Czy żydów w POLSCE należy aż oznaczyć „żółtą łatą”, żeby POLACY wiedzieli, na kogo nie mogą głosować, w świetle nakazu książki: TALMUD O GOJACH a kwestia żydowska w Polsce. ks. dr Stanisław Trzeciak.

 Skąd mi się wziął pomysł z oznaczeniem żydów w POLSCE żółtą łatą?

Wyjaśnienie na tę okoliczność, zawiera rozdział XLI Oznaczanie żydów żółtą łatą str. 193-194 , wymienionej na wstępie książki. Treść rozdziału, jako bardzo ważną, zacytuję w całości poniżej.

Polacy nie mogą głosować w żadnych wyborach na żydów! Dlaczego?

Jeśli ktoś jeszcze z Polsków nie wie, lub nie jest pewny, to ma obowiązek wobec POLSKI i POLAKÓW, wobec swojej rodziny: dzieci wnuków itp, przeczytać w całości książkę, której treść udostępniam wszystkim z mego wirtualnego dysku drive.google.com, bez potrzeby logowania się (350 str). TALMUD O GOJACHa kwestia żydowska w Polsce. ks. dr Stanisław Trzeciak. https://drive.google.com/file/d/0BwhdqglsNN-2b01tRENaa1Y2c1E/edit?usp=sharing

W kwestii formalnej: żeby można było bardzo wygodnie czytać treść książki, wystarczy kliknąć strzałkę z lewej strony, na samej górze tekstu, wtedy tekst będzie wyświetlany na całym ekranie.

Spis treści:

Od Wydawcy 5

Wstęp 7

I. Znaczenie Talmudu 9

II. Goj, akum 13

III. Prawo pisane, a podania starszych 16

IV. Życzliwe przepisy w stosunku do obcych 18

V. Wyodrębnienie się od obcych narodów 20

VI. Goje są nieczystymi i zanieczyszczają żyda i jego rzeczy 25

VII. Koszerne i trefne jako podstawa bezwzględnego bojkotu 28

VIII. Szulchan aruch jako norma życia 33

IX. Goje to bydło 36

X. Mieszkania gojów to zagroda dla bydła 38

XI.Goje podejrzani o bestializm, rozbój i rozpustę - Diabli i aniołowie podejrzani o antysemityzm 40

