecka - Centralne Archiwum MBP,
  Zygmunt Okręt (właściwie Nechemiasz Okręt) - dyrektor Centralnego Archiwum MBP, zast. dyrektora Departamentu VII MBP, płk
  Roman Garbowski (właściwie Rachamiel Garber) - Biuro Wojskowe,
  Józef Czaplicki (właściwie Izydor Kurc) - dyrektor Departamentu III MBP, płk
  Julian Konar (właściwie Julian Jakub Kohn) - wicedyrektor Departament I MBP, płk
  Leon Rubinstein (właściwie Lejba Rubinstein) - Departament II,
  Aleksander Wolski (właściwie Salomon Dyszko) - dyrektor Departamentu IV MBP, płk
  Józef Kratko - Dyrektor Departamentu IV i VII MBP, oraz dyrektor Departamentu Szkolenia MBP, płk
  Bernard Konieczny (właściwie Bernstein) - naczelnik Wydziału III Departamentu IV MBP,
  Julia Brystiger - dyrektor Departamentu V MBP, płk
  Dagobert Jerzy Łańcut - Dyrektor Departamentu Więziennictwa, ppłk
  Wacław Komar (właściwie Mendel Kossoj) - dyrektor Departamentu VII MBP, dowódca Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gen. brygady
  Marek Fink (właściwie Mark Finkienberg) - dyrektor Departamentu VII MBP, płk
  Józef Światło (właściwie Izaak Fleischfarb) - wicedyrektor Departament X MBP, ppłk
  Henryk Piasecki (właściwie Izrael Chaim Pesses) - wicedyrektor Departament X MBP, ppłk
 • Krystyna Trzcinska/ Proklamacja T. Cichockiego
  http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2014/11/Proklamacja-przej%C4%99cia-w%C5%82adzy-przez-Nar%C3%B3d-Polski.pdf
 • Do @topstopjuve `!
  Szanowny panie ! czy mógłbyś trochę jaśniej sie wypowiadać ?
  !
  1. na kogo mamy [ Słowianie Polacy ] głosować według pana ?
  !
  Pisze pan ze oni [ żydzi ] sami sie wybiorą !!! MA PAN RACJĘ !!! żydzi tak skonstruowali Prawo [ wybory są ważne bez względu na frekwencje !! ] ze sami sie wybierają ! [ i sami sobie klaszczą ! ] to po co mamy brać udział w tej żydowskiej farsie ???
  !
  Ireneusz Tadeusz Słowianin lach ! czekam na propozycje wyborcze !!!
 • DO @Krystyna Trzcińska !
  Szanowan pani Trzcinska ! w pełni sie zgadzam z pani slowami cytuje NOWY EKARAN 8.11.2014 !! MOJE !!
  !
  Dobre rozwiązanie, to jest takie, kiedy jest pewne, że żaden POLAK nie zginie i nie będzie narażony na śmierć, przy pozbawianiu żydów nielegalnie zajmowanych stanowisk pracy/służby w POLSCE. Naszej, gdyż POLAKÓW - POLSCE.
  !
  !
  Jedna droga prowadzi do pozbawienai żydów władzy w Polsce !!!
  1. spotkać sie na kongresie zjednoczeniowym i powołać NPS !
  Narodwą Partie Słowian .
  2. zrobić logo parti , hymn parti ! i oznake parti by każdy członek parti nosił widoczny znak w klapie marynraki
  3. konieczny jest portal internetowy Słowian ! który by informował
  instruował, wzywał na akcję , pomagał członkom parti i jej zwolenników !
  !
  Do tego potrzeba pieniędzy a te trzeba uzyskać od przyjaciół !!!
  [ brać przykład z żydów ! oni sa finansowani przez zydo-mafie ]
  .4 jak będziemy to mieli to wtedy idziemy jednym blokiem i wygramy każde wybory !!!!
  !
  5. gdy wygramy wybory przeprowadzimy narodowe referendum o wydaleniu wszystkich żydów z polski do Izraela !
  !
  TO JEST JEDYNA DEMOKRATYCZNA DROGA DO WYZWOLENIA SIE Z POD OKUPACJI ŻYDOWSKIEJ MAFII !!!!
  !
  Ireneusz Tadeusz Słowianin lach ! POLSKA TO SŁOWIANIE !!
 • OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO !!
  APEL DO POLAKÓW SŁOWIAN !