XII. Prawo małżeńskie w stosunku do gojów 44

XIII. Prawo handlowe z gojami 50

XIV. Sądownictwo wobec gojów 55

XV. Majątki gojów należą do żydów 58

XVI. Znalezionej rzeczy goja nie wolno oddawać 60

XVII. Oszustwo w stosunku do goja dozwolone 63

XVIII. Czy kradzież, rabunek w stosunku do goja jest dozwolony? 66

XIX. Zabicie goja jest dozwolone 70

XX. Wyrabianie solidarności narodowej przez bezwzględne

niszczenie odpadłych Izraelitów 71

XXI. Sąd nad narodami 78

XXII. Uprzywilejowani 83

XXIII. Am-haarec 86

XXIV. Chrześcijanie pod nazwami minim, cedim, apikorsim 88

XXV. Podwójna etyka względem zwierząt i cmentarzy 93

XXVI. Charakterystyka talmudu 96

XXVII. Jak żydzi wyjaśniają prawo talmudyczne o gojach? 101

XXVIII. Zasady społeczne ewangelii 105

XXIX. Pojęcia żydowskie o mesjaszu i jego stosunku do gojów 107

XXX. Dwa przeciwne światy 109

XXXI. Mesjanizm a komunizm 114

XXXII. Komunizm a żydzi 128

XXXIII. Agitacja żydo-komunistyczna w Polsce w ostatnich latach 133

XXXIV. Masoneria a żydzi 140

XXXV. Rozwój masonerii a upadek narodów 157

XXXVI. Loża "Ogniwo" w Warszawie 164

XXXVII. Oddziały pomocnicze 168

XXXVIII Kościół a masoneria 171

XXXIX. Stowarzyszenie Żydów-Chrześcijan i inne obce agentury 175

XL. Pornografia a żydzi 178

XLI. Oznaczanie żydów żółtą łatą 193

XLII. Sztadlani 195

XLIII. Cel głównych ataków żydostwa 210

XLIV. Atak na polską ziemię 223

XLV. Kwestia żydowska w świetle gróźb Mojżesza i proroków 232

XLVI. Kwestia żydowska w świetle nauki Chrystusa Pana i Apostołów 241

XLVII. Kwestia żydowska w świetle nauki Kościoła Katolickiego 245

XLVIII. Pius V święty wypędza żydów z Państwa Kościelnego 251

XLIX. Zapomniany rozkaz 259

L. Uchwały synodalne i listy pasterskie biskupów w dawnej Polsce 272

LI. Mieszczaństwo w dawnej Polsce wobec żydów 285

LII. Ustawy państwowe przeciw żydom w dawnej Polsce 290

LIII. Żydzi w czasach zaborczych 297

LIV. Asymilacja 309

LV. Rola żydów w r. 1920 314

LVI. Instytucja Esterek 319

LVII. Kwestia żydowska w Polsce w czasach obecnych 322

LVIII. Tragizm narodu polskiego 332

Zakończenie 343

 

Być może nie wszyscy POLACY wiedzą, że żydzi, z mocy rozporządzenia Soboru Luterańskiego w r. 1215 musieli nosić żółte łaty, aby z daleka ich można było widzieć, ku przestrodze chrześcijan. Rozporządzenie to nigdy nie zostało odwołane, co znaczy, ze obowiazuje do nadal, a tylko chrześcijanie dla własnej zguby, zaniechali wymuszania na zydach stosowania się do tego rozporzadzenia.

Poniżej przedstawiam w całości treść rozdziału XLI, udawadniającą fakt historyczny:

 

XLI Oznaczanie żydów żółtą łatą str. 193-194

 

Jako dowód wielkiej troski Papieży o zachowanie wiernych od złych wpływów żydowskich może posłużyć jeszcze rozporządzenie, by żydów oznaczać żółtą łatą na ubraniu, którą musieli nosić, by w ten sposób przestrzegać chrześcijan, by mieli się na baczności przed nimi. Na trzecim Laterańskim Soborze w r. 1215 postanowiono: by wierni mogli już na pierwszy rzut oka poznać żydów uchwalono, by żydzi i saraceni obojga płci już od 12-stego roku życia we wszystkich chrześcijańskich krajach, w każdym czasie, odróżniali się od wszystkich ludzi ubraniem.

Żółta łata na ubraniu, na piersiach lub też na rękawie, spiczasty kapelusz z kapuzą spadającą na plecy u mężczyzn, a u kobiet kawałek żółtej chustki naokoło głowy był oznaką żydostwa.

 

Żółtą chustkę kobietom rozkazał nosić Papież Paweł IV w r. 1555. Toteż żydówki ubierały się na żółto, by ta żółta chustka nie wyróżniała się bardzo.

"Na próżno, jak mówi dr S. Neufeld, starali się żydzi skłonić Papieża wysokimi sumami ugodowymi do odwołania tego ostatniego rozporządzenia. Rozporządzenie było nieodwołalne.

Poprzednio jeszcze na Soborze w Salzburgu w r. 1418 uchwalono, by żydówki nosiły przy sukniach dzwoneczki, by je z daleka już można było słyszeć.

Na Soborach powtarzano często uchwały o oznaczeniach żydów.

Pierwsza wprowadziła oznaczania Anglia, już w r. 1217.

We Francji jakkolwiek miejscami już było, wprowadził je całkowicie Filip August w r. 1219, następnie w innych krajach.

W Niemczech, gdzie na dworze cesarzy byli żydzi; mimo pism Papieży Grzegorza IX i Innocentego IV i mimo uchwał licznych Soborów, bronili się żydzi uporczywie i dopiero w XV wieku wprowadzano to naznaczanie żydów dzięki staraniom Kardynała Legata Mikołaja z Kues nad Mozelą i dzięki podróżom misyjnym św. Jana Kapistrana, który nie tylko apostołował w Niemczech ale nawet i w Polsce, gromił nadużycia żydowskie i wskazywał na wielkie niebezpieczeństwo ze strony żydów. Dopiero w XVIII wieku oznaczania żydów ustały.

 

Wielce pouczającymi dla nas są również uchwały Synodu przemyskiego zr. 1723, który głosi:

 

"Żydzi, ten gad jadowity, ci wygnańcy palestyńscy, którzy już zalali całą Ruś i szerzą się po całym Królestwie Polskim, bogacą się z krzywdy i wyzysku chrześcijan, pełni pychy, nienawiści i chytrości, stawiają sobie za główny cel swej przewrotnej działalności: podstęp, zbrodnie i wszelkiego rodzaju występki, bluźnierstwa, zniewagi i wyszydzanie Tajemnic Wiary naszej św. Jakże nad wyraz bolesną jest rzeczą, iż wielu spośród polskich magnatów i szlachty popiera żydów, dając im łatwiejszy do siebie dostęp, aniżeli katolikom, łudząc się nadzieją przyszłych zysków i pożyczek pieniężnych od żydów, a nie bacząc na to, że pieniądze w tak nieuczciwy sposób nabyte, prędko utracą i ściągną na siebie i na swoje potomstwo karę Bożą i utratę błogosławieństwa Bożego".

 

W zakończeniu (str. 343) analizowanej książki TALMUD O GOJACHa kwestia żydowska w Polsce. ks. dr Stanisław Trzeciak, zawarte jest uzasadnienie wyjaśniające: dlaczego POLACY nie mogą głosować na żydów. Część tego wyjaśnienia i uzasadnienienia z „Zakończenia” cytuję poniżej.

 

Zakończenie.

„Nie tylko jednak ci, którzy z żydami się łączą i popierąją ich, działają na zgubę Polski, a na korzyść w większym czy mniejszym stopniu żydokomuny, ale nawet ci, którzy w walce Narodu Polskiego o wyzwolenie się spod jarzma czwartego zaborcy, zachowują się biernie i neutralnie, usprawiedliwiając swoją w tej kwestii bezczynność, niby chrześcijańską miłością bliźniego, przyczyniają się do żydowskiego zwycięstwa.

Niechże otworzą się oczy wszystkim, a szczególniej tym, którzy "mają oczy, ale nie widzą" i niech pobudzą cały Naród do samoobrony, by Polskę uwolnić od żydów, jako od elementów obcych, szkodliwych i wrogich, by ją "podnieść wzwyż", dać jej silne i trwałe podstawy, a przede wszystkim, by zapewnić młodzieży polskiej możność pracy i normalnego rozwoju.

W tym celu muszą wystąpić do walki z żydostwem wszystkie bez wyjątku warstwy społeczne z Rządem Polskim na czele, mając to przekonanie, że Polacy i żydzi to dwa przeciwne światy o dwóch przeciwnych sobie etykach i przeciwnych normach postępowania, o przeciwnych również celach. (...)”

 

W zakończeniu książki:TALMUD O GOJACHa kwestia żydowska w Polsce, ks. dr Stanisław Trzeciak zawarł pouczenie jako swój testament, zobowiązujący POLAKÓW do jego przestrzegania i wykonania!! A oto wytyczne:

 

Dlatego to, nakazem obecnych czasów jest żydom jako wrogom Polski równouprawnienie odjąć, a nadto z Polski ich wysiedlić, majątki ich, jako zdobyte oszustwem i szachrajstwem na rzecz państwa obrócić.

Tymczasem dopóki żydzi z Polski nie wyjdą, konieczną jest rzeczą, w imię hasła "walka ekonomiczna i owszem", przeprowadzić następujące ustawy:

Bezwzględne zniesienie uboju rytualnego, jako barbarzyńskiego zabobonu, nie mającego nic wspólnego z prawem Mojżeszowym, ani religią Mojżeszową, przy pomocy jednak którego żydzi wyciągają ze społeczeństwa polskiego około pół miliarda zł rocznie przez zmonopolizowanie handlu mięsem, bydłem, skórami, wyprawą skór i odpadkami rzeźnianymi.

Do Dekretu o zniesieniu masonerii, dodać należy surowe kary za należenie do tej międzynarodowej antypaństwowej i antykościelnej mafii, oraz konfiskatą majątków tak prywatnych masonów, jak i majątków lóż, oraz zastosowanie tychże kar do pomocniczych organizacji masońskich.

Pozbawienie komunistów praw obywatelskich.

Rewizję praw obywatelskich, nabytych po 11 listopada 1918 roku.

Zakaz zmiany nazwisk czy imion żydowskich na polskie i chrześcijańskie, powrót do dawnych nazwisk i imion. Oraz surowy zakaz używania przez żydów imion chrześcijańskich.

Pozbawienie tych wszystkich żydów praw obywatelskich, którzy kiedykolwiek piórem, słowem czy zachowaniem się swoim działali na szkodę moralną lub materialną czy ujmę dla imienia polskiego w kraju lub za granicą, lub też w przeciągu 2 lat przebywając zagranicą nie odnowili paszportu.