  Apel ! OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO NIE IDZIEMY NA WYBORY !!!
  !
  bo ja byście nie tasowali kart wyborczych zawsze wyciągniecie żydo-chazara !
  !
  FREKWENCJA WYBORCZA TO LEGITYMIZACJA żydowskich OKUPANTÓW !!!
  !
  !
  ZAŁOŻYĆ NARODOWĄ PARTIE SŁOWIAN ! i tylko na tą partie Polak Słowianin może głosować ! [ idziesz dziś na wybory Polaku to KOLABORUJESZ !!! ]
  !
  Gdy zbijemy frekwencje wyborczą do 30 % to będzie podstawa do ZANEGOWANIA żydowskiej władzy w Polsce !!! bo w czyim imieniu będą a rządzić w Polsce !!! ?????
  !
  [trzeba mieć JEDNĄ REPREZENTACJE NARODOWĄ SŁOWIAN !
  i własne media [podobno Rosja ma założyć Radio wolna Europa do Słowian !! aby to była prawda ! to wtedy w Polsce musi powstać REPREZENTACJA POLSKICH SŁOWIAN !
  !
  Ireneusz Tadeusz Słowianin lach ! z ziemi lechickiej Słowiańskiej !!!
 • Gwiazda Dawida czy Salomona masona
  Sataniści uważają sześcioramienną gwiazdę jako najstarszy i najmocniejszy symbol satanizmu. Rodzina Rothschild rozpoczęła ruch syjonistyczny. To z jej polecenia współczesny Izrael otrzymał flagę z szatańskim heksagramem a rodzina ta posiadała i nadal posiada ową gwiazdę w herbie! Rodzina Rothschild jest uważana za twórcę Izraela.

  Heksagram szatański jest oficjalną flagą Izraela - jednej z głów Bestii.

  W tym miejscu wielu może ostro zaprotestować twierdzeniem, że Gwiazda Dawida jest przecież gwiazdą Izraela od tysiącleci. Sam król Salomon ustanowił tę gwiazdę.

  Król Salomon nie był wiernym Bogu u schyłku swego życia i służył pod naciskiem swoich żon fałszywym bogom - demonom. Moloch, Chiun oraz Remphan to imiona boga gwiazdy, Saturna, najważniejszego boga Chaldejczyków. Poślubiwszy córkę faraona w 922 roku p.n.e. gwiazda sześcioramienna stała się znana jako Pieczęć Salomona w egipskiej magii oraz czarach. Czyli Salomon był uwikłany w poczynania ówczesnej Bestii - Synagogi Szatana.

  Salomon uczestniczył w ohydnych ceremoniach oraz rytuałach owych bożków, podczas których składano ofiary z ludzi i dzieci oraz uprawiano wyuzdany seks świątynny. Tzw. Gwiazda Dawida nigdy nie była oficjalną flagą Izraelitów i najstarsze zapiski nie wspominają o niej. Król Dawid nie miał z tą gwiazdą nic wspólnego.

  Biblia wspomina o gwieździe szatańskiej dwukrotnie.
 • @ele
  Nasza rasa (mówiąc o żydach) jest Rasą Panów. Jesteśmy świętymi bogami na tej planecie. Różnimy się od niższych ras ponieważ wywodzą się one od insektów. Faktycznie porównując je do naszej rasy, inne rasy to bestie i zwierzęta, owce w najlepszym przypadku. Inne rasy są uważane jako ludzkie odchody. Naszym przeznaczeniem jest rządzenie ponad niższymi rasami. Nasze ziemskie królestwo będzie rządzone poprzez naszych liderów za pomocą rózgi żelaznej. Masy będą lizać nasze stopy i służyć nam jako nasi niewolnicy.” – Menachem Begin
 • @ele
  Jak podaje św. Jan, Pan Jezus rzekł Żydom: “Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego”. (J 8, 44)
  U św. Mateusza czytamy zaś: “Piłat ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł: Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz. A cały lud, odpowiadając, rzekł: Krew jego na nas i na dzieci nasze.” (Mt 27, 24-25)
  A wiec naród żydowski dobrowolnie przyjął na siebie najcięższą klątwę, która na nim ciąży do dziś – a to oznacza, iż jest zaprzedany diabłu. Ze źródeł judaistycznych wiemy, iż Sanhedryn świadomie zawarł pakt z diabłem w zamian za obiecaną mu władzę nad światem. Dopiero w świetle wiary możemy zrozumieć tą szatańską złość, przewrotność, niegodziwość i perfidię, jakie cechuje ten naród.
  Dopiero wówczas można zrozumieć, dlaczego Żydzi wszędzie propagują pornografię, rozwiązłość obyczajów, alkohol, narkotyki. Dopiero wówczas można pojąć, dlaczego to Żydzi stworzyli komunizm i hitleryzm i dlaczego spowodowali wybuch dwu wojen światowych (żydowskie banki finansowały zarówno Rewolucje w Rosji, jak i reżym Hitlera).
  68-letni dziś Story, brytyjski żurnalista-weteran, uważa że wielu nazistów planujących i odpowiedzialnych za Holokaust miało w sobie żydowską krew. Żydzi należący do (masońskiej) konspiracji Illuminati “współpracowali z lucyferiańskimi, niemieckimi nazistami w celu eksterminacji milionów przedstawicieli własnej rasy; wydarzenie to można nazwać wewnętrzną żydowską wojną domową i czyszczeniem własnej rasy…” (532)
  Motywacja? Ochrona Żydów przed zniknięciem jako narodu i zrobienie z nich Syjonistów w celu ustanowienia Nowego Porządku Świata. Cytuje on słynny artykuł z należącej do Żydów “Daily Express” zatytułowany “Judea Declares War on Germany” (Judea deklaruje Niemcom wojnę) z 24 marca 1933. W artykule czytamy że Hitler “wzbudził u wszystkich Żydów świadomość narodową.” - Żydzi to fałszywy naród. Za pieniądze sprzeda brata. Naród stworzony do jątrzenia, kombinowania, siania nienawiści, lichwy, wyłudzania nienależnych odszkodowań, manipulowania ludźmi i historią, żerowania na państwach w których udało im się zamieszkać. W Polsce mogą być, tylko nieproszonymi "gośćmi" i na takich prawach. To, że część narodu Żydowskiego podporządkowała się własnym masonom świadczy o tym, że interesy ponad wszystko. Nie wolno ufać żadnemu Żydowi. Pamiętajmy, że to Nasza Ziemia, każdego Polaka, z dziada i pradziada, z naszymi tradycjami i obyczajami. I, to my będziemy decydować kogo chcemy na Naszej Ziemi "gościć". Każdy obcokrajowiec może liczyć na naszą gościnę, opiekę i ochronę. Ale, żaden nie może niczego żądać, wywierać różnych nacisków i decydować o Naszych Narodowych sprawach. W takiej sytuacji, otrzyma bilet w kierunku skąd przybył. Na Polskiej ziemi broń może nosić tylko Polak do tego uprawniony. Nie będą wpuszczane żadne inne "służby" wojskowe, cywilne. Obcokrajowiec z bronią będzie rozbrojony i natychmiast wydalony z kraju. Każdy, kto będzie chciał obejmować stanowisko państwowe decydenckie, na każdym szczeblu, będzie prześwietlony pod kątem pochodzenia korzeni, w każdym pokoleniu i dopiero po pozytywnej weryfikacji będzie mógł o takie stanowisko się ubiegać. Dotyczyć to będzie także służb mundurowych i specjalnych. Wszystkie, banki, koncerny, korporacje, chcąc działać w Polsce, będą musiały, nie odpłatnie przekazać 30% pakiet kontrolny udziałów, powołanemu Polskiemu Bankowi Narodowemu i w takiej wielkości przekazywać zyski z działalności. Dla wytwórców w działalności gospodarczej będą niższe podatki, a dla wszystkich pośredników wyższe. Rząd będzie gospodarzem Kraju i będzie tworzył potrzebną gospodarkę w oparciu o Nasze zasoby surowcowe, Naszych specjalistów i pracowników. Syjoniści, jeżeli będą chcieli, mogą współpracować, ale na naszych warunkach. Wartość każdej pracy, musi być oszacowana, w granicach minimum maximum. Tak zwany wolny rynek i uwolnienie cen, w tej chwili, jest jedną wielką manipulacją gospodarczą, nie korzystną dla pracowników (wytwórców), generujące nadmierne zyski (nie dla Polski) w stosunku do płac, celowo zadłużającą Polskę. Dalej będzie obowiązywać wolny rynek, ale na zasadzie konkurencyjności jakościowej, a cenowej w granicach min., max. Pozwoli to wyeliminować wszelkie kombinacje. Itd, itd, itd. Żydzi i wszyscy z nieczystym sumieniem, na to, nie wyrażą zgody. Dla nich, tzw wolność kojarzy się z wpuszczeniem do czystego strumienia wszelkiego rodzaju gówna, które stopniowo będzie zanieczyszczać strumień. Będą pławić się w tej wolności korzystając z czystej wody, a kiedy już się nie da, to poszukają innego strumienia. A, co z tą wodą ? Przyzwyczai się, że musi być brudna i będzie płynąć dalej. Przyjemnej kąpieli.
 • @Kula Lis 62 19:18:49
  Kiedy ludzie w Polsce zrozumieją ,że sŁowo"zyd" zostalo wymyslone przez chazarów w XVIII i zaimplementowane do sfalszowanego "pisma" . Nigdzie w Piśmie świętym nie istnieje zyd.Izraelici zostali wymordowani przez adolfa i ich wspólników - chazarów-mongołów. Jest to syf-kiła-mogiła.
 • @ele 16:55:28
  "zrobić logo parti , hymn parti ! i oznake parti by każdy członek parti nosił widoczny znak w klapie marynraki"