Żydzi nie mogą wybierać, ani być wybierani do Sejmu, Senatu czy gminy, nie mogą być urzędnikami państwowymi ani gminnymi, ani też nie mogą być w sposób jawny lub ukryty zatrudnieni, ani nie mogą być udziałowcami w gałę-ziach życia gospodarczego, które decyduje o obronności państwa.

Żyd z natury tchórz, skłonny do dezercji i zdrady, jako materiał wojskowy, małowartościowy lub szkodliwy i niebezpieczny, jeszcze za czasów królestwa żydowskiego od króla Jana Hirkana 135-104 r. przed Chr. do wojska nie brany, zastępowany zaś przez wojska najemne z obcych narodów w królestwie żydowskim, przeto i w Polsce Armia Polska nic nie straci, a przeciwnie bardzo wiele zyska, jeśli się odżydzi. A zatem żydzi nie mogą służyć w wojsku, ani posiadać pod żadnym warunkiem broni, natomiast odbywają pracę podwójną co do czasu na robotach publicznych i płacą progresywny podatek na Armię stosownie do zamożności.

Żydzi nie mogą być nauczycielami w szkołach czy na wyższych uczelniach.

Ponieważ działają demoralizująco na młodzież polską i szerzą wywrotową propagandę, przeto nie mogą uczęszczać do szkół polskich razem z młodzieżą polską. Na wyższe zaś uczelnie tylko procentowo do ludności żydowskiej. Ponieważ zaś adwokatura i stan lekarski są zanadto przeżydzone, przeto do adwokatury i na wydziały medyczne nie przyjmuje się żydów, dopóki liczba żydów w tych zawodach nie zrówna się procentowo z procentem ludności żydowskiej.

Żyd nie może leczyć chrześcijanina, ani też adwokat żyd nie może występować w sądzie w obronie chrześcijańskiego klienta.

Żydzi nie mogą być ani dziennikarzami, ani wydawcami pism przeznaczonych dla ludności polskiej, nie mogą pełnić żadnych funkcji w teatrze, w urzędzie radiowym, w dziale filmowym.

Nie mogą nabywać ziemi ani żadnych nieruchomości. Ziemia, którą już posiadająjako własność ponad 100 ha, przechodzi do parcelacji, poniżej zaś 100 ha, tak samo jak i domy po miastach podlegają podwójnemu opodatkowaniu. Ponieważ to wszystko pochodzi z lichwy, oszustwa i wyzysku ludności rdzennej, do niej zatem wraca.

Żydzi wyjeżdżający z Polski, mogą wywozić swe kapitały tylko w formie obligacji renty wieczystej, czy też w formie polskich wyrobów przemysłowych.

Kobiety do lat 40, mężczyźni do lat 20 nie mogą u żydów służyć.

Za pożycie z żydem czy żydówką kara więzienia.

Ponieważ żyd demoralizująco działa na ludność wiejską, wyzyskuje i oszukuje ją, przeto wstęp żydowi do wsi najsurowiej wzbroniony.

Ponieważ żydzi celowo i planowo urządzają sztuczne bankructwa i na nich się bogacą, a do ruiny doprowadzają swych wierzycieli, wypłacając im trzecią część wierzytelności lub wcale nic, przeto prawo o niewypłacalności należy poddać ścisłej rewizji, a kupiec, który raz zbankrutował nie może zajmować się handlem, nie tylko samodzielnie, ale i w cudzym imieniu.

Ponieważ giełda jest głównym terenem oszustwa i szachrajstwa żydowskiego, przeto na giełdzie żydzi nie mogą występować.

Zemsta należy do charakteru duszy żydowskiej, a żydzi, jak doświadczenie zbyt częste wykazuje, mordują skrycie i podstępnie tych, którzy broniąc swój naród, przeciw nim występują. Było to wprawdzie rzeczą znaną, ale nie zawsze możliwą do stwierdzenia. Tymczasem potwierdza to publicznie żyd Marx Rosenberg w Nowym Yorku, który w listopadzie 1938 r. w jednym z najpoczytniejszych dzienników tamtejszych, przedstawił następujący projekt:

"Proponuję, aby zamiast wystąpić zbrojnie jako naród przeciw Hitlerowi, Goeringowi i ich towarzyszom — wypuścić z więzienia 10 czy 12 zawodowych morderców i tym, w zamian za sowitą opłatę i zagwarantowanie bezkarności polecić zgładzenie Hitlera, Goeringa i Goebelsa".

Projekt ten pochodzący od żyda i zamieszczony w piśmie żydowskim, potwierdza bez zastrzeżeń metodę żydowską mordowania swoich przeciwników w najohydniejszy sposób.

Do tego rodzaju wystąpień żydowskich zaliczyć należy zamieszczone pogróżki pod moim adresem w piśmie żydowskim, wychodzącym we Lwowie "Chwila poranna" w dniu 26 sierpnia 1938 r.

"A ksiądz dr St. Trzeciak powinien pamiętać, że za każdym złym uczynkiem kroczy zawsze bogini zemsty, która uderzy wtedy, gdy najmniej tego spodziewają się..."

Posługują się przy tym często żydzi małoletnimi pobratymcami, jak wskazywałoby na to zamordowanie funkcjonariusza policji u nas w Brześciu n. B., zamordowanego przez żyda Szczerbowskiego i zamordowanie sekretarza ambasady niemieckiej w Paryżu von "Ratha, zamordowanego przez żyda Grunspana. :

Wobec tego naświetlenia z wypadków w kraju i za granicą,by żydów odzwyczaić od mordów tak częstych z pobudek zemsty, należy za każde morderstwo popełnione przez żyda lub mordercę podstawionego przez żydów, uważać ogół żydowski za odpowiedzialny.

Tę metodę stosują Anglicy wobec Arabów w Palestynie, a żydzi ją wychwalają. — Jeśli jest to chwalebnym w Palestynie, to dlaczego nie ma się tego zastosować w Polsce?

Prawa te oparte na Talmudzie stosowali żydzi do gojów w swoim kraju, jako instytucję ochronną przed zalewem obcych, zastosujmy je w Polsce do żydów przed zalewem żydowskim.

Cały Naród Polski z Rządem na czele, jeśli chce być konsekwentnym i przeprowadzić walkę ekonomiczną aż do zwycięstwa, by "Polskę podnieść wzwyż", jeśli nie chce zginąć, jeśli nie chce podzielić losu Rosji i Hiszpanii, musi te prawa wprowadzić, musi wykorzystać obecne nastroje, kiedy państwa tak jednolite i o tak znikomej ilości żydów jak Niemcy i Włochy, wypędzająich od siebie.

Naród Polski musi to zrozumieć, że jeśli nie chce, by dzieci jego szły na żebry, czy ginęły z głodu, musi żydów wysiedlić, jako obcych i szkodliwych sublokatorów, by swemu młodemu pokoleniu zabezpieczyć przyszłość, bo potęga Polski jest bez żydów.

Tak należy rozumieć "walkę ekonomiczną", bo tylko bez balastu i bagażu żydowskiego można "Polskę wzwyż podnieść"”.

Wyjaśnienie autora posta:

 

Post ten napisałam, ponieważ wiele osób na Twitterze i Facebooku, wielokrotnie zadawano mi pytanie: „a na kogo Pani będzie głosować?” Odpowiedz na zadawane mi pytanie, jest zawarta w treści książki, a szczególnie w rozdziale: „Zakonczenie”.

Problem jest jednak w tym, że sytuacja POLSKI i POLAKÓW uległa pogorszeniu, w stosunku do czasów, w których tę książkę pisał ks. dr Stanisław Trzeciak. W chwili obecnej rząd w POLSCE, nie jest POLSKI. Ale cel POLAKÓW jest ten sam. Istnieje historyczny obowiązek POLAKÓW wyzwolić POLSKĘ „spod jarzma czwartego zaborcy” - żyda. Faktem nawet dla mnie znanym (nie interesuję się polityką) że PO, PiS i inne partie obecne w Sejmie, nie są partiami polskimi, nie mają przedstawicieli złożonych z POLAKÓW, a są to w większości żydzi występujący pod zmienionymi tylko, na polskie nazwiskami. Jeśli wszyscy POLACY zbojkotują wybory, to żydzi nie uzyskają wymaganej frekwencji potrzebnej do ważności wyborów. W taki to sposób, żydowskie wybory w POLSCE, będą nieważne! Naród POLSKI wtedy zgodnie z testamentem ks. dr Stanisława Trzeciaka, przejmie władzę aby: „żydom, jako wrogom Polski równouprawnienie odjąć, a nadto z Polski ich wysiedlić, majątki ich, jako zdobyte oszustwem i szachrajstwem na rzecz państwa obrócić …..”.

 

Krystyna Trzcińska