  Co więcej: powinien nosić fiuta na wierzchu i w dokumentach mieć zdjęcia fiutów przodków do siódmego pokolenia.
  pozdrawiam
 • UWAGA Słowianie żyd pluje @ratus !!!!
  Słowianie ! na moją odezwę [ "zrobić logo parti , hymn parti ! i oznake parti by każdy członek parti nosił widoczny znak w klapie marynarki" ] !
  !
  żyd o nicku @ratus odpowiada mi ! cytuje !!!
  Co więcej: powinien nosić fiuta na wierzchu i w dokumentach mieć zdjęcia fiutów przodków do siódmego pokolenia.. koniec cytatu !!
  !!
  Słowianie ! o czym ten wpis żyda świadczy ? świadczy to o tym ze żydostwo panicznie sie boi ZJEDNOCZENIA SIE POLAKÓW SŁOWIAN !
  !
  Panicznie sie obawia że ujawnimy się i policzymy sie ile nas POPIERA !
  !
  Panicznie się obawiają żydzi w Polsce że żydzi zostaną ujawnieni ! a ile jest żydów w Polsce !
  !
  żydzie ratus !!!!!! szkoda ze wy nie nosicie fiuty na wierzchu ze zdjęciami fiutów od siódmego pokolenia ! było by prościej i uczciwie !
  !

  Ireneusz Tadeusz Słowianin lach ! żądamy wolnych wyborów JOW !!!
 • @ele 10:59:41
  Ale o co ci chodzi, parówo?
  Gdyby każdy nosił fiuta na wierzchu, to takim parówom jak ty łatwiej byłoby namierzyć Żyda.
  Ale coś czuję, że ty fiuta na wierzch boisz się wystawić, tzw. "slowianinie", zapieczony chasydzie.
  pozdrawiam
 • Do żyda @ratus !!!
  Słowianie ! sai widzicie ze żyd @ratus nie grzeszy inteligencją !!! swój brak inteligencji zasłania chamstwem !!!!
  !
  Słowianie ! NIGDY od żyda nie spodziewajcie sie odpowiedzi inteligentnych
  kulturalnych błyskotliwych ! bo to bardzo prymitywna nacja ! znają parę chwytów i poza nimi sa bezradni ! więc tuszują to chamstwem pluciem !
  !
  !
  !
  POWOŁAĆ NARODOWĄ PARTIE SŁOWIAN !
  STWORZYĆ HYMN PARTYJNY !
  STWORZYĆ LOGO PARTII SŁOWIAŃSKIEJ !
  !
  Ireneusz Tadeusz Słowianin lach ! bez naszej Słowiańskiej Narodowe partii będziemy się kręci jak gówn... w przerębli !!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